* Hovedside Apologeten / Hefte: Olam
Apologeten


*
*

Kompendium oversendt

Det Norske Bibelselskap

februar 2004.

 

 

"Olam"

 

(עוֹלָם)

 

Noen kommentarer og innspill !

Av Fred V. Hjortland

 

 

 

Desto mer jeg studerer ord, jo mer blir jeg overbevist om deres grunnleggende og fundamentale viktighet. Alt avhenger av ords betydning. Ingen kan bygge opp en teologi uten en klar definisjon av de ord som brukes i den ... Både kristen tro og kristen handling er begge avhengige av en klar forståelse av ords betydning.              

 (William Barclay, More New Testament

Words, New York, Harper, 1958, s.9)

 

 

Om vi skal forstå Bibelen ... må vi ha en nøyaktig tekst. Uten en tekst man kan stole på eller en nøyaktig oversettelse, er det ikke til å unngå at feiltolkninger vil oppstå.

(Scripture Twisting, James W. Sire,

Inter Varsity Press, 1980, s. 31)

 

 

Jeg hørte en gang teologen Alan Cole fra Sydney si - så underlig det kan høres - at Gud noen ganger velsigner "en dårlig utleggelse av en dårlig oversettelse av en omstridt versjon av et dunkelt vers hos en av de små profeter."

Det er sant. Det gjør han. Det gir oss imidlertid ingen unnskyldning for å slurve med bibelutleggelsen. Tvert imot; hvis Bibelen virkelig er Guds skrevne ord, må vi ikke spare oss noen anstrengelser i arbeidet med å finne ut hva han har sagt (og sier) i Skriften.

(Forstå Bibelen, John Stott, Lunde

Forlag, 1974/1990, s. 154)

 

 

 

Innledning

 

Når jeg ser at Guds folk blir påført unødig forvirring og tvil på grunn av dårlig oversettelsesarbeide, kan jeg ikke annet enn å engasjere meg! Jeg våger faktisk den påstand at vår nuværende bibeloversettelse av 1978/85 inneholder en rekke feiloversettelser av det hebraiske ordet "olam" - tragiske feiloversettelser som får Bibelen til å virke både selvmotsigende og meningsløs! Jeg er fullt klar over at mine teologiske og språklige kunnskaper er svært så begrensede, men i den grad jeg kan bidra til å hjelpe Guds folk ut av en håpløs situasjon, vil jeg gjerne prøve å gjøre en innsats med de forutsetninger jeg har. Mitt håp og ønske er helt konkret at den nye bibeloversettelsen som det arbeides med i disse dager, skal gjengi "olam" på en riktigere og bedre måte enn dagens bibeloversettelse! For å nå fram med et slikt ønske, er jeg klar over at det må argumenteres godt. Tiden vil vise om mine kommentarer og innspill - forhåpentligvis sammen med andres bidrag - vil bli tillagt noen vekt. En sterk omsorgsfølelse for Guds folk tvinger meg i alle fall til å gjøre et forsøk!

Før jeg gjør noe annet, er det naturlig at jeg begynner med å vise hvor ofte bibelvers blir problematiske og meningsløse på grunn av dagens uheldige måte å oversette ordet "olam" på.

 

Eksempler på problematiske oversettelser av "olam"

I tabellen nedenfor vil man kunne se en god del eksempler på åpenbart feilaktige utsagn som alle skyldes måten man har valgt å oversetter "olam" på i No-78/85:

 

Ting som blir sagt å vare evig eller å bestå for alltid i No-78/85:

 

Men som i følge Bibelens helhetssyn ikke kan eller vil vare evig eller bestå for alltid:

 

 

Regnbuen blir beskrevet som et paktstegn som alltid skal bestå! (1.Mos.9:16)

Men i NT får vi høre at det skal komme en tid da havet ikke skal finnes mer! (Åp.21:1) Dette tyder på at de nuværende metereologiske forhold en gang vil ta slutt. På den nye jord vil det forståelig nok ikke være uværsskyer med regn og dertil hørende muligheter for lynnedslag og flom!

Omskjærelse av guttebarn blir beskrevet som en evig pakt   (1.Mos.17:13)

Men NT sier at omskjærelsen ikke lenger skal praktiseres! (Gal.5:1-2)

Feiringen av utgangen fra Egypt blir sagt å skulle være en evig ordning   (2.Mos.12:14)

Men ingen kristne feirer lenger utgangen fra Egypt. Kristne tror nemlig at Jesu offerdød er selve realiteten og oppfyllelsen av de gamle rituelle handlingene. Vårt påskelam er slaktet  - og det er Jesus! (1.Kor.5:7)

En trell blir sagt å skulle tilhøre sin herre for alltid (2.Mos.21:6)

Dette alltid varer naturligvis ikke lenger enn til livets slutt. Ingen får treller med seg over i det hinsidige!

Det blir sagt å skulle være en evig lov for Israel at levittene skal stelle lampene i tabernaklet (2.Mos.27:21)

Men tabernaklets dyrehuder og tøystoffer er blitt borte for tusenvis av år siden, og det levittiske prestedømmet like så! (Hebr.7:12)

Det blir sagt å skulle være en evig lov for Israel at levittene skal bruke lerretsbukser (2.Mos.28:43)

Men slik er det ikke i dag, og slik vil det vel heller neppe være i den himmelske verden!

Abrahams etterkommere blir sagt å skulle eie landet for evig (2.Mos.32:13)

Men historien forteller noe annet! Og på den nye jord vil det vel ikke bli snakk om at et folk skal eie noe bestemt landområde!

Det blir sagt at det skal være en evig lov for en israelitt at han ikke må spise fett (3.Mos.3:17)

Betyr dette at en jøde som er blitt en kristen ikke kan spise ribbe eller bacon? Hva slags veiledning får han fra dette verset? Hva skal han tro?

Det blir sagt å skulle være en evig lov at folk som ikke faster en bestemt dag skal drepes og utryddes! (3.Mos.23:31)

Tenk hvilke konsekvenser det kunne få om noen trodde at dette var en god og riktig oversettelse av Guds ord!

Det blir sagt å skulle være en evig ordning at folk som rører ved lik uten å være stenket med renselsesvann, skal drepes og utryddes! (4.Mos.19:21)

Tenk hvilke konsekvenser det kunne få om noen trodde at dette var en god og riktig oversettelse av Guds ord!

I 5.Mos.33:15 blir fjellene omtalt som eldgamle, mens høydene blir beskrevet som evige.

Men høydene er ikke fra evighet. De ble jo skapt en gang, akkurat som fjellene!

Israelittene blir sagt å skulle reise noen steiner som evige minner (Josva 4:7)

Men disse "evige" minnesteinene er for lengst blitt borte!

Byen Ai blir sagt å skulle ligge som en ruinhaug for alltid  (Josva 8:28)

"Arkeologiske utgravninger viser at byen (Ai) ble gjenoppbygget i jernalderen."  (G.T. Stevenson, Time and eternity - a biblical study).

Den ble altså ikke liggende som en ruinhaug for alltid!

I 2.Sam.7:16 sies det at Davids trone skal stå støtt til evig tid!

Men Davids trone stod ikke støtt lenger enn ut hans levetid! Etter David gikk kongedømmet gradvis i oppløsning gjennom splittelser, bortføringer og beleiringer av fremmede styresmakter!

Batseba synes å ha et fromt ønske om at kong David skal leve evig. (1.Kong.1:31)

Men dette stemmer ikke med den rådende tro blant fromme jøder på den tiden. De hadde intet klart håp om evig liv! Det de håpte på - og ønsket hverandre - var et godt og langt liv her på jorden!

Guds nærvær (navn) blir sagt å skulle bo til evig tid i en jordisk bygning! (1.Kong.8:13)

Men denne jordiske bygningen har blitt ødelagt to ganger og har ikke eksistert de siste 2000 år. Og i himmelen vil det heller ikke finnes noe tempel! (Åp.21:22)

I Salme 21:5 kan det se ut som om kong David fikk levedager som aldri tok slutt!

Men David døde jo, og hans levedager tok slutt!

I Salme 25:6 høres det ut som om Gud har gjort gode gjerninger mot menneskene fra evighet av!

Men menneskene har ikke alltid eksistert, derfor er dette et umulig utsagn!

I Salme 30:7 høres det ut som om kong David snakker om trygghet (ikke vakle) i en framtidig evighet.

Men de gamle, fromme hebreere på den tiden tenkte ikke i evighetsperspektiv. De tenkte dennesidig! Mest sannsynlig var det resten av sine levedager kong David hadde i tankene.

I Salme 48:9 kan det se ut som om Gud har lovt at den jordiske byen Jerusalem skal bestå til evig tid.

Men i NT hører vi at himmel og jord skal forgå og at alle ting på jorden skal oppbrennes med ild!

Ut fra Salme 49:12 kan det se ut som om alle mennesker må bo i graven for evig!

Men dette stemmer ikke med NT! Alle mennesker skal en dag komme ut fra sine graver! (Joh.5:25)

I Salme 61 synes kongen å gjøre et voldsomt hopp fra å ønske seg flere levedager i v.7 til plutselig å ønske seg å få lov til å trone evig i v.8!

Dette stemmer ikke! Oversetterne synes fullstendig å neglisjere betydningen av hebraisk parallellisme! Dessuten er det fullstendig meningsløst å tillegge kong David et ønske om å regjere i all evighet! Han hadde garantert ikke noe slikt ønske!

I Salme 104:5 hører vi at jorden aldri i evighet skal rokkes.

Men i NT hører vi at jorden virkelig skal rokkes! Den skal faktisk oppbrennes med ild!

(2.Pet.3:10)

I Salme 111:8 synes vi å lære at alle Guds påbud og regler står ved lag for evig og alltid!

Men i NT lærer vi at de gamle regler og påbud er avskaffet! (Ef.2:15) Dersom det ikke var slik, da ville alle kristne hver dag leve i store forsømmelser!

Salme 112:6 synes å fortelle oss at minnet om en rettskaffen mann varer evig.

Men så er jo ikke tilfelle! De aller fleste livsskjebner forsvinner nokså raskt i den store glemsel. Til og med den gamle Forkynneren skjønte dette (Fork.1:11)

Salme 125:1 synes å lære oss at Sion-fjellet skal bestå for evig!

Men, som vi har sett ovenfor, så stemmer ikke dette med Guds ord. Verken dette fjell eller noe annet fjell skal bestå for evig. Hele jorden skal omstyrtes og oppbrennes med ild!  (2.Pet.3:10)

I Salme 145:2 ser det ut som kong David har bestemt seg for å prise Gud til evig tid.

Men dette stemmer ikke. De fromme hebreere på den tiden hadde ikke noe evighetshåp. Om oversetterne hadde lagt mer vekt på den hebraiske parallellismen i verset, ville man valgt å oversette uttrykket med noe som lå nærmere det å "love Gud hver eneste dag".

Fork. 3:11 synes å si at Gud har lagt evigheten i menneskenes hjerter.

På grunn av denne dårlige oversettelsen blir mange kristne villedet til å tro at det finnes et evigvarende, udødelig element i alle mennesker. Men noe slikt stemmer verken med Forkynnerens tankegang eller med Bibelens generelle lære om mennesket    (mye kunne vært sagt om dette)

Slik det ser ut nå, så synes profeten Jesaia å mene at det man risser inn på en tavle vil forbli et evig vitnesbyrd! (Jes.30:8)

Mer sannsynlig er det at profeten tenkte at det han risset inn ville være et vitnesbyrd for kommende generasjoner - uten å ha evigheten i tankene i det hele tatt!

I Jes.34:10 synes profeten å si at røk skal stige opp til evig tid fra landet Edom.

Men dette stemmer ikke! Ingen jordisk ild produserer evigvarende røk! Hadde man igjen tatt mer hensyn til den hebraiske parallellismen i teksten, ville man skjønt at "olam" her burde vært oversatt med ett uttrykk som i betydning lå nær opptil "hverken dag eller natt skal det slokne".

Jer.17:4 synes å lære oss at Gud skal være vred for alltid.

Men dette stemmer ikke med hva Guds ord ellers lærer! Profeten Jeremias sier faktisk selv noen kapitler før at Gud ikke vil være vred for evig! (Jer.3:12)

Jer.51:26 synes å si at landet Babylon skal bli til en evig ørken.

Men dette stemmer ikke med Guds ord. Den gamle jord skal en gang brennes opp, og Gud skal skape en ny og herlig jord der ingen ørkener vil finnes! Ingen jordisk ørken vil derfor vare evig!

I følge Jonas 2:7 kan det se ut som om Jonas var i hvalfiskens buk for alltid.

Men av sammenhengen ser vi at Jonas kun var tre dager og netter i hvalfiskens buk!

 

 

Listen ovenfor gir kun noen få utvalgte eksempler på problematiske gjengivelser av "olam". Mange av de utsagnene som er nevnt, blir gjentatt flere ganger i forskjellige sammenhenger i Det gamle testamente. Listen kunne derfor uten vanskeligheter vært utvidet og mangedoblet! Men de eksemplene som er gjengitt ovenfor, burde være mer enn nok til å vise at vi her står overfor et tragisk problemområde. Har vi virkelig en så dårlig Bibel å forholde oss til? Motsier den seg selv gang på gang? Sier den virkelig så mange usannsynlige og meningsløse ting som den synes å gjøre?

Eller er det ikke Bibelens skyld at vi støter på disse problemene, men snarere oversetternes skyld?

Dette siste spørsmålet skal få lov til å stå ubesvart en stund til!

 

Vi skal nå gå forsiktig videre i vårt studium. Problemet er klargjort, nå gjenstår det å se om det finnes noen løsning på problemet. Hva har man å vise til som støtte for den tanke at ordet "olam" både kan og bør oversettes annerledes?

Svaret er: ikke så rent lite!

 

Den påfølgende gjennomgangen vil bli delt opp i tre forskjellige avsnitt med følgende overskrifter:, "Hva kan vi lære av måten "olam" blir brukt på i GT?" , "Hva sier teologene og de språkkyndige?" og  "Hva sier andre bibeloversettere?"

 

 

Hva kan vi lære av måten "olam" blir brukt på i GT?

At ordet "olam" sannsynligvis stammer fra verbet "alam" som betyr å skjule, tildekke, holde hemmelig, er interessant nok i seg selv. "Olam" burde ut fra en sådan etymologisk bakgrunn sikte til et tidsrom som bærer i seg noe skjult eller uavklart, dvs et tidsrom med uklare grenser. Senere i studiet vil vi se at vi får mange bekreftelser på denne antakelsen.

Men hvor interessant det enn er å se på et ords etymologiske bakgrunn, så er det allikevel den mening ordet antar i praktisk bruk (ordets "synkrone" betydning) som blir det avgjørende.

 

Når vi skal prøve å finne ut av et ords betydning, kan det være nyttig å kjenne til ordets grunnbetydning, men det er bruken av ordet som i siste instans blir det avgjørende.

(Greek Words and Hebrew meanings, David Hill, Society for New

 Testament Studies, Monograph Series, nr. 5, Matthew Black

 - general editor, Wipf and Stock Publishers, USA, 2000, s. 30)

 

 

"Hvordan et ord brukes er alltid den avgjørende faktoren når man skal bestemme et ords betydning."

(Dr. R.A. Torrey, sitert i studiet "An analytical

 Study of Words" av Louis Abbott, s.3)

 

 

"Olam" brukt om ting og forhold med begrenset varighet bakover i tid:

 

Det første vi legger merke til, er at "olam" faktisk blir brukt gang på gang om ting som ikke er evige! De bibelske forfatterne, som var de suverent beste kjennerne av det gamle hebraiske språket, hentet fram og tok i bruk ordet "olam" om ting og forhold som de selv var fullt klar over hadde begrenset tidsvarighet bakover i tid! Og det sier seg jo selv at deres forståelse og bruk av ordet må tillegges avgjørende vekt! Om de forstod og brukte ordet slik, da må selvfølgelig også vi forstå og bruke det slik! Gamle folkeslag, gammelt fiendskap, gamle dører, gamle grensesteiner, gamle ruiner, gamle hauger, gamle stier og gamle tider blir alle beskrevet med ordet "olam". Dette burde fortelle oss med all mulig tydelighet at dette ordet ikke betyr "evig". Også No 78/85 erkjenner at de gammeltestamentlige forfatterne ikke har noen evighet i tankene når de beskriver disse tingene og forholdene med "olam". Derfor får vi gode og riktige oversettelser som disse:

 

1.Mos.6:4

.. menn fra eldgammel tid

1.Mos.49:26

de eldgamle fjells ...

5.Mos.32:7

kom svunne dager i hu, gi akt på årene fra slekt til slekt

Josva 24:2

(Abraham) - bodde fra gammel tid av på den andre siden av Eufrat

1.Sam.27:8

de folkene som hadde bodd i landet fra gammelt av

Esra 4:15

folket der har gjort oppstand fra gammel tid av

Job 20:4

det har vært slik fra eldgammel tid

Job 22:15

vil du følge den gamle sti som er tråkket opp av ugjerningsmenn?

Salme 24:7

løft dere, eldgamle dører

Salme 77:6

jeg tenker på gamle dager og minnes fjerne år

Salme119:52

jeg minnes dine dommer fra gammel tid

Salme143:3

lik dem som for lengst er døde

Ordspr.22:28

flytt ikke gamle grensesteiner

Pred.1:10

helt fra eldgammel tid

Jes. 42:14

i lange tider har jeg vært rolig ... nå skriker jeg ...

Jes. 46:9

tenk på det som hendte før, helt fra eldgammel tid

Jes. 51:9

våkn opp som i gamle dager, som i svunne tider

Jes. 57:11

fordi jeg tidde i lange tider

Jes. 58:12

du skal bygge opp igjen gamle ruiner

Jes. 61:4

gamle ruiner ... som lå der øde fra slekt til slekt

Jes. 63:9

han ... bar dem alle dager fra gammel tid av

Jes. 63:11

da tenkte de på gamle dager

Jes. 63:16

fra gammel tid er ditt navn vår forløser

Jes. 63:19

som om du aldri hadde rådd over oss    (dvs aldri i tidligere tider)

Jes. 64:3

fra gammel tid har ingen hørt

Jes. 64:4

slik har det alltid vært  (dvs. alltid i tidligere tider)

Jer. 2:20

fra første stund har du brutt ditt åk

Jer. 5:15

et folk fra gammel tid

Jer. 6:16

spør etter de gamle stiene

Jer. 18:15

på de eldgamle stiene

Jer. 28:8

helt fra gamle dager

Ez. 26:20

folk som levde før

Ez. 26:20

ruiner fra gamle dager

Ez. 35:5

eldgammelt fiendskap

Ez. 36:2

de gamle haugene

Joel 2:2

det (folket) har aldri hatt sin like    (dvs. aldri i tidligere tider)

Amos 9:11

som i gamle dager

Mika 5:2

han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager

Mika 7:14

som de gjorde i gamle dager

Hab. 3:6

eldgamle åser synker sammen

Mal. 3:4

som i eldgamle dager

 

"Olam" brukt om ting og forhold med begrenset varighet fremover i tid:

På tilsvarende måte som de gammeltestamentlige forfatterne tar i bruk "olam" for å beskrive ting og forhold som er begrenset bakover i tid, slik tar de også i bruk ordet "olam" for å beskrive ting og forhold som er begrenset framover i tid. Gjennom disse tilfellene får vi derfor ytterligere bekreftelse på at "olam" for dem ikke betydde evig. No 78/85 erkjenner at de gammeltestamentlige forfatterne ikke har noen evighet i tankene når de bruker "olam" for å beskrive disse framtidige tingene og forholdene, men kun ulike tidsperioder.  Derfor får vi gode og riktige oversettelser som disse:

 

2.Mos.21:6

være hans trell for alltid   (= ut levetiden!)

3.Mos.25:46

ha som treller så lenge dere vil  (= diffust fremtidig tidsrom)

4.Mos.10:8

en fast regel for dere fra slekt til slekt   (= diffust fremtidig tidsrom)

5.Mos.15:17

tjene deg all sin tid      (= ut levetiden)

5.Mos.23:6

du skal aldri, så lenge du lever, bry deg om .....      (= ut levetiden)

1.Sam.1:22

værde der all sin tid      (= ut levetiden)

1.Sam. 27:12

min mann for alltid     (= ut levetiden)

1.Krøn.28:4

være konge for alltid   (= ut levetiden)

1.Krøn.29:18

la alltid ditt folk ha slike tanker (= så lenge de lever)

Job 40:23

ta den (krokodillen) til trell for alltid? (= ut dens levetid)

Salme 5:12

alle som ... skal alltid glede seg og juble 

Salme 15:5

aldri rokkes   (= aldri ut levetiden)

Salme 31:2

la meg aldri bli til skamme    (= aldri så lenge jeg lever)

Salme 37:27

så skal du bo trygt for alltid    (= hele din levetid)

Salme 41:13

du lar meg alltid stå for ditt åsyn    (= så lenge jeg lever)

Salme 49:9

det (å gjøre krokodillen til trell) må en oppgi for alltid   (= hele livet)

Salme 51:5

min synd står alltid for meg    (= hele min levetid)

Salme 52:11

all min tid vil jeg prise deg      (= hele min levetid)

Salme 61:5

la meg alltid få bo i ditt telt  (= la meg alle mine levedager ....)

Salme 61:9

så skal jeg alltid lovsynge ditt navn .... (= hele min levetid)

Salme 71:1

la meg aldri bli til skamme     (= aldri i mitt liv)

Salme 73:12

slik er de ugudelige som alltid er trygge  (= trygge hele livet)

Salme 75:10

jeg vil alltid fortelle om dette    (= så lenge jeg lever)

Salme 81:16

deres ulykkestid skal alltid vare    (= skal vare ved alle deres levedager)

Salme 119:44

i all fremtid stadig holde din lov (= all min fremtid)

Salme 119:93

aldri glemmer jeg dine påbud    (= aldri så lenge jeg lever)

Salme 119:98

dem (budene) har jeg alltid hos meg     (= hele tiden så lenge jeg lever)

Salme119:111

dine lovbud er min eiendom for alltid     (= så lenge jeg lever)

Salme119:112

det vil jeg alltid gjøre, helt til siste stund    (= alltid - inntil døden)

Ordspr.10:30

rettferdig mann skal alltid stå støtt   (= skal stå støtt hele livet)

Jes. 47:7

jeg skal for alltid være dronning   (= så lenge jeg/slekten lever)

Jer. 35:6

dere skal ikke drikke vin   (dvs. ikke så lenge dere lever)

Ez. 46:14

en fast ordning  (= en fast, men ikke nødvendigvis evig ordning)

 

Olamim (flertallsformen av "olam"):

På hebraisk vil et substantiv i flertall vanligvis bety flertall, slik som på norsk.  Men et særtrekk ved det hebraiske språket er at et substantiv i flertall noen ganger også kan betegne majestet, rang, storhet eller intensitet. Gudsnavnet "Elohim" og den kommende Messias "døder" (Jes.53:9) er eksempler på dette.

Når "olam" forekommer i flertall, er det derfor to forståelsesmuligheter. Enten er det snakk om en vanlig flertallsform, eller så er det en intensitetsform.

Dersom "olam" i seg selv betyr evig - noe som er lite sannsynlig ut fra det vi ovenfor har hørt og sett - er det vanskelig å tenke seg at et slikt ord skulle trenge intensivering eller forsterkning. Man kan jo ikke snakke om en ekstra lang evighet i kontrast til en litt kortere evighet! Dersom "olam" derimot forstås som en betegnelse på en diffus tidsperiode i henfaren eller kommende tid, kan ordet utmerket godt forsterkes. "Fra henfaren tid" kan f.eks. utmerket godt intensiveres til å bety "fra lengst henfaren tid". Om "olamim" (flertallsformen av "olam") beskriver en intensitetsform, må den derfor beskrive en intensivering av noe som kan intensiveres og utvides, nemlig et tidsrom.

Om "olamim" er brukt som vanlig flertall, får man et uoverstigelig problem dersom man legger en evighetsbetydning i ordet. For ordet "evighet" kan ikke forekomme i flertall, man kan jo ikke snakke om flere evigheter! Ingen evighet tar slutt og etterfølges av en ny evighet. Tider eller tidsrom, derimot, kan man uten vanskeligheter omtale i flertall! Det gir meget god mening å snakke om både henfarne tider og kommende tider.

Så vi ser at uansett hvilken forståelsesmulighet man legger til grunn, så er det i begge tilfeller mest logisk og nærliggende å forstå "olamim" som noe som har med "tid" å gjøre. Om det er snakk om en intensivering, så er det et tidsbegrep som blir intensivert, og om man snakker om vanlig flertall, så er det et tidsbegrep som forekommer i flertall!

Jeg kunne ha avsluttet argumentasjonen rundt "olamim" med dette, men velger å gå litt videre. I det følgende vil jeg anføre noen punkter som etter min mening viser nokså tydelig at "olamim" blir brukt som et vanlig flertallsord i GT, og ikke som et intensiveringsuttrykk.

Det første punktet jeg vil nevne, går på konteksten. I en rekke tilfeller er det faktisk slik at konteksten rett og slett krever en slik forståelse.

Når f.eks. profeten Jesaia ber om at Herrens arm må våkne opp som i svunne tider ("olamim") da den kløvde havet og frelste folket fra egypterne (Jes.51:9-10), da skjønner man for det første at "olamim" ikke har noe med evighet å gjøre! Utgangen fra Egypt skjedde ikke for en eller flere evigheter siden (!), men for et begrenset tidsrom siden!

Profetens mening var heller ikke å si at dette var noe som skjedde for spesielt, "intensivert", lenge siden! Mye annen historie lå jo betraktelig lengre tilbake i tid enn utgangen fra Egypt!  Tidsuttrykket synes heller ikke å være intensivert på annen måte. Den eneste muligheten synes å være at vi må forstå "olamim" som et vanlig flertallsord av "olam". "Olamim" må beskrive svunne eller henfarne tider, slik No-78/85 ganske riktig også oversetter uttrykket med i dette verset.

Konklusjonen blir altså at profeten Jesaia bruker "olamim" som en vanlig flertallsform av tidsuttrykket "olam".

Også konteksten rundt Salme 61:5, Salme 77:6, Salme 77:8, Salme 145:13 og Fork. 1:10 krever en forståelse av "olamim" som en vanlig flertallsform av tidsuttrykket "olam". For det første ser vi at ordet "evighet" over hodet ikke passer inn i den konteksten disse versene står i. Å oversette "olamim" med evig eller evighet, er derfor noe vi kan utelukke med en gang! I alle disse tilfellene er det snakk om enten henfarne tider eller kommende tider, selv om No-78/85 bruker litt forskjellige ord og uttrykk for å formidle nettopp dette. "Olamim" fungerer helt tydelig som et tidsbegrep.

 

Men hva så med dette tidsbegrepet, blir det "intensivert" eller bare omtalt i vanlig flertall? Det finnes ingen ting i kontekstene til disse versene som tyder på at forfatterne prøver å "intensivere" den tidsperioden de omtaler på noen som helst måte. I Salme 61:5 er det snakk om en vanlig livslengde, i Salme 77:6 tenker forfatteren på det som skjedde på Moses tid, i Salme 77:8 er tanken helt ordinært på kommende slekter, i Salme 145:13 er tanken også på kommende slekter og i Fork.1:10 er det snakk om ting som har eksistert i et diffust tidsrom "før". Ingen ting av dette gir spesielt god mening ved at de forstås som intensiverte tidsperioder. Flertallsformen "tider" passer derimot utmerket inn i alle tilfeller, enten som "henfarne tider" eller som "kommende tider".

Vi står da overfor følgende resultat: I seks av elleve forekomster krever konteksten at vi forstår "olamim" som et tidsuttrykk. Fokus synes i disse tilfellene aldri å være på at det er noe spesielt, noe "intensivert", med de tidsperiodene som omtales. Den enkle flertallsformen "tider" gir derimot svært god mening i alle tilfeller.

Ytterligere bekreftelse på at "olamim" må forstås som et vanlig flertallsord, får vi ved å se på den hebraiske parallellismen i Salme 145:13. Der taler salmisten om at Guds rike står gjennom alle tider ("olamim"). Dette utsagnet gjentar han så med parallelluttrykket "ditt herrevelde gjennom alle slekter". "Olamim" og "alle slekter" har altså tilnærmet samme betydning for salmisten! Men da skjønner vi at det blir helt galt å skulle prøve å oversette "olamim" med noe som har med evighet å gjøre! Det synes heller ikke meningsfullt å oversette med noe forsterket eller intensivert tidsuttrykk. "Alle tider" eller "kommende tider" er derimot svært gode parallelluttrykk til "gjennom alle slekter". Bruken av parallelluttrykket "alle slekter" er derfor med på å bekrefte vår forståelse av "olamim" som en vanlig flertallsform. Når salmisten tenker på framtiden og snakker om "olamim", da tenker han på kommende tider. Dette erkjenner oversetterne av No-78/85, og derfor gir de oss også den gode oversettelsen "gjennom alle tider".

Hva så med de 5 resterende tilfellene der No-78/85 velger å gjengi "olamim" med "evig"?

For meg er dette ordvalget nokså uforståelig. Ville det ikke ha vært mer konsekvent om man oversatte også disse versene med forskjellige tidsuttrykk? Når man lærer noe om et ords betydning i sammenhenger vi kan forstå og kontrollere, er det da fornuftig plutselig å endre dette ordets betydning straks det blir brukt om forhold vi ikke kan kontrollere?  Om "olamim" alltid betyr "tider" når det brukes om kjente størrelser, da kan vi vel ikke sånn plutselig og helt uten videre si at det betyr evighet når det brukes om Gud! En slik fremgangsmåte synes for meg å smake mer av teologi enn av ærlig språkkunnskap! Mon tro om ikke våre norske oversettere hadde gjort klokt i å lytte til disse ordene av Alford Dean:

 

"Vi må ikke gjøre vold mot en kjent bruk av et ord og finne på en annen bruk som det ikke finnes noe forutgående grunnlag for."

(The Greek New Testament for English Readers,

Alford Dean, s. 1098, Moody Press)

 

Interessant er det også å legge merke til at det i hvert eneste tilfelle faktisk passer bedre inn i konteksten om "olamim" blir oversatt med forskjellige tidsuttrykk! (Se gjennomgangen i tabellen nedenfor!)

Og som et siste moment: Andre dyktige bibeloversettere velger å oversette både disse fem og alle andre vers som inneholder "olamim" med forskjellige tidsuttrykk! (Se gjennomgangen i tabellen nedenfor!) Dette styrker oss i vår overbevisning om at denne måten å oversette "olamim" på både er sunn og god og i høyeste grad noe som finner gehør blant de lærde.

 

”Alle tekster som inneholder ”olamim” kan logisk oversettes og tolkes uten noen som helst henvisning til evighetsbegrepet. ….. Forståelsen av ”olamim” som et normalt flertallsord som betegner utstrekning i tid, ofte med en uklar begynnelse eller slutt – eller begge deler – gir i hvert eneste tilfelle god oversettelsesmening som samsvarer med konteksten."

(G. T. Stevenson, "Time and eternity - a biblical study")

 

 

I vår nuværende Bibel er det ofte umulig å se at det er flertallsformen "olamim" som ligger til grunn de 11 gangene denne formen forekommer i GT. Heldigst med oversettelsen synes jeg No-78/85 har vært i Salme 145:13 og Jes. 51:9. Etter min mening burde de ha oversatt med liknende uttrykk i alle forekomstene. Dette hadde gitt godt samsvar med grunnteksten og god kontekstuell sammenheng. 

I kolonnen helt til høyre i tabellen nedenfor tillater jeg meg - i all beskjedenhet - å fremme noen forslag til det jeg selv mener er mer konsekvente og riktige oversettelser av "olamim". Den observante leser vil legge merke til at flertallsformen "tider" går igjen i alle mine oversettelsesforslag.  Ved å bruke dette ordet på norsk, får man tydelig fram at det dreier seg om en flertallsform av et tidsuttrykk. I den samme kolonnen viser jeg også hvordan en del andre Bibler velger å oversette dette ordet.

Her er de 11 forekomstene av flertallsformen "olamim":

 

Bibelvers:

No-78/85 + enkelte kommentarer:

Mitt forslag til oversettelser  + hvordan "olamim" blir oversatt i en del andre Bibler:

 

 

 

1.Kong.8:13

et sted der du kan bo til evig tid

 

(PS- Gud ble ikke boende i templet i Jerusalem til evig tid! Både det første og det andre templet ble lagt i ruiner for lenge, lenge siden!)

et sted der du kan bo i kommende tider

 

(Young's Literal Translation: a fixed place for Thine abiding to the ages.')

2.Krøn.6:2

et sted der du kan bo til evig tid

 

(PS- Gud ble ikke boende i templet i Jerusalem til evig tid! Både det første og det andre templet ble lagt i ruiner for lenge, lenge siden!)

et sted der du kan bo i kommende tider

 

(Young's Literal Translation: a fixed place for Thine abiding to the ages.')

Salme 61:5

la meg alltid få bo i ditt telt og finne ly under dine vinger

 

(I v.9 taler David videre om alltid å lovsynge Guds navn og daglig oppfylle sine løfter. Dette viser at det er forholdet til Gud livet igjennom som står i fokus. "Olamim" i v.5 må derfor sikte til kommende tider i Davids liv)

la meg få være din gjest i tider som kommer og finne ly under dine vinger

 

 

(Moffatt: La meg alltid være din gjest ...)

Salme 77:6

jeg tenker på gamle dager og minnes fjerne år

jeg tenker på gamle dager og minnes fjerne tider og år

 

(No-78/85 er relativt OK)

 

Salme 77:8

vil Herren forkaste oss for alltid?

 

(I v.9 sier salmisten i et parallelluttrykk: har hans ord forstummet for alle slekter? Dette viser at det er kommende tider her på jorden som er i tankene)

vil Herren forkaste oss for alle tider?

 

(No-78/85 er relativt OK)

Salme 145:13

ditt rike står gjennom alle tider, ditt herrevelde gjennom alle slekter

 

(Parallelismen i verset viser at det er kommende tider / kommende slektsledd her på jorden som er i tankene)

 

 

(No-78/85 er OK)

Fork. 1:10

har det likevel vært der før, helt fra eldgammel tid

har det likevel vært der før, fra eldgamle tider

 

 

(No-78/85 er relativt OK, burde dog stått "tider" i flertall!)

 

Jes.26:4

for Herren er en evig klippe

 

(en "olamim" klippe, en "rock of ages", en klippe og tilflukt gjennom alle tider - i jordisk perspektiv)

for Herren er en klippe gjennom alle tider

 

(Gute Nachricht: Setz für immer das Vertrauen auf den Herrn, der unser Gott ist, unser Fels für alle zeiten!)

Jes.45:17

men Israel skal finne frelse hos Herren, en evig frelse skal det være

 

(Landet Israel skal finne frelse/redning hos Gud i kommende tider. Perspektivet er jordisk.)

men Israel skal finne frelse hos Herren, en frelse som står fast gjennom kommende tider

 

(Young's Literal Translation: Israel hath been saved in Jehovah, A salvation age-during!)

Jes. 51:9

våkn opp som i gamle dager, som

 i svunne tider

 

(No-78/85 er OK)

 

Dan. 9:24

da blir skylden strøket ut, det kommer en evig rettferd

 

(Når Daniel taler om "olamim", har han ut fra gammeltestamentlig bruk av denne flertallsformen etter all sannsynlighet "kommende tider" i tankene. Det at disse kommende gyldne tider (den nye jord) i NT'lig lys vil vare evig, må ikke påvirke vår forståelse av Daniels bruk av "olamim")

da blir skylden strøket ut, rettferd skal bli oss til del i kommende tider

 

 

(Young's Literal Translation: to bring in righteousness age-during)

 

Forhåpentligvis har denne lille gjennomgangen vist at det i alle tilfeller er mest logisk, konsekvent og riktig å forstå "olamim" som en vanlig flertallsform av "olam". Men da styrkes vi i vår overbevisning om at "olam" i seg selv er et tidsbegrep, for bare et tidsbegrep kan omtales i flertall. Det finnes ikke flere "evigheter"!

 

Fra olam - til olam:

Uttrykket "fra olam - til olam" (eller "fra olamen - til olamen" - bestemt form) forekommer 10 ganger i GT. Denne uttrykksformen forutsetter en forståelse hos de bibelske forfattere av flere "olamer", for det er her snakk om noe som begynner i én "olam" og som strekker seg videre over i en ny "olam". Uttrykket synes å være veldig parallelt til uttrykket "fra slekt til slekt". Når noe varer "fra slekt til slekt", så varer det fra det ene slektsleddet til det neste, dvs gjennom mange slektsledd. Tilsvarende er det naturlig å forstå "fra olam - til olam" som noe som varer fra den ene tidsperioden over til den neste, altså noe som varer gjennom mange tidsperioder. Denne forståelsen er helt i tråd med de gammeltestamentlige forfatteres generelle bruk av "olam" som tidsbegrep og passer også utmerket inn i alle kontekster disse versene står i.

Noen Bibler, deriblant No-78/85, velger allikevel å oversette "fra olam - til olam" med uttrykket "fra evighet til evighet" en rekke ganger. Dette tror jeg rett og slett er feil, og det av flere grunner.

For det første stemmer det ikke med de gammeltestamentlige forfatteres generelle bruk av "olam" som tidsbegrep!

For det andre synes uttrykket å implisere flere "olam'er", og ordet "evighet" kan som kjent ikke forekomme i flertall. Det kan derimot ordet "tid"!

For det tredje klarer man ikke å gjengi "fra olam - til olam" konsekvent med "fra evighet til evighet" over alt der dette uttrykket forekommer. I Jer.7:7 blir en slik oversettelse helt meningsløs. Jødefolket bodde ikke i Israels land fra evighet av, de har ikke bodd der sammenhengende siden, og de vil heller ikke bli boende der til evig tid! (jmfr. NT's lære om at jorden skal forgå).  No-78/85 velger da også klokelig å oversette "fra olam - til olam" med et annet uttrykk her. Men en forståelsesmodell som ikke passer inn i enkelte tekster, er neppe den riktige forståelsesmodellen!

For det fjerde passer det svært så dårlig å tale til mennesker om å prise Gud fra evighet av. Menneskene har eksistert nokså lenge, men de har ikke eksistert fra evighet av! Og om man tenker at oppfordringen gjelder englene, så har heller ikke de eksistert fra evighet av! Også de er skapte vesener.

For det femte passer det også dårlig å tale til mennesker om å prise Gud fremover i all evighet i en gammeltestamentlig sammenheng.  En slik oppfordring krever nemlig et avklaret håp om evig liv etter døden. Men de hellige i den gamle pakt synes i det store og hele ikke å ha noe slikt håp! De taler derimot om at lovprisningen av Gud vil ta slutt når de en gang dør:

Herre, vend deg hit og fri meg ut, frels meg i din miskunn!  Blant de døde er det ingen som tenker på deg. Hvem priser vel deg i dødsriket?    (Sal. 6:5-6)

 

Gjør du under for de døde, står dødninger opp og priser deg? Sela. Fortelles det om din miskunn i graven, om din trofasthet i dødsriket? Blir dine under kjent i mørket, din rettferd i glemselens land?    (Sal. 88:11-13)

 

De døde priser ikke Herren, det gjør ingen av dem som stiger ned i stillheten.    (Sal. 115:16-17)

 

Alt du kan gjøre med din hånd, skal du gjøre etter beste evne. For i dødsriket, som du går til, er det verken arbeid eller plan, verken kunnskap eller visdom.     (Fork. 9:9-10)

 

Dødsriket priser deg ikke, ingen døde lovsynger deg. De som er gått i graven, venter ikke på din trofasthet.  De levende er det som priser deg, slik jeg gjør det i dag. Fedre forteller sine sønner om din trofasthet, Gud.        (Jes. 38:18-19)

 

Og her er et par uttalelser fra faglig hold som bekrefter denne observasjonen:

 

I den jødiske stat var de utlovede belønninger og straffer fra himmelen kun temporære - slike som helse, langt liv, fred, overflod og herredømme osv. og sykdom, en for tidlig død, krig, sult, mangel, trelldom, fangenskap osv. Ingen steder i de mosaiske skrifter finnes det den minste omtale eller den minste antydning om noen belønning eller straff i et annet liv.

(Biskop Warburton)

 

Etter Alexander den stores erobringer begynte gresk innflytelse å tilta i Palestina. De hebraiske forestillinger knyttet til NEPES (sjel) og SHEOL (grav) ble omtolket. Mens GT aldri sier at noen del av mennesket overlever døden, var det motsatte tilfelle innenfor gresk mytologi. Det som ble beskrevet med KRT (en avskjæring) var den endelige slutt i GT, men for grekerne fortsatte livet i en eller annen form etter døden.  Så mens døden var en inngang til andre livskvaliteter for den greske tanke, så var døden ingenting, det absolutt motsatte av liv for de gammeltestamentlige forfattere. (Noen skribenter har prøvd å finne støtte for den babylonske og ugarittiske læren om at de døde lever som skygger i GT, men med lite hell).

(Mag.art. ved Universitetet i Oslo Rof Furuli,

 på Bible Translation List, 1/8 2002)  

 

For det sjette viser bruken av hebraisk parallellisme i tilknytning til dette uttrykket nokså tydelig at det betyr noe jordisk og tidsbegrenset. I Salme 90:2 er f.eks. parallellen "fra slekt til slekt", i Salme 103:17 er parallellen noe som varer til barnebarn og i Dan.2:20 er parallellen år og tider som skifter.

 

For det sjuende er det betryggende å se at andre kompetente bibeloversettere velger å oversette "fra olam - til olam" med helt andre ord og uttrykk enn "fra evighet til evighet".  Dette viser at det å gjengi "fra olam - til olam" med forskjellige tidsuttrykk er et alternativ som i høyeste grad har faglig tyngde og som fullt ut er språklig forsvarlig. Så langt jeg kan bedømme saken, er denne måten å gjengi uttrykket på ikke bare et godt alternativ, men det eneste riktige alternativet!

 

På bakgrunn av punktene nevnt ovenfor, mener jeg at uttrykket "fra olam - til olam" er med på å underbygge forståelsen av "olam" som et tidsbegrep - selv om dette ikke kommer så godt fram i No-78/85. Hadde den norske oversettelsen vært litt annerledes, ville ting vært så mye klarere. Nedenfor følger en oversiktlig gjennomgang av alle forekomstene av "fra olam - til olam". I høyre kolonne siterer jeg en del andre bibeloversettelser som jeg tror gir en riktigere og bedre forståelse av dette uttrykket. Samtidig kommer jeg med noen forslag til hvordan uttrykket kanskje kunne vært oversatt til norsk. Som man vil se, synes uttrykket i det store og hele å kunne gjengis på en god og dekkende måte med ordene "gjennom alle skiftende tider".

 

Her er de 10 forekomstene av "fra olam - til olam":

 

Bibelvers:

No-78/85:

Mitt forslag til en riktigere oversettelse + andre bibeloversetteres forslag:

 

 

 

1.Krøn.16:36

Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet

Lovet være Herren, Israels Gud, gjennom  alle skiftende  tider

 

(Moffatt: blessed be ... Israel's God, from age to age, for ever)

1.Krøn.29:10

Lovet være du, Herre, vår ættefar Israels Gud, fra evighet til evighet!

Lovet være du, Herre, vår ættefar Israels Gud, gjennom alle skiftende tider

 

(Gute Nachricht: Gepriesen seist du, Herr, du Gott unseres Stamvaters Israel, vom Anfang der Zeiten bis in alle Zukunft!)

Neh. 9:5

Stå opp, pris Herren deres Gud, han som er fra evighet til evighet

Stå opp og pis Herren deres Gud gjennom alle skiftende tider

 

(Young's Literal Translation: Rise, bless Jehovah your God, from the age unto the age)

Salme 41:14

Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet

Lovet være Herren, Israels Gud gjennom alle skiftende tider

 

(Gute Nachricht:  Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, vom Anfang der Zeiten bis in alle Zukunft!)

Salme 90:2

Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud

Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, gjennom alle skiftende tider er du, Gud!

 

(Young's Literal Translation: Before mountains were brought forth, And Thou dost form the earth and the world, Even from age unto age Thou [art] God.)

Salme 103:17

Fra evighet til evighet er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Hans rettferd når til barnebarn.

Gjennom alle skiftende tider er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Hans rettferd når til barnebarn.

 

(Young's Literal Translation: And the kindness of Jehovah [Is] from age even unto age on those fearing Him, And His righteousness to sons' sons)

Salme 106:48

Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet

Lovet være Herren, Israels Gud, gjennom alle skiftende tider

 

(Young's Literal Translation: Blessed [is] Jehovah, God of Israel, from the age even unto the age. And all the people said, `Amen, praise Jah!')

 

Jer. 7:7

(Gud visste fra tidenes morgen at han en dag ville komme til å utslette den nuværende verden. Men da kunne han aldri gi noen et løfte om å få bo i et av denne verdens land til evig tid!)

dersom dere ... , da vil jeg for alle tider la dere bo på dette sted, i det landet jeg gav deres fedre i gamle dager

 

 

dersom dere ... , da vil jeg  la dere bo på dette sted gjennom alle skiftende tider, i det landet jeg gav deres fedre i gamle dager

 

 

 

 

(Young's Literal Translation: Then I have caused you to dwell in this place, In the land that I gave to your fathers, from age even unto age)

 

 

 

 

Jer. 25:5

(Gud har alltid visst at jorden en dag vil bli utslettet. Derfor vil han neppe gi noen et løfte om å få bo på denne jord til evig tid!)

dere må vende om ... så skal dere evig og alltid få bo på den jord som Herren gav dere og deres fedre

 

 

dere må vende om ... så skal dere gjennom alle skiftende tider få bo på den jord som Herren gav dere og deres fedre

 

 

 

(Young's Literal Translation: Turn back, ...  and dwell on the ground that Jehovah hath given to you and to your fathers from age unto age)

 

Dan.2:20

Lovet være Guds navn fra evighet til evighet ...

han lar år og tider skifte ...

Lovet være Guds navn gjennom alle skiftende tider... han lar år og tider skifte ...

 

(Young's Literal Translation: Daniel hath answered and said, `Let the name of God be blessed from age even unto age)

 

 

 

"Olam wa ad" - olam og lengre:

Dette er en interessant konstruksjon som med all mulig tydelighet viser at "olam" ikke kan bety evig eller evighet. Man kan jo ikke snakke om noe som er lengre enn en evighet!

Forstår man derimot "olam" som et menneskes livslengde eller en eller annen tidsperiode, er det ikke vanskelig å forstå at "olam" kan forsterkes med "wa ad". Det blir da snakk om et ekstra langt liv eller en ekstra lang tidsperiode.

Dr. Lammenois har en interessant uttalelse i denne forbindelse:

 

"De hebraiske og greske ordene vi gjengir med "evig", har ikke denne betydningen. De betegner en lang tidsvarighet, en periode; det er derfor vi kan finne slike uttrykk som "gjennom disse evigheter og lengre."  (2.Mos.15:18!)

(Dr. Lammenois, sitert i studiet "An analytical

Study of Words" av Louis Abbott, s.21)

 

Her er de 19 forekomster av "olam wa ad" (olam og lengre):

 

Bibelvers:

No-78/85:

Mitt forslag til en riktigere oversettelse + andre bibeloversetteres forslag:

 

 

 

2.Mos. 15:18

 

Herren er konge for evig og alltid

Herren er konge i uoverskuelig framtid

 

(Gute Nachricht: Herr, du bist König, jetz und allezeit!)

 

Salme 9:6

 

du gjorde ende på de onde og utslettet deres navn for alltid

du gjorde ende på de onde og utslettet deres navn for all tid

 

(Moffatt: The foe is at an end, no more to be remembered)

Salme 10:16

 

Herren er konge for evig og alltid

Herren er konge i uoverskuelig framtid

 

(Contemporary English Version(CEV):  Our LORD, you will always rule, but nations will vanish from the earth)

Salme 21:5

 

han (kongen) bad deg om liv, og du gav ham det, levedager som aldri tar slutt

han ba deg om liv, og du gav ham det, levedager som har vart i lange tider  

 

(Gute Nachricht: Um langes Leben bat er - du gewärtest es, du gibst ihm viele reiche Jahre)

Salme 45:7

 

din trone, Gud, står til evig tid

din trone er Guds trone, derfor står den fast i uoverskuelig framtid

 

(Gute Nachricht: Dein Thron ist Gottes Thron, darum steht er für alle Zeiten fest)

Salme 45:18

 

fra slekt til slekt vil jeg prise ditt navn, derfor skal folkene lovsynge deg for evig

fra slekt til slekt vil jeg prise ditt navn, derfor skal folkene lovsynge deg i uoverskuelig framtid

 

 

(Gute Nachricht: Mein Lied soll die Erinnerung an dich für alle Zeiten lebendig halten, immer werden die Völker dich preisen)

Salme 48:15

slik er Gud, vår Gud for evig.

slik er Gud, vår Gud gjennom alle tider

 

(Gute Nachricht: Er ist unser Gott für alle Zeiten)

Salme 52:10

evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet

hele mitt liv setter jeg min lit til Guds trofasthet

 

 

(Gute Nachricht: ich verlasse mich für alle Zeit auf seine Güte)

Salme 104:5

du grunnla jorden på dens søyler, aldri i evighet skal den rokkes

du grunnla jorden på dens søyler, den skal ikke rokkes

i  overskuelig framtid

 

(Gute Nachricht: Du hast die Erde auf Pfeilern erbaut, nun steht sie fest und stürtzt nicht zusammen)

Salme 111:8

de (Herrens påbud) står ved lag for evig og alltid

de (Herrens påbud) står ved lag i uoverskuelig framtid

 

(Gute Nachricht: für alle Zeiten stehen sie fest)

Salme 119:44

så vil jeg i all fremtid stadig holde din lov

hele min livstid vil jeg stadig holde din lov

 

(Gute Nachricht: An dein Gesetz will ich mich halten, Herr, in jeder Lage und für alle Zukunft)

Salme 145:1

jeg vil lovsynge deg, min Gud og konge, og velsigne ditt navn til evig tid

jeg vil lovsynge deg, min Gud og konge, og velsigne ditt navn så lenge jeg lever

 

(Gute Nachricht: Du mein Gott und König, dich will ich rühmen, immer, ohne Ende, will ich dich preisen)

Salme 145:2

jeg vil love deg hver eneste dag og prise ditt navn til evig tid

jeg vil love deg hver eneste dag og prise ditt navn hele min livstid

 

 

(Gute Nachricht: Jeden Tag, Gott, will ich dir danken, immer, ohne Ende, will ich dich preisen)

Salme 145:21

jeg vil lovsynge Herren, til evig tid skal alt som lever, love hans hellige navn

jeg vil lovsynge Herren, ja, så lenge de er til skal alt som lever love hans hellige navn

 

(Gute Nachricht: Ich will den Ruhm des Herrn verkunden, und alles, was lebt, soll ihm danken, ihm, dem heiligen Gott, immer und ohne Ende!)

Salme 148:6

Han lot dem (himmel- legemene) få sin plass for alltid

Han lot dem (himmellegemene) få sin faste plass

 

 

 

(Gute Nachricht: Er stellte sie für immer an ihren Platz)

Jes. 30:8

riss det inn på en tavle ... så det i kommende tider kan være et evig vitnesbyrd

riss det inn på en tavle ... så det i kommende tider kan være et fast og varig vitnesbyrd

 

 

(The Message (MSG):  So, go now and write all this down.Put it in a book so that the record will be there to instruct the coming generations)

Jes. 45:17

men Israel skal finne frelse hos Herren, en evig frelse skal det være

men Israel skal finne frelse hos Herren, en frelse som står fast gjennom kommende tider

 

(New Life Version (NLV): Israel has been saved forever by the Lord. You will never be put to shame for all time)

 

Dan.12:3

de som har ført de mange til rettferd skal skinne som stjernene, evig og alltid

de som har ført de mange til rettferd skal skinne som stjernene i uoverskuelig framtid

 

(The Message: Men and women who have lived wisely and well will shine brilliantly, like the cloudless, star-strewn night skies. And those who put others on the right path to life will glow like stars forever)

Mika 4:5

alle folkene vandrer, hvert i sitt Guds navn, men vi skal for evig og alltid vandre i Herren vår Guds navn

alle folkene vandrer, hvert i sitt Guds navn, men vi skal

i uoverskuelig framtid vandre i Herrens vår Guds navn

 

 

(Gute Nachricht: Wir aber vom Volk Israel gehen unseren Weg im Vertrauen auf den Herrn, unseren Gott, ihm und seinen Weisungen folgen wir. Und so bleibt es in alle Zukunft)

 

"Olam" og parallelluttrykk:

 

"Det klareste og mest fremtredende trekk ved hebraisk poesi, er gjentakelsen av ideer, omtalt som parallellisme. En ide blir satt frem og straks etter uttrykt på nytt med andre ord, og det samme tankeinnholdet  i de to linjene korresponderer mer eller mindre nært til hverandre."                                       

(New Geneva Study Bible's forklaring til parallellisme)

 

Når man skal bestemme ords betydning, har man i de gammeltestamentlige tekstene ofte god hjelp av den stilistiske foreteelsen som kalles parallellisme.

(En bok om Gamla Testamentet, Albrektson/Ringgren,

Universitetsforlaget, Lund, 1974, s. 100)

 

Svært ofte står "olam" sammen med parallelle uttrykk eller i en kontekstuell sammenheng som tilsier at ordet ikke har betydningen evig eller evighet. I oversikten nedenfor er det meget tydelig at perspektivet hele tiden er timelig og begrenset - det gjelder slekten, ætten, barn, barnebarn, avkom o.l. "Her fortaper tiden seg i det uvisse," som Lars Berg sier, "men det er overalt tid og dennesidige ting det tales om, ikke evighet."

 

"Olam" og parallelluttrykk:

 

 

Bibelvers:

No-78/85:  

 

Mitt forslag til en riktigere oversettelse som samsvarer bedre med det timelige aspektet i parallelluttrykkene:

 

 

 

1.Mos.9:12

dette er tegnet (regnbuen) på pakten ... for de kommende ætter i alle tider

dette er tegnet (regnbuen) på pakten ... for de kommende ætter i kommende tider

1.Mos.17:7

en pakt fra slekt til slekt ... en evig pakt

en pakt fra slekt til slekt ... en pakt

for kommende tider

1.Mos.17:19

en evig pakt for hans ætt etter ham

en fast pakt for hans ætt etter ham

2.Mos.3:15

dette skal være mitt navn til evig tid, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt

dette skal være mitt navn i kommende tider, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt

2.Mos.12:17

slekt etter slekt ... en evig ordning

slekt etter slekt ... en fast ordning

 

2.Mos.12:24

lov for ...  etterkommere til evig tid

lov for ... etterkommere i kommende tider

2.Mos.27:21

stelle lampene ... en evig lov .. i slekt etter slekt

stelle lampene ... en fast lov... i slekt etter slekt

2.Mos.28:43

bruke lerretsbukser .. en evig lov for ham og hans etterkommere

bruke lerretsbukser ... en fast lov for ham og hans etterkommere

2.Mos.30:21

en evig ordning for Aron og hans ætt ... slekt etter slekt

en fast ordning for Aron og hans ætt ... slekt etter slekt

2.Mos.31:16

så de holder den (sabbaten) i slekt etter slekt - det skal være en evig pakt

så de holder den (sabbaten) i slekt etter slekt - det skal være en fast pakt

2.Mos.40:15

Arons etterkommere ... rett til prestedømmet, i slekt etter slekt, for alle tider.

Arons etterkommere ... rett til prestedømmet, i slekt etter slekt i kommende tider

 

3.Mos.3:17

dette skal være en evig lov for dere og deres etterkommere hvor dere enn bor - fett og blod må dere aldri spise

dette skal være en fast lov for dere og deres etterkommere hvor dere enn bor - fett og blod må dere aldri spise

3.Mos.7:34

denne rettighet (å få noe av offerkjøttet) skal Aron og hans sønner ha hos israelittene til evig tid

dette skal være en fast rettighet som Aron og hans sønner skal ha hos israelittene.

3.Mos.7:36

det (å få noe av offerkjøttet) skulle de ha rett til gjennom alle tider og ætter

dette skulle de ha som en fast rettighet slekt etter slekt

3.Mos.10:9

ikke drikke vin når de går inn i møteteltet - da kommer dere til å dø - en evig lov for dere, fra slekt til slekt.

ikke drikke vin når de går inn i møteteltet - da kommer dere til å dø - en fast lov for dere, fra slekt til slekt

 

3.Mos.23:14

(spiseforskrifter) - dette skal være en evig lov for dere og deres etterkommere alle steder hvor dere bor

- dette skal være en fast lov for dere og deres etterkommere alle steder hvor dere bor

3.Mos.24:3

(stell av lamper i møteteltet) - dette skal være en evig lov for dere, fra ætt til ætt.

- dette skal være en fast lov for dere, fra ætt til ætt

 

 

4.Mos.10:8

(blåse i trompetene) - dette skal være en fast regel for dere fra slekt til slekt

OK

4.Mos.15:15

(ofringsregler) - en evig lov fra slekt til slekt

- en fast lov fra slekt til slekt

4.Mos.18:23

(ha ansvaret for tjenesten ved møteteltet) - det skal være en evig lov fra slekt til slekt

- det skal være en fast lov fra slekt til slekt

5.Mos.5:29

da vil det alltid gå godt for dem og deres barn

da vil det stadig gå godt for dem og deres barn

5.Mos.12:28

da skal det alltid gå deg og dine barn vel

da skal det stadig gå deg og dine barn vel

5.Mos.29:29

det som er åpenbart (loven), gjelder oss og våre barn til evig tid

det som er åpenbart (loven), gjelder oss og våre barn i kommende tider

Josva 14:9

(landområdet) - skal tilhøre deg (Kaleb) og dine barn som eiendom for alltid

(landområdet) - skal tilhøre deg (Kaleb) og dine barn som eiendom i kommende tider

 

 

1.Sam.2:30

Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud: Jeg har nok sagt at din ætt og din fars ætt (levittene) skal gjøre tjeneste for mitt åsyn for alltid. Men nå lyder ordet fra Herren: Det skal ikke skje!

Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud: Jeg har nok sagt at din ætt og din fars ætt (levittene)skal gjøre tjeneste for mitt åsyn

 i kommende tider.  Men nå lyder ordet fra Herren: Det skal ikke skje!

1.Sam.3:13

jeg vil felle dom over ætten hans for alle tider

jeg vil felle dom over ætten hans for kommende tider

1.Sam.3:14

aldri skal Eli-ættens skyld kunne sones

i uoverskuelig framtid skal Eli-ættens skyld ikke kunne sones

1.Sam.20:15

ta aldri din godhet fra min ætt

ta ikke din godhet fra min ætt i kommende tider

 

2.Sam.22:51

han (Gud) viser troskap ... mot David og hans ætt til evig tid

han (Gud) viser troskap ... mot David og hans ætt i uoverskuelig framtid

1.Kong.2:33

i all fremtid skal Joab og hans ætt bære skylden for .....

i uoverskuelig framtid skal Joab og hans ætt bære skylden for ...

1.Kong.2:33

David og hans ætt ... fred og lykke til evig tid

David og hans ætt ... fred og lykke

i uoverskuelig framtid

2.Kong.5:27

derfor skal Na'amans hudsykdom for alltid henge ved deg og din ætt

derfor skal Na'amans hudsykdom henge ved deg og din ætt i lange tider

 

1.Krøn.16:15

han minnes til evig tid sin pakt, det ord han gav til tusen slekter

han minnes hele tiden sin pakt, det ord han gav til tusen slekter

1.Krøn.17:27

tjeners ætt ... så den alltid står urokket

tjeners ætt ... så den står urokket

i kommende tider

1.Krøn.23:13

Aron og hans sønner .. til alle tider skulle ... gjøre offertjeneste

Aron og hans sønner ... i uoverskuelig framtid skulle ... gjøre offertjeneste

1.Krøn.23:13

Aron og hans sønner gjøre offertjeneste m.m ... til evig tid

Aron og hans sønner gjøre offertjeneste m.m i uoverskuelig framtid

 

1.Krøn.29:10

lovet være du, vår ættefars ... Gud, fra evighet til evighet

lovet være du, vår ættefars ... Gud ... gjennom alle skiftende tider

2.Krøn.13:5

gav David og hans etterkommere kongedømmet i Israel til evig

tid

gav David og hans etterkommere kongedømmet i Israel i uoverskuelig framtid

2.Krøn.20:7

gav landet ... til Abrahams ætt for alltid

gav landet ... til Abrahams ætt

for uoverskuelig framtid

Salme 18:51

viser troskap ... mot David og hans ætt til evig tid

viser troskap ... mot David og hans ætt

i uoverskuelig framtid

Salme 45:18

fra slekt til slekt vil jeg prise ditt navn; derfor skal folkene lovsynge deg for evig

fra slekt til slekt vil jeg prise ditt navn, derfor skal folkene lovsynge deg i uoverskuelig framtid

Salme 49:12

graven blir deres hjem for evig, deres bolig fra slekt til slekt

graven blir deres hjem i kommende tider, deres bolig fra slekt til slekt

Salme 79:13

vi ... vil lovsynge deg til evig tid, forkynne din pris fra slekt til slekt

vi ... vil lovsynge deg gjennom alle tider, forkynne din pris fra slekt til slekt

Salme 85:6

vil du for alltid være harm på oss og la vreden vare fra fra slekt til slekt?

vil du stadig være harm på oss og la vreden vare ved fra slekt til slekt?

Salme 89:2

Jeg vil alltid synge ... forkynne fra slekt til slekt

jeg vil stadig synge ... forkynne fra slekt til slekt

Salme 89:5

din ætt vil jeg holde oppe for evig, jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt

din ætt vil jeg holde oppe i kommende tider, jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt

Salme 100:5

hans miskunn er evig, hans trofasthet varer fra slekt til slekt

hans miskunn er for alle kommende tider, hans trofasthet varer fra slekt til slekt

Salme102:13

men du Herre, troner til evig tid, ditt minne varer fra slekt til slekt

men du Herre, troner til alle tider, ditt minne varer fra slekt til slekt

Salme103:17

fra evighet til evighet er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Hans rettferd når til barnebarn ..

gjennom alle skiftende tider er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Hans rettferd når til barnebarn ..

 

Salme106:31

... regnet som rettferdig fra slekt til slekt  i alle tider

OK

Salme135:13

Herre, evig består ditt navn, slekt etter slekt kommer deg i hu

Herre, ditt navn består gjennom alle skiftende tider, slekt etter slekt kommer deg i hu

Salme146:10

Herren er konge til evig tid, din Gud gjennom alle slekter, Sion

Herren er konge gjennom alle tider, din Gud gjennom alle slekter, Sion

Ordspr.27:24

for rikdom varer ikke evig, et diadem går ikke alltid fra slekt til slekt

for rikdom varer ikke gjennom alle tider, et diadem går ikke alltid fra slekt til slekt

Jes.14:20

avkommet etter ugjernings-menn skal aldri nevnes mer

OK

Jes. 34:17

de skal ta det (landet) i eie for alle tider og bo i det fra slekt til slekt

de skal ta det (landet) i eie for kommende tider og bo i det fra slekt til slekt

Jes. 51:8

min rettferd skal vare evig, min frelse fra slekt til slekt

min rettferd skal vare ved, min frelse

fra slekt til slekt

Jes. 60:15

nå gjør jeg deg stor for alltid, til en glede fra slekt til slekt

nå gjør jeg deg stor for kommende tider, til en glede fra slekt til slekt

Klag. 5:19

men du, Herre, troner til evig tid, din trone står fra slekt til slekt

men du, Herre, troner i kommende tider, din trone står fra slekt til slekt

Joel 3:25

i Juda skal det alltid bo folk, og i Jerusalem skal slekt følge slekt

i Juda skal det stadig bo folk, og i Jerusalem skal slekt følge slekt

 

Så langt om bruken av "olam" i GT. Vi kan trygt konkludere med at de gammeltestamentlige skriftene er fulle av både klare bevis og tydelige indikasjoner på at "olam" er brukt som et tidsbegrep.

La oss nå ta for oss det neste undersøkelsesområdet.

 

Hva sier teologene og de språkkyndige?

 

Nedenfor har jeg samlet en del sitater fra dyktige teologer og språkeksperter med inngående kjennskap til hebraisk språk og kultur. Disse sitatene burde være av den aller største interesse for alle som søker etter "olams" sanne mening og betydning:

 

 

Det hebraiske språk manglet enkeltord som kunne uttrykke endeløs varighet. Den rendyrkede ideen om evighet finnes ikke i noen av oldtidens språk.

(Professor Knappe fra Halle, sitert i Louis Abbots

"An Analytical Study of Words", kap.11)

 

 

Bibelen har ikke noe ord for endeløshet. Alle de bibelske begrepene sikter til eller betegner lange perioder.

(Professor Hermann Oldhausen, sitert i Louis Abbots

"An Analytical Study of Words", kap.11)

 

 

Det finnes intet ord, verken i Det gamle testamentes hebraiske språk eller i Det nye testamentes greske språk, som uttrykker den abstrakte ideen om evighet.

 (Hasting's Dictionary of the New Testament, b.1, s. 542,

artikkel: "Christ and the Gospels")

 

 

Det gamle testamente og Det nye testamente kjenner ikke til begrepet evighet som noe hevet over tiden. Det gamle testamente har ikke utviklet noe spesielt ord for "evighet".

 (The Interpreter's Dictionary of the Bible, Vol. IV, s. 643)

 

 

 

La meg si til alle bibelstudenter at vi må være meget forsiktige med hvordan vi bruker ordet "evighet". Vi gjør storlig feil ved stadig å bruke det ordet. Det finnes ingen ord i hele Bibelen som korresponderer til vårt ord evig, som, slik det vanligvis blir brukt i blant oss, betyr absolutt uten ende.

(Dr. G. Campbell Morgan, i sin bok "God's

 Methods with Men, s. 185-186)

 

 

Når ordet (olam) anvendes om menneskelige forhold, og da spesielt  ... om enkeltindivider, betyr det vanligvis alle ens livsdager.

(Gesenius om "olam" i Hebrew and Chaldee Lexicon

of the Old Testament Scriptures, 1846)

 

 

 

"De hebraiske og greske ordene vi gjengir med "evig", har ikke denne betydningen. De betegner en lang tidsvarighet, en periode; det er derfor vi kan finne slike uttrykk som "gjennom disse evigheter og lenger."  (se 2.Mos.15:18!)

(Dr. Lammenois, sitert i studiet "An analytical

 Study of Words" av Louis Abbott, s.21)

 

 

Olam betegner ganske enkelt lang tidsvarighet.

(Rabbi Loewe -   http://www.theshop.net/gjess/aionforeverS.htm)

 

 

Evighet: Bibelen taler neppe om noen evighet i den filosofiske betydningen av en endeløs varighet uten begynnelse eller ende. Det hebraiske ordet "olam" ... betyr i seg selv ikke noe annet enn "i en tidsperiode av ubestemt lengde". "Me olam" betyr derfor ikke "fra evighet av", men "fra gammelt av" (1.Mos.6:4 m.fl.). I Det nye testamente blir "aion" brukt som en ekvivalent til "olam".

 (The Encyclopedia Dictionary of the Bible (Catholic), s. 693)

 

 

I forbindelse med en gjennomgåelse av hvordan ordene evig og evighet blir brukt i jødisk apokalyptiske skrifter, har den engelske teologen C. W. Emmet følgende kommentar:

"Noen ganger betyr "i all evighet" - og dette er av største viktighet for vår forståelse av det NT - kun "inntil dommen". I Jubilees 5:10 blir falne engler bundet i jordens dyp "i all evighet" - inntil den store fordømmelsesdagen når dommen blir eksekvert!  I 1.Enoch 10:5 betyr "i all evighet" 70 generasjoner (se vers 12), og i vers 10 betegner "evig" liv en periode på 500 år."

 

 

 

I virkeligheten ligger begrepene tid og evighet hverandre nær i Bibelen. Allerede rent språklig ser vi det. Det greske ordet «evighet» ( aión) betyr opphavlig simpelthen «tid», «tidsalder», «langt tidsrom». Også det hebraiske ordet for evighet, som brukes i Det gamle testamente (olam), er et tidsbegrep og betegner det som tilhører den fjerne framtid (eller fortid). Evigheten tenkes derfor i Bibelen alltid i tidens kategori. Det kan til og med tales om at den tilkommende verden har flere «evigheter», se Efes. 2, 7, og dette var jo meningsløst dersom ikke «evighet» var et tidsbegrep. ...........  Og faktisk kan ordet "evig" eller "evighet" i Bibelen ofte ha den svakere betydning "alltid", "stadig", eller når det gjelder personer: "så lenge som han lever". Så f.eks. om en trell som skal være trell hele livet og som derfor kalles en "evighets trell", 5.Mos. 15:17.

(Sverre Aalen, Om begrepet "evig" i Det nye testamente, i boken

"Evig liv- evig død", Lutherstiftelsen, Oslo, 1953, s. 99-100)

 

 

Bibelen taler ikke om tid og evighet, men derimot om tid og tidsaldre.

(Professor Carl Fredrik Wisløff i "Jeg vet på hvem jeg tror",

sitert av O. E. Indergaard i artikkelen "Betydningen av ordene "olam"

 og "aion",  i avisen Norge i Dag, http://idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=4257)

 

 

De ord i hebraisk (olam) og gresk (aion) som man har oversatt med evighet, betegner ikke i og for seg en endeløs tid.

(Tidligere generalsekretær Lars Dahle, "Livet

etter døden", 2. utg., 1905, s. 467)

 

 

Ordet "evig" brukes i vår svenske bibeloversettelse dels for å gjengi det hebraiske "olam", dels for å gjengi det greske "aion". Ingen av disse begrepene uttrykker det abstrakte begrepet "evighet".

(Bibelsk Oppslagsbok, sitert i Oscar Edin Indergaard, Tingvoll,

 i artikkelen: "Betydningen av ordene "olam"og "aion",  i avisen

Norge i Dag, http://idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=4257)

 

 

Olam: Det er viktig å merke seg at det elementet av uklarhet som ligger i et tidsbegrep av ubestemmelig lengde på ingen måte rettferdiggjør bruken av ordet ”evig.”

(G. T. Stevensom, Time and eternity – a biblical study.)

 

 

 

 

 

Så langt sitater fra teologer og språkkyndige. Det synes å råde stor enighet om hvilket meningsinnhold det er som ligger i ordet "olam"!

 

 

La oss nå ta for oss det tredje og siste undersøkelsesområdet.

 

 

Hva sier andre bibeloversettere?

 

Nedenfor følger en kopi av den samme "problemlisten" som vist innledningsvis, men denne gangen får vi se hvordan en del andre bibeloversettere velger å oversette disse versene. Den observante leser vil legge merke til at ordet "evig" ikke lenger finnes i listen! I stedet for blir "olam" nå gjengitt med forskjellige tidsuttrykk som beskriver tidsperioder av ulik lengde:

 

"Problemlisten" slik den blir oversatt i en del andre Bibler:

 

Ting som blir sagt å vare evig eller å bestå for alltid i No-78/85:

Andre biblers gjengivelse av de samme versene:

 

 

Regnbuen blir beskrevet som et paktstegn som alltid skal bestå! (1.Mos.9:16)

"the lasting Covenant"

(The Jerusalem Bible)

Omskjærelse av guttebarn blir beskrevet som en evig pakt. (1.Mos.17:13)

a Covenant in perpetuity

(The Jerusalem Bible)

Feiringen av utgangen fra Egypt blir sagt å skulle være en evig ordning (2.Mos.12:14)

en oföränderlig ordning

(Sv. 2000)

En trell blir sagt å skulle tilhøre sin herre for alltid (2.Mos.21:6)

he shall serve him for life   (RSV)

Det blir sagt å skulle være en evig lov for Israel at levittene skal stelle lampene i tabernaklet (2.Mos.27:21)

en oföränderlig stadga

(Sv. 2000)

Det blir sagt å skulle være en evig lov for Israel at levittene skal bruke lerretsbukser (2.Mos.28:43)

en oföränderlig stadga

(Sv. 2000)

Abrahams etterkommere blir sagt å skulle eie landet for evig (2.Mos.32:13)

they have inherited to the age

(Young's Literal Translation)

Det blir sagt at det skal være en evig lov for en israelitt at han ikke må spise fett (3.Mos.3:17)

en oföränderlig stadga

(Sv. 2000)

Det blir sagt å skulle være en evig lov at folk som ikke faster en bestemt dag skal drepes og utryddes! (3.Mos.23:31)

en oföränderlig stadga

(Sv. 2000)

Det blir sagt å skulle være en evig ordning at folk som rører ved lik uten å være stenket med renselsesvann, skal drepes og utryddes! (4.Mos.19:21)

en oföränderlig stadga

(Sv. 2000)

I 5.Mos.33:15 blir fjellene omtalt som eldgamle, mens høydene blir beskrevet som evige.

ancient mountains ... hills of old

(The Jerusalem Bible)

Israelittene blir sagt å skulle ha noen spesielle steiner som evige minner    (Josva 4:7)

these stones have been for a memorial ...

to the age  (Young's Literal Translation)

Byen Ai blir sagt å skulle ligge som en ruinhaug for alltid  (Josva 8:28)

to this day it lies desolate

(Moffatt)

I 2.Sam.7:16 sies det at Davids trone skal stå støtt til evig tid!

thy throne is established unto the age

(Young's Literal Translation)

Batseba synes å ha et fromt ønske om at kong David skal leve evig. (1.Kong.1:31)

konung David länge leva!

(Sv. 2000)

Guds nærvær (navn) blir sagt å skulle bo til evig tid i en jordisk bygning! (1.Kong.8:13)

eine Stätte, an der du für immer wohnen kannst   (Gute Nachricht)

I Salme 21:5 kan det se ut som om kong David fikk levedager som aldri tok slutt!

life long and lasting

(Moffatt)

I Salme 25:6 høres det ut som om Gud har gjort gode gjerninger mot menneskene fra evighet av!

den godhet du alltid har visat

(Sv. 2000)

I Salme 30:7 høres det ut som om kong David snakker om trygghet (ikke vakle) i en framtidig evighet.

jag skal alltid stå trygg

(Sv. 2000)

I Salme 48:9 kan det se ut som om Gud har lovt at den jordiske byen Jerusalem skal bestå til evig tid.

er hat sie für immer fest gegründet

(Gute Nachricht)

Ut fra Salme 49:12 kan det se ut som om alle mennesker må bo i graven for evig!

für immer wird das enge Grab ihre Wohnung

(Gute Nachricht)

I Salme 61 synes kongen å gjøre et voldsomt hopp fra å ønske seg flere levedager i v.7 til plutselig i v. 8 å ønske seg å få lov til å trone evig!

may he sit on his throne before God for all time

(Moffatt)

I Salme 104:5 hører vi at jorden aldri i evighet skal rokkes.

so that it should never be shaken   (RSV)

I Salme 111:8 synes vi å lære at alle Guds påbud og regler står ved lag for evig og alltid!

his orders are enacted for all time

(Moffatt)

Salme 112:6 synes å fortelle oss at minnet om en rettskaffen mann varer evig.

for a memorial age-during is the righteous

(Young's Literal Translation)

Salme 125:1 synes å lære oss at Sion-fjellet skal bestå for evig!

to the age it abideth

(Young's Literal Translation)

I Salme 145:2 ser det ut som kong David har bestemt seg for å prise Gud til evig tid.

immer, ohne Ende, will ich dir danken

(Gute Nachricht)

 

Fork. 3:11 synes å si at Gud har lagt evigheten i menneskenes hjerter.

"Alle ting har han ordnet fint til sin tid, også tidsløpet har han bestemt i (sitt) hjerte, men uten at menneskene kan fatte det verk som Gud utfører fra begynnelse til slutt."        (Sigmund Mowinkel, Arvid S. Kapelrud, Ragnar Leivstad : "Det Gamle Testamente, Skriftene 2. del , s.58.)

Slik det ser ut nå, så synes profeten Jesaia å mene at det man risser inn på en tavle vil forbli et evig vitnesbyrd! (Jes.30:8)

för kommande dagar ... för all främtid

(Sv. 2000)

I Jes.34:10 synes profeten å si at røk skal stige opp til evig tid fra landet Edom.

oupphörligt skall röken stiga

(Sv. 2000)

Jer.17:4 synes å lære oss at Gud skal være vred for alltid.

you have kindled my wrath to a flame that shall blaze on and on      (Moffatt)

Jer.51:26 synes å si at landet Babylon skal bli til en evig ørken.

for desolation age-during art thou

(Young's Literal Translation)

I følge Jonas 2:7 kan det se ut som om Jonas var i hvalfiskens buk for alltid.

I went down into the countries underneath the earth, to the peoples of the past

(Jerusalem Bible)

 

 

Ut fra gjennomgåelsen ovenfor skjønner man at "olam" ikke nødvendigvis må oversettes slik som No-78/85 gjør det! Tvert imot! På bakgrunn av hvordan disse internasjonalt kjente Biblene velger å gjengi "olam", må man vel heller si at det er nokså overraskende og uforståelig at No-78/85 velger å oversette slik som de gjør! Tenk om de heller hadde oversatt slik som i listen ovenfor! Da hadde ikke "problemlisten" lenger representert noe problem!

 

Før vi avrunder og oppsummerer vårt studium, tror jeg det er fornuftig at vi sier noen få ord om "olam" brukt i relasjon til Gud. Det finnes nemlig en del mennesker som tror at "olam" betyr et begrenset tidsrom når det brukes om jordiske ting, men at det får betydningen evig når det brukes om Gud og det Gud gjør - fordi Gud er evig!  Er dette et holdbart resonement?

 

 

"Olam" og Gud

Det er flere grunner til at jeg ikke anser dette for å være et holdbart resonement.

For det første motsier resonementet all språklig ekspertise. De lærde forteller oss ikke at "olam" har to vidt forskjellige betydninger. Det de derimot sier, er at "olam" alltid og i alle sammenhenger fungerer som et tidsbegrep! Ordet er et tidsbegrep, og kan aldri bli noe annet! Oldtidens folk hadde rett og slett ikke noe begrep eller enkeltord som betegnet evighet! I samme øyeblikk man aksepterer dette som et språklig og historisk faktum, i samme øyeblikk faller resonementet om at "olam" betyr evighet når det brukes om Gud, dødt til jorden!

 

For det andre lærer vi tydelig av den hebraiske parallellismebruken i GT at "olam" er et tidsbegrep - også når det brukes om Gud!  I Salme 93:2 blir det f.eks. sagt at "fast står din trone fra gammel tid - Gud, du er fra "olam". Et parallelt uttrykk til "fra gammel tid" kan ikke være noe annet enn "fra den fjerneste fortid" eller liknende. Den samme parallellismebruken ser vi andre steder i GT:

 

 

Salme 100:5    -  hans miskunn er "olam", hans trofasthet varer fra slekt til slekt

Salme 135:13  -  Herre, ditt navn består "olam",  slekt etter slekt kommer deg i hu

Klag.5:19        -  men du, Herre, troner "olam", din trone står fra slekt til slekt

 

 

For det tredje er det interessant å merke seg at kjente bibeloversettere som Young og Rotherham konsekvent gjengir "olam" med tidsuttrykk, aldri med ordene evig eller evighet! Og til og med gamle, ærverdige Luther gjengir 1,Mos.21:33 - det eneste stedet i GT der vi finner kombinasjonen av El + "olam" i GT - med "tidsaldrenes Gud".

 

For det fjerde virker det svært usannsynlig at ett og samme ord skulle bety noe så forskjellig som tid og evighet! At enkelte beskrivende ord skifter valør alt etter hva de beskriver, er en kjent sak. Ordet "stor", f.eks. har nokså forskjellig valør når det beskriver et molekyl, en hund, et tre, et fjell eller en stjerne. Men i alle tilfeller er det størrelse som blir formidlet. Ordet går aldri ut av sin kategori som "størrelsesbeskriver" til å bli noe helt annet.  Slik og med "olam". En krokodilles tid, et menneskes tid, en dørs tid, et fjells tid og Guds tid er på ingen måter like lange!  Men vi kommer ikke forbi at de alle er beskrevet med et "tidsbeskrivende" ord, et ord som hører til i tidskategorien. Som teologiprofessor Sverre Aalen formulerer det:

 

Også det hebraiske ordet for evighet, som brukes i Det gamle testamente (olam), er et tidsbegrep og betegner det som tilhører den fjerne framtid eller fortid. Evigheten tenkes derfor i Bibelen alltid i tidens kategori.

 

Men dette betyr ikke at de gammeltestamentlige forfatterne anså Gud for å ha en begynnelse og en ende. På ingen måte! Ved hjelp av andre ord og uttrykk ser vi at de har en klar forståelse av at Gud sprenger alle rammer for tid. Guds år er talløse, de tar aldri slutt!

 

Job 36:26 - Se, Gud er høy, vi forstår ham ikke, ingen kan granske hans talløse år.

 

Salme 102:26-28 - Du grunnla jorden i gammel tid, himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som en kledning, du skifter dem ut som klær. De skiftes ut, men du er den samme, dine år tar aldri slutt.

 

Vi behøver derfor ikke være i tvil om at GT har en lære om Guds uendelige og evige eksistens. Poenget er bare at de ikke har ett enkeltord de kan bruke for å si dette! I mangel av et enkeltord som beskriver evighet, må de ty til forskjellige negasjoner og omskrivninger. De kan ikke bare si: Gud er evig. For det ordet har de ikke i sitt vokabular!

 

La oss til slutt minne hverandre på at man ikke forminsker Gud på noen som helst måte ved å omtale ham i tidens kategorier. Å si at Gud er noe, utelukker ikke at han også er noe mer! Om Gud omtales som "mitt livs Gud", så betyr ikke det at Guds eksistens er begrenset til lengden av min eksistens! Å si at Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, betyr ikke at han også er Gud for mange andre som lever til helt andre tider! I slike tilfeller er det snakk om fokus, ikke om begrensning.

 

Noen vil hevde at siden Gud er evig, må "olam" eller andre tidsbeskrivende uttrykk bety evig når de anvendes om Gud. Men slik besnærende argumentasjon kan aldri lede til gyldige resultater. La meg forklare litt nærmere.

Vi er alle enige i at Gud er evig. Men det å si at Gud er denne tidens Gud, Gud over denne tidsalder, Gud over de henfarne tider eller til og med dette øyeblikkets Gud står på ingen måte i motsetning til det at Gud er evig. Når Gud blir omtalt som ”Abrahams, Isaks og Jakobs Gud” så betyr ikke dette at han bare er Gud for patriarkene, og når Gud blir omtalt som jordens Herre, så betyr ikke dette at han bare hersker på jorden! Når vi knytter tidsbegreper og rombegreper til Gud, betyr ikke det at vi på noen som helst måte setter spørsmålstegn ved eller bestrider hans transcendente uendelighet.

(G. T. Stevensom, Time and eternity – a biblical study)

 

 

At et adjektiv blir brukt for å beskrive noe som er uendelig, beviser selvfølgelig ikke på noen som helst måte at adjektivet i seg selv betyr uendelig!

(Dr. F.W. Farrar, The Eternal Hope, s. 198)

 

 

 

Konklusjon

 

For min egen del trekker jeg den enkle konklusjon at "olam" alltid og i alle sammenhenger er et tidsbeskrivende ord. Som nevnt innledningsvis, er det mitt håp at de argumenter som har blitt framlagt i dette kompendiet skal ha nok vekt i seg til at de blir lyttet til. Kanskje jeg også kan ha et forsiktig håp om at de kan bidra til at vi får en riktigere og mer forståelig norsk bibeloversettelse om noen år! Det ville i så fall jeg - og mange med meg - sette stor pris på!

 

Jeg er fullt klar over at No-78/85 også oversetter andre hebraiske ord enn "olam" med evig eller evighet i GT (f.eks. ad, næsach, m.fl. se Illustrert Bibelleksikon, b.8, s. 321). Disse forekomstene er imidlertid svært så begrensede i omfang i forhold til "olam". Jeg mener derfor at dersom man kan godtgjøre at "olam" ikke betyr evig, da betyr neppe noen av disse andre ordene heller evig! Minner forøvrig om uttalelser som disse:

 

 

Det hebraiske språk manglet enkeltord som kunne uttrykke endeløs varighet. Den rendyrkede ideen om evighet finnes ikke i noen av oldtidens språk.

(Professor Knappe fra Halle, sitert i Louis Abbots

"An Analytical Study of Words", kap.11)

 

Bibelen har ikke noe ord for endeløshet. Alle de bibelske begrepene sikter til eller betegner lange perioder.

(Professor Hermann Oldhausen, sitert i Louis Abbots

"An Analytical Study of Words", kap.11)

 

 

Det finnes intet ord, verken i Det gamle testamentes hebraiske språk eller i Det nye testamentes greske språk, som uttrykker den abstrakte ideen om evighet.

 (Hasting's Dictionary of the New Testament, b. 1, s. 542,

artikkel: "Christ and the Gospels")

 

 

 

Vanligvis er en konklusjon en kortfattet oppsummering av det som har blitt sagt i en eller annen fremstilling. Konklusjonen til dette studiet kommer imidlertid til å bryte med dette mønsteret. I stedet for å være på noen få linjer, vil den strekke seg over flere sider! I tabellen nedenfor vil dere finne en gjennomgang av alle forekomster av "olam" i Det gamle testamente!  Min endelige konklusjon angående "olam" kommer til uttrykk i mine forslag til oversettelser i kolonnen lengst til høyre!

Bak disse forslagene ligger det noen enkle oversettelsesprinsipper. For det første gjengir jeg aldri "olam" med ordene evig eller evighet. For det andre er jeg forsiktig med å bruke uttrykk som "alltid" og "til alle tider" siden disse kan tøyes og strekkes til å bety noe de ikke betyr. Forøvrig prøver jeg å finne tidsuttrykk som passer godt inn i de forskjellige kontekster.

Forhåpentligvis kan mine forslag gi noen nyttige impulser.

Det å oversette Bibelen er et vanskelig og krevende arbeide. Jeg ønsker dere i oversettelseskomiteen all mulig lykke til videre med revisjonen/oversettelsen av GT!

 

En konkluderende gjennomgang av alle forekomster av "olam" i GT:

 

Bibelvers:

No 78/85:

En oversikt over hvordan jeg tror man bør oversette ordet "olam":

 

 

 

1.Mos.3:22

.. spiser og lever evig

... spiser og lever i uoverskuelig framtid

1.Mos.6:3

min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene ...

min ånd skal ikke stadig bo i menneskene ... .

1.Mos.6:4

.. menn fra eldgammel tid

OK

1.Mos.9:12

kommende ætter i alle tider

kommende ætter i kommende tider

1.Mos.9:16

pakten som alltid skal bestå

pakten som skal bestå i kommende tider

1.Mos.13:15

gi landet ... for alltid

gi landet ... i kommende tider

1.Mos.17:7

en pakt fra slekt til slekt ... en evig pakt

en pakt fra slekt til slekt ... en pakt for kommende tider

1.Mos.17:8

gi landet ... som eiendom til evig tid

gi landet ... som eiendom for kommende tider

1.Mos.17:13

omskjærelse ... en evig pakt

omskjærelse ... en fast pakt

1.Mos.17:19

en evig pakt for hans ætt etter ham

en fast pakt for hans ætt etter ham

1.Mos.21:33

Herren, den evige Gud

Herren, han som er Gud over alle tider

1.Mos.48:4

gi landet til eie for alle tider

gi landet til eie for kommende tider

1.Mos.49:26

de eldgamle fjells ....

OK

2.Mos.3:15

dette skal være mitt navn til evig tid, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt

dette skal være mitt navn i kommende tider, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt

2.Mos.12:14

en evig ordning ...

en fast ordning ...

2.Mos.12:17

slekt etter slekt ... en evig ordning

slekt etter slekt ... en fast ordning

2.Mos.12:24

lov for ...  etterkommere til evig tid

lov for ... etterkommere i kommende tider

2.Mos.14:13

slik ... aldri se dem mer

OK

2.Mos.15:18

Herren er konge for evig og alltid

(olam wa ad)

Herren er konge i uoverskuelig framtid

2.Mos.19:9

så folket kan ... stole på deg for alltid

så folket kan ... stole på deg så lenge de lever

2.Mos.21:6

være hans trell for alltid

være hans trell så lenge han lever

2.Mos.27:21

stelle lampene ... en evig lov .. i slekt etter slekt

stelle lampene ... en fast lov... i slekt etter slekt

2.Mos.28:43

bruke lerretsbukser .. en evig lov for ham og hans etterkommere

bruke lerretsbukser ... en fast lov for ham og hans etterkommere

2.Mos.29:9

Arons sønner ... ha prestedømmet som en evig rett

Arons sønner ... ha prestedømmet som en fast rett

2.Mos.29:28

denne rettighet (å få noe av offerkjøttet) skal Aron og hans sønner ha hos israelittene til evig tid

denne rettighet (å få noe av offerkjøttet) skal Aron og hans sønner ha hos israelittene i kommende tider

2.Mos.30:21

en evig ordning for Aron og hans ætt ... slekt etter slekt

en fast ordning for Aron og hans ætt ... slekt etter slekt

2.Mos.31:16

så de holder den (sabbaten) i slekt etter slekt - det skal være en evig pakt

så de holder den (sabbaten) i slekt etter slekt - det skal være en fast pakt

2.Mos.31:17

(sabbaten) et tegn på pakten .. til evig tid

(sabbaten) et tegn på pakten .. i kommende tider

2.Mos.32:13

de (Abrahams etterkommere) skal eie det (landet) for evig

de (Abrahams etterkommere) skal eie det (landet) i kommende tider

2.Mos.40:15

Arons etterkommere ... rett til preste-dømmet, i slekt etter slekt, for alle tider.

Arons etterkommere ... rett til prestedømmet, i slekt etter slekt i kommende tider

3.Mos.3:17

dette skal være en evig lov for dere og deres etterkommere hvor dere enn bor - fett og blod må dere aldri spise

dette skal være en fast lov for dere og deres etterkommere hvor dere enn bor - fett og blod må dere aldri spise

3.Mos.7:34

denne rettighet (å få noe av offerkjøttet) skal Aron og hans sønner ha hos israelittene til evig tid

dette skal være en fast rettighet som Aron og hans sønner skal ha hos israelittene.

3.Mos.7:36

det (å få noe av offerkjøttet) skulle de ha rett til gjennom alle tider og ætter

dette skulle de ha som en fast rettighet slekt etter slekt

3.Mos.10:9

ikke drikke vin når de går inn i møteteltet - da kommer dere til å dø - en evig lov for dere, fra slekt til slekt.

ikke drikke vin når de går inn i møteteltet - da kommer dere til å dø - en fast lov for dere, fra slekt til slekt.

 

3.Mos.10:15

denne rettighet (å få noe av offerkjøttet)  skal dere ha til evig tid

denne rettighet(å få noe av offerkjøttet)  skal

ligge fast for dere.

3.Mos.16:29

(faste en bestemt dag) - det skal være en evig lov for dere

det skal være en fast lov for dere

3.Mos.16:31

(faste en bestemt dag) - det er en evig lov

det er en fast lov

3.Mos.16:34

en evig lov - (presten gjøre soning for folkets synder)

en fast lov

3.Mos.17:7

(føre offerdyrene fram foran inngangen til møteteltet ...) - dette skal være en evig lov for dem

dette skal være en fast lov for dem

3.Mos.23:14

(spiseforskrifter) - dette skal være en evig lov for dere og deres etterkommere alle steder hvor dere bor

dette skal være en fast lov for dere og deres etterkommere alle steder hvor dere bor

3.Mos.23:21

(ofringsforskrifter) - dette skal være en evig lov for dere

dette skal være en fast lov for dere

3.Mos.23:31

(alle som ikke faster den dagen, skal utryddes) - dette skal være en evig lov for dere

dette skal være en fast lov for dere

3.Mos.23:41

slik skal dere holde høytid  - dette skal være en evig lov for dere

dette skal være en fast lov for dere

3.Mos.24:3

(stell av lamper i møteteltet) - dette skal være en evig lov for dere, fra ætt til ætt.

 dette skal være en fast lov for dere, fra ætt til ætt

3.Mos.24:8

(legge fram skuebrød) - det er en evig pakt

det er en pakt som ligger fast

3.Mos.24:9

(skuebrødene tilhører Arons etterkommere) - det er en evig rettighet

det er en fast rettighet

3.Mos.25:32

(løsningsretten av huseiendommer...) - varer for alle tider

skal være en fast ordning for dere

3.Mos.25:34

beitemarkene må ikke selges ... de er deres odel for alle tider

beitemarkene må ikke selges ... de er deres odel for kommende tider

3.Mos.25:46

kan bruke dem som treller så lenge dere vil

OK

4.Mos.10:8

(blåse i trompetene) - dette skal være en fast regel for dere fra slekt til slekt

OK

4.Mos.15:15

(ofringsregler) - en evig lov fra slekt til slekt

en fast lov fra slekt til slekt

4.Mos.18:8

(at levittene skal få de hellige gaver) - som en rett for all fremtid

som en fast rett

4.Mos.18:11

(at levittene skal få de hellige gaver) - som en rett for all fremtid

 som en fast rett

4.Mos.18:19

(at levittene skal få de hellige gaver) - som en rett for all fremtid

som en fast rett

4.Mos.18:19

dette skal være en evig pakt

dette skal være en fast pakt

4.Mos.18:23

(ha ansvaret for tjenesten ved møteteltet) - det skal være en evig lov fra slekt til slekt

 det skal være en fast lov fra slekt til slekt

4.Mos.19:10

(angående oppsamling av aske) - dette skal være en evig ordning for israelittene

dette skal være en fast ordning for israelittene

4.Mos.19:21

(en som har rørt ved en død og ikke har blitt stenket med renselsesvann, skal utryddes) - dette skal være en evig ordning for dem

 dette skal være en fast ordning for dem

4.Mos.25:13

en evig rett til å være prester

en fast rett til å være prester

5.Mos.5:29

da vil det alltid gå godt for dem og deres barn

da vil det stadig gå godt for dem og deres barn

5.Mos.12:28

da skal det alltid gå deg og dine barn vel

da skal det stadig gå deg og dine barn vel

5.Mos.13:16

den (byen) skal ligge som en ruinhaug for alle tider og ikke bygges opp igjen

den (byen) skal ligge som en ruinhaug i uoverskuelig framtid  og ikke bygges opp

 igjen

5.Mos.15:17

så skal han tjene deg all sin tid

så skal han tjene deg hele sin levetid

5.Mos.23:3

selv ikke etterkommere i tiende ledd kan noen gang være med i menigheten

OK

5.Mos.23:6

du skal aldri, så lenge du lever, bry deg om deres velferd og lykke

OK

5.Mos.28:46

(alle disse forbannelser vil ramme deg) - de skal være tegn og under for deg og dine etterkommere til alle tider

de skal være tegn og under for deg og dine etterkommere i kommende tider

5.Mos.29:29

det som er åpenbart (loven), gjelder oss og våre barn til evig tid

det som er åpenbart (loven), gjelder oss og våre barn i kommende tider

5.Mos.32:7

kom svunne dager i hu, gi akt på årene fra slekt til slekt

OK

5.Mos.32:40

så sant jeg lever evig

så sant jeg lever i uoverskuelig framtid

5.Mos.33:15

med det ypperligste fra de eldgamle fjell, det aller beste fra de evige høyder

med det ypperligste fra de eldgamle fjell, det aller beste fra de urgamle høyder       (parallellisme - fjellene og høydene er like gamle!)

5.Mos.33:27

en bolig er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armer

en bolig er den eldgamle Gud, her nede er hans armer utstrakt gjennom alle tider   (parallelisme - Gud selv og hans armer er like gamle!)

Josva 4:7

disse steinene skal israelittene ha som et evig minne

disse steinene skal israelittene ha som et varig minne

(minnet varte lenge, men finnes ikke lenger nå!)

 

Josva 8:28

Josva brente opp Ai og lot den ligge som en ruinhaug for alltid

Josva brente opp Ai og lot den ligge som en varig ruinhaug

(”Arkeologiske utgravninger viser at byen ble gjenoppbygd i jernalderen.”- G. T. Stevenson. Byen var altså en ruinhaug i lang tid, men ikke for alltid!)

Josva 14:9

(landområdet) - skal tilhøre deg (Kaleb) og dine barn som eiendom for alltid

(landområdet) - skal tilhøre deg (Kaleb) og dine barn som eiendom i kommende tider

Josva 24:2

(Abraham) - bodde fra gammel tid av på den andre siden av Eufrat

OK

Dom. 2:1

jeg vil aldri bryte min pakt med dere

OK

1.Sam.1:22

og siden være der all sin tid

OK

1.Sam.2:30

Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud: Jeg har nok sagt at din ætt og din fars ætt (levittene)skal gjøre tjeneste for mitt åsyn for alltid. Men nå lyder ordet fra Herren: Det skal ikke skje!

Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud: Jeg har nok sagt at din ætt og din fars ætt (levittene)skal gjøre tjeneste for mitt åsyn i kommende tider.  Men nå lyder ordet fra Herren: Det skal ikke skje!

1.Sam.3:13

jeg vil felle dom over ætten hans for alle tider

jeg vil felle dom over ætten hans for kommende tider

1.Sam.3:14

aldri skal Eli-ættens skyld kunne sones

i uoverskuelig framtid skal Eli-ættens skyld ikke kunne sones

1.Sam.13:13

for da ville Herren ha stadfestet ditt (Sauls) kongedømme over Israel for alle tider

for da ville Herren ha stadfestet ditt (Sauls) kongedømme over Israel for kommende tider

1.Sam.20:15

ta aldri din godhet fra min ætt

OK

1.Sam.20:23

så vil Herren for alltid være vitne om pakten mellom meg og deg

OK

1.Sam.20:42

så vil Herren for alltid være vitne om pakten mellom meg og deg

OK

1.Sam.27:8

de folkene som hadde bodd i landet fra gammelt av

OK

1.Sam.27:12

han kommer til å være min mann for alltid

han kommer til å være min mann hele sitt liv

2.Sam.3:28

jeg og mitt kongedømme er for alltid uten skyld for Herren i drapet på Abner

OK

2.Sam.7:13

jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid

jeg vil trygge hans kongetrone i uoverskuelig framtid

2.Sam.7:16

din trone skal stå støtt til evig tid

din trone skal stå støtt i kommende tider

2.Sam.7:24

Israel skal være ditt folk til evig tid

Israel skal være ditt folk i uoverskuelig framtid

2.Sam.7:25

la det ordet du har talt om din tjener .. stå fast for alltid

la det ordet du har talt om din tjener .. stå fast i kommende tider

2.Sam.7:26

da skal ditt navn være stort til evig tid

da skal ditt navn være stort i uoverskuelig framtid

2.Sam.7:29

velsigne din tjeners ætt. så den alltid står urokket for ditt åsyn

velsigne din tjeners ætt. så den stadig står urokket for ditt åsyn

2.Sam.12:10

så skal da sverdet aldri vike fra ditt hus

OK

2.Sam.22:51

han (Gud) viser troskap ... mot David og hans ætt til evig tid

han (Gud) viser troskap ... mot David og hans ætt i uoverskuelig framtid

2.Sam.23:5

med meg har han sluttet en evig pakt

med meg har han sluttet en fast pakt

1.Kong.1:31

min Herre, kong David, leve evig

må min Herre, kong David, lenge leve!

1.Kong.2:33

i all fremtid skal Joab og hans ætt bære skylden for .....

i uoverskuelig framtid skal Joab og hans ætt bære skylden for ...

1.Kong.2:33

David og hans ætt ... fred og lykke til evig tid

David og hans ætt ... fred og lykke i uoverskuelig framtid

1.Kong.2:45

Davids trone skal til alle tider stå trygt

Davids trone skal stå trygt i uoverskuelig framtid

1.Kong.8:13

en bolig (templet) .. der du kan bo til evig tid   (olamim)

en bolig (templet) .. der du kan bo

i kommende tider

1.Kong.9:3

vil la mitt navn bo der (i templet) til evig tid

vil la mitt navn bo der (i templet)

i kommende tider

1.Kong.9:5

trygge din kongetrone i Israel til evig tid

trygge din kongetrone i Israel i uoverskuelig framtid

1.Kong.10:9

alltid har Israel kjær

stadig har Israel kjær

2.Kong.5:27

derfor skal Na'amans hudsykdom for alltid henge ved deg og din ætt

derfor skal Na'amans hudsykdom henge ved deg og din ætt i lange tider

2.Kong.21:7

vil la mitt navn bo der (i templet) til evig tid

vil la mitt navn bo der (i templet) i uoverskuelig framtid

1.Krøn.15:2

utvalgt levittene .. til å tjene ham for alltid

utvalgt levittene .. til stadig å tjene ham

1.Krøn.16:15

han minnes til evig tid sin pakt, det ord han gav til tusen slekter

han minnes hele tiden sin pakt, det ord han gav til tusen slekter

1.Krøn.16:17

en evig pakt ... Kanaan til eiendom

en fast pakt ... Kanaan til eiendom

1.Krøn.16:34

Herrens miskunn varer til evig tid

Herrens miskunn varer i uoverskuelig framtid

1.Krøn.16:36

lovet være Herren ... fra evighet til evighet  (fra olam - til olam)

lovet være Herren ... gjennom alle skiftende tider

1.Krøn.16:36

lovet være Herren ... fra evighet til evighet  (fra olam - til olam)

lovet være Herren ... gjennom alle skiftende tider

1.Krøn.16:41

Herrens miskunn varer til evig tid

Herrens miskunn varer i uoverskuelig framtid

1.Krøn.17:12

vil trygge hans (=Davids etterkommers = Salomos)  trone til evig tid

vil trygge hans trone i uoverskuelig framtid

1.Krøn.17:14

for alltid sette ham (=Salomo) over mitt hus

sette ham over mitt hus for hele hans levetid

1.Krøn.17:14

hans (Salomos) trone skal stå støtt til evig tid

hans (Salomos) trone skal stå støtt hele hans levetid

1.Krøn.17:22

Israel .. være ditt eget folk til evig tid

Israel .. være ditt eget folk i uoverskuelig framtid

1.Krøn.17:23

la nå det ordet .. stå fast for alltid

la nå det ordet .. stå fast for kommende tider

1.Krøn.17:24

da skal ditt navn være stort til evig tid

da skal ditt navn være stort i uoverskuelig framtid

1.Krøn.17:27

tjeners ætt ... så den alltid står urokket

tjeners ætt ... så den står urokket i kommende tider

1.Krøn.17:27

velsignet til evig tid

velsignet i uoverskuelig framtid

1.Krøn.22:10

hans (Salomos) kongetrone i Israel vil jeg trygge til evig tid

hans kongetrone i Israel vil jeg trygge i uoverskuelig framtid

1.Krøn.23:13

Aron og hans sønner .. til alle tider skulle ... gjøre offertjeneste

Aron og hans sønner ... i uoverskuelig framtid skulle ... gjøre offertjeneste

1.Krøn.23:13

Aron og hans sønner gjøre offertjeneste m.m ... til evig tid

Aron og hans sønner gjøre offertjeneste m.m i uoverskuelig framtid

1.Krøn.23:25

Gud ... vil bo i Jerusalem til evig tid

Gud ... vil bo i Jerusalem i uoverskuelig framtid

1.Krøn.28:4

valgt meg (Salomo) til å være konge over Israel for alltid

valgte meg til å være konge over Israel for hele min livstid

1.Krøn.28:7

vil grunnfeste hans (Salomos) kongedømme til evig tid, så sant han ...

vil grunnfeste hans kongedømme for hele hans livstid så sant han ...

1.Krøn.28:8

Hold alle budene .... da skal dere få landet i eie ... for all fremtid

Hold alle budene .... da skal dere få landet i eie i uoverskuelig framtid

1.Krøn.29:10

lovet være du, vår ættefars ... Gud, fra evighet til evighet   (fra olam - til olam)

lovet være du, vår ættefars ... Gud,... gjennom alle skiftende tider

1.Krøn.29:10

lovet være du, vår ættefars ... Gud, fra evighet til evighet

(fra olam - til olam)

lovet være du, vår ættefars ... Gud,... gjennom alle skiftende tider

1.Krøn.29:18

la alltid ditt folk ha slike tanker...

OK

2.Krøn.2:4

bære frem brennoffer morgen og kveld ... som det er pålagt Israel for alle tider

bære frem brennoffer morgen og kveld ... som det er pålagt som en fast ordning for Israel

2.Krøn.5:13

Herrens ... miskunn varer evig

Herrens ... miskunn varer stadig ved

2.Krøn.6:2

et sted (templet) der du kan bo til evig tid    (olamim)

et sted (templet) der du kan bo

i kommende tider

2.Krøn.7:3

Herrens ... miskunn varer evig

Herrens ... miskunn varer stadig ved

2.Krøn.7:6

Herrens ... miskunn varer evig

Herrens ... miskunn varer stadig ved

2.Krøn.7:16

for at mitt navn skal bo der (i templet) til evig tid

for at mitt navn skal bo der i uoverskuelig framtid

2.Krøn.9:8

Gud ...  vil holde folket oppe til evig tid

Gud ... vil holde folket oppe i uoverskuelig framtid

2.Krøn.13:5

gav David og hans etterkommere kongedømmet i Israel til evig tid

gav David og hans etterkommere kongedømmet i Israel i uoverskuelig framtid

2.Krøn.20:7

gav landet ... til Abrahams ætt for alltid

gav landet ... til Abrahams ætt  

for uoverskuelig framtid

2.Krøn.20:21

Herrens ... miskunn varer evig

Herrens ... miskunn varer stadig ved

2.Krøn.30:8

helligdommen (templet) ... som han har helliget for alle tider

helligdommen (templet) ... som han har helliget for kommende tider

2.Krøn.33:4

i Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid

i Jerusalem skal mitt navn bo i uoverskuelig framtid

Esra 3:11

Herrens ... miskunn varer til evig tid

Herrens ... miskunn varer stadig ved

Esra 9:12

dere skal ... aldri hjelpe dem til velferd og lykke

dere skal ... i lange tider ikke hjelpe dem til velferd og lykke

Neh.2:3

Kongen leve evig!

lenge leve kongen!

Neh. 9:5

Stå opp, pris Herren deres Gud, han som er fra evighet til evighet 

(fra olam - til olam)

Stå opp, pris Herren deres Gud gjennom alle tider

Neh. 9:5

Stå opp, pris Herren deres Gud, han som er fra evighet til evighet

(fra olam - til olam)

Stå opp, pris Herren deres Gud gjennom alle tider

Neh.13:1

at ingen ammonitt eller moabitt noen gang måtte få være med i Guds menighet

at ingen ammonitt eller moabitt i uoverskuelig framtid ikke måtte få være med i Guds menighet

Job 7:16

jeg lever ikke evig ... mine dager er som et pust

jeg lever ikke lenge  ... mine dager er som et pust

Job 22:15

den gamle sti

OK

Job.41:4

ta den (krokodillen) til trell for alltid

ta den til trell for resten av dens liv

Salme 5:12

skal alltid glede seg og juble

OK

Salme 9:6

har utslettet deres navn for evig

(olam wa ad)

har utslettet deres navn for all tid

 

Salme 9:8

Herren troner til evig tid

Herren troner i uoverskuelig framtid

Salme 10:16

Herren er konge for evig og alltid

(olam wa ad)

Herren er konge i uoverskuelig framtid

Salme 12:8

Herre ... alltid verne oss mot denne slekt

Herre ... skal stadig verne oss mot denne slekt

Salme 15:5

den som lever slik, skal aldri rokkes

den som lever slik, skal ikke rokkes i tider som kommer

Salme 18:51

viser troskap ... mot David og hans ætt til evig tid

viser troskap ... mot David og hans ætt i uoverskuelig framtid

Salme 21:5

du gav ham (kongen) det, levedager som aldri tar slutt

(olam wa ad)

du gav ham det, levedager som har vart i lange tider   (David priser Gud for noe han har fått – noe han kan se tilbake på!) 

Salme 24:7

løft dere, eldgamle dører

OK

Salme 24:9

løft dere, eldgamle dører

OK

Salme 25:6

dine velgjerninger ...for de er fra evighet

dine velgjerninger ... for de er fra fordums dager

Salme 28:9

bær dem til evig tid

bær dem hele deres levetid

Salme 29:10

Gud ... troner som konge for evig

Gud   .... troner som konge i uoverskuelig framtid!

Salme 30:7

(v.6: livet ut) - aldri i evighet skal jeg vakle

aldri noen gang  i hele  min levetid  skal jeg vakle

Salme 30:13

jeg takker deg evig

Hele min levetid vil jeg takke deg!

Salme 31:2

la meg aldri bli til skamme

la meg aldri noen gang  i hele  min levetid bli til skamme

Salme 33:11

Herrens plan står fast for evig

Herrens plan står fast i uoverskuelig framtid!

Salme 37:18

deres arv skal vare til evig tid ... i hungerens dager blir de mettet

deres arv skal vare i uoverskuelig framtid  ... i hungerens dager blir de mettet

Salme 37:27

gjør det gode ... så skal du bo trygt for alltid

gjør det gode ... så skal du bo trygt alle dine levedager

Salme 37:28

han forlater ikke sine fromme ... de blir bevart til evig tid

han forlater ikke sine fromme ... de blir bevart hele livet ut

Salme 41:13

du holder meg oppe ... du lar meg alltid stå for ditt åsyn

du holder meg oppe ... hele mitt liv lar du meg stå for ditt åsyn

Salme 41:14

lovet være Herren, Israels Gud,  fra evighet til evighet

(fra olam - til olam)

lovet være Herren, Israels Gud, gjennom alle skiftende tider

Salme 41:14

lovet være Herren, Israels Gud,  fra evighet til evighet

(fra olam - til olam)

lovet være Herren, Israels Gud, gjennom alle skiftende tider

Salme 44:9

Av Gud har vi alltid rost oss, vi priser ditt navn til evig tid

Av Gud har vi alltid rost oss, vi priser ditt navn hele tiden

Salme 45:3

derfor har Gud velsignet deg (kongen) for alltid

derfor har Gud velsignet deg all din livstid

Salme 45:7

din trone, Gud, står til evig tid, rettferds stav er din kongestav (sies om kongen  (olam wa ad)

din trone er Guds trone, derfor står den fast i uoverskuelig framtid

Salme 45:18

fra slekt til slekt vil jeg prise ditt navn; derfor skal folkene lovsynge deg for evig  (olam wa ad)

fra slekt til slekt vil jeg prise ditt navn, derfor skal folkene lovsynge deg i uoverskuelig framtid

Salme 48:9

han lar den (byen Jerusalem) bestå til evig tid

han lar den bestå i kommende tider

Salme 48:15

(fortell så til den slekt som kommer) - at slik er Gud, vår Gud for evig  

(olam wa ad)

(fortell så til den slekt som kommer) - at slik er Gud, vår Gud gjennom alle tider

Salme 49:9

det må en oppgi for alltid

det må en avstå fra for resten av livet 

Salme 49:12

graven blir deres hjem for evig, deres bolig fra slekt til slekt

graven blir deres hjem i kommende tider, deres bolig fra slekt til slekt

Salme 52:10

evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet  ... all min tid vil jeg prise deg

hele mitt liv setter jeg min lit til Guds trofasthet .. all min tid vil jeg prise deg

Salme 52:11

all min tid vil jeg prise deg

OK

Salme 55:23

han vil aldri i evighet la den rettferdige vakle

han vil aldri noen sinne la den rettferdige vakle

Salme 61:5

la meg alltid få bo i ditt telt

(olamim)

la meg få være din gjest i tider som kommer

Salme 61:8

la ham (kongen) trone evig

la ham få trone alle sine levedager

(sml. v. 7: legg flere dager til kongens liv!)

Salme 66:7

han rår for evig med velde og holder øye med folkeslag

han rår gjennom alle tider med velde ....

Salme 71:1

la meg aldri bli til skamme

OK

Salme 72:17

la hans navn bestå til evig tid ... skyte friske skudd så lenge solen skinner

la hans navn bestå i lange tider ...  skyte friske skudd så lenge solen skinner

Salme 72:19

hans herlige navn være evig lovet

hans herlige navn være lovet til alle tider

Salme 73:12

slik er de ugudelige som alltid er trygge

slik er de ugudelige som alle deres levedager er trygge

Salme 73:26

om kropp og sjel forgår, er Gud for evig min klippe

om kropp og livskraft svinner hen, er Gud allikevel min klippe alle mine levedager

Salme 75:10

men jeg vil alltid fortelle om dette

men jeg vil fortelle om dette så lenge jeg lever

Salme 77:6

jeg tenker på gamle dager og minnes fjerne år   (olamim)

jeg tenker på gamle dager, og minnes fjerne tider og år

Salme 77:8

 vil Herren forkaste oss for alltid?

(olamim)

vil Heren forkaste oss for alle tider?

Salme 78:66

førte evig skam over dem

førte en vedvarende skam over dem

Salme 78:69

lik jorden som han grunnla for alltid

lik jorden som han grunnla for kommende tider

Salme 79:13

vi ... vil lovsynge deg til evig tid, forkynne din pris fra slekt til slekt

vi ... vil lovsynge deg gjennom alle tider, forkynne din pris fra slekt til slekt

Salme 81:16

deres ulykkestid skal alltid vare, men deg vil jeg fø med den beste hvete

deres ulykkestid skal vare ved alle deres levedager, men deg vil jeg fø med den beste hvete

Salme 85:6

vil du for alltid være harm på oss og la vreden vare fra fra slekt til slekt?

vil du stadig være harm på oss og la vreden vare ved fra slekt til slekt?

Salme 86:12

jeg vil evig ære ditt navn

jeg vil ære ditt navn så lenge jeg lever

Salme 89:2

Jeg vil alltid synge ... forkynne fra slekt til slekt

jeg vil stadig synge ... forkynne fra slekt til slekt

Salme 89:3

din miskunn er bygd opp for evig

din miskunn er bygd opp og står gjennom alle tider

Salme 89:5

din ætt vil jeg holde oppe for evig, jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt

din ætt vil jeg holde oppe i kommende tider, jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt

Salme 89:29

min troskap mot ham (David) bevarer jeg for evig, min pakt med ham skal stå ved lag

min troskap bevarer jeg stadig mot ham, min pakt med ham skal stå ved lag

Salme 89:37

hans (Davids) ætt skal alltid leve, hans trone skal bestå for mitt åsyn så lenge solen er til

hans (Davids) ætt skal stadig leve, hans trone skal bestå for mitt åsyn så lenge solen er til

Salme 89:38

den (ætten) skal vare evig som månen

den skal i likhet med månen vare i uoverskuelig framtid,

Salme 89:53

lovet være Herren til evig tid!

lovet være Herren i alle kommende tider!

Salme 90:2

Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud

(fra olam - til olam)

Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, gjennom alle skiftende tider er du, Gud

Salme 90:2

Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud

(fra olam - til olam)

Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, gjennom alle skiftende tider er du, Gud

Salme 92:9

du, Herre, er høy til evig tid

du Herre, er høy gjennom alle tider

Salme 93:2

fast står din trone fra gammel tid - Gud, du er fra evighet

fast står din trone fra gammel tid - Gud, du er fra den fjerneste fortid

Salme 100:5

hans miskunn er evig, hans trofasthet varer fra slekt til slekt

hans miskunn er for alle kommende tider, hans trofasthet varer fra slekt til slekt

Salme102:13

men du Herre, troner til evig tid, ditt minne varer fra slekt til slekt

men du Herre, troner til alle tider, ditt minne varer fra slekt til slekt

Salme103:9

han anklager ikke for alltid og er ikke evig harm

han anklager ikke for alltid og er ikke harm hele tiden

Salme103:17

Fra evighet til evighet er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Hans rettferd når til barnebarn ..(fra olam - til olam)

Gjennom alle skiftende tider er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Hans rettferd når til barnebarn ..

Salme103:17

Fra evighet til evighet er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Hans rettferd når til barnebarn ..(fra olam - til olam)

Gjennom alle skiftende tider er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Hans rettferd når til barnebarn ..

Salme104:5

aldri i evighet skal den (jorden) rokkes     (olam wa ad)

den skal ikke rokkes i overskuelig framtid

Salme104:31

måtte Herrens ære vare evig

måtte Herrens ære vare ved!

Salme105:8

han minnes til evig tid sin pakt

han minnes gjennom alle tider sin pakt

Salme105:10

(pakten med Abraham-omskjærelsen) - den gjorde han til ... en evig pakt for Israel

- den gjorde han til ... en fast pakt for Israel

Salme106:1

hans miskunn varer til evig tid

hans miskunn varer ved

Salme106:31

derfor ble han regnet som rettferdig fra slekt til slekt i alle tider

OK

Salme106:48

lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet

(olam wa ad)

lovet være Herre, Israels Gud, gjennom alle skiftende tider

Salme106:48

lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet

(olam wa ad)

lovet være Herre, Israels Gud, gjennom alle skiftende tider

Salme107:1

hans miskunn varer til evig tid

hans miskunn varer ved

Salme110:4

du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis

i uoverskuelig framtid skal du være prest på Melkisedeks vis

Salme111:5

han .. kommer sin pakt i hu til evig tid

han ... kommer sin pakt i hu gjennom alle tider

Salme111:8

de (alle Guds påbud) står ved lag for evig og alltid  (olam wa ad)

de (alle Guds påbud) står ved lag i uoverskuelig framtid

Salme111:9

han har .. fastsatt sin pakt for evig

han har ... fastsatt sin pakt for tider som kommer

Salme112:6

han skal aldri i evighet vakle

han skal aldri vakle så lenge han lever

Salme112:6

evig er minnet om rettskaffen mann

i lange tider varer minnet om rettskaffen mann

Salme113:2

lovet være Herrens navn fra nå og til evig tid

lovet være Herrens navn både nå og i uoverskuelig framtid 

Salme115:18

men vi skal love Herren fra nå og til evig tid

men vi skal love Herren både nå og i uoverskuelig framtid

Salme117:2

Herrens trofasthet varer evig

Herrens trofasthet varer ved hele tiden

(eller: hele livet)

Salme118:1

evig varer hans miskunn

hele tiden varer hans miskunn

Salme118:2

evig varer hans miskunn

hele tiden varer hans miskunn

Salme118:3

evig varer hans miskunn

hele tiden varer hans miskunn

Salme118:4

evig varer hans miskunn

hele tiden varer hans miskunn

Salme118:29

evig varer hans miskunn

hele tiden varer hans miskunn

Salme119:44

så vil jeg i all fremtid stadig holde din lov   (olam wa ad)

så vil jeg hele min livstid stadig holde din lov

Salme119:52

jeg minnes dine dommer fra gammel tid

OK

Salme119:89

i evighet, Herre, varer ditt ord

ditt ord, Herre, varer stadig ved

Salme119:93

aldri glemmer jeg dine påbud

aldri så lenge jeg lever glemmer jeg dine påbud

Salme119:98

dem (budene) har jeg alltid hos meg

dem har jeg hos meg alle mine levedager

Salme119:111

dine lovbud er min eiendom for alltid

dine lovbud er min eiendom alle mine levedager

Salme119:112

det vil jeg alltid gjøre, helt til siste stund

OK

Salme119:142

din rettferd er en evig rettferd

din rettferd er en rettferd som varer ved

Salme119:144

dine lovbud er alltid rette

OK

Salme119:152

at du har fastsatt dem for evig

at du har fastsatt dem til å vare ved

Salme119:160

evig er all din rettferdige dom

fast står all din rettferdige dom

Salme121:8

Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid

Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til dine dagers ende

Salme125:1

lik Sion-fjellet, det rokkes ikke, men står for evig

lik Sion-fjellet, det rokkes ikke, men står fast i kommende tider

Salme125:2

slik hegner Herren om sitt folk fra nå og til evig tid

slik hegner Herren om sitt folk både nå og i tider som kommer

Salme131:3

vent på Herren, Israel, fra nå og til evig tid

vent på Herren, Israel, både nå og i tider som kommer

Salme133:3

for der skjenker Herren velsignelse og liv for alle tider

for der skjenker Herren velsignelse og liv gjennom alle tider

Salme135:13

Herre, evig består ditt navn, slekt etter slekt kommer deg i hu

Herre, ditt navn består hele tiden, slekt etter slekt kommer deg i hu

Salme136:1,2,

3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,

14,15,16,17,

18,19,20,21,

22,23,24,25,26

evig varer hans miskunn

hele tiden varer hans miskunn

Salme138:8

Herre, din miskunn varer evig

Herre, din miskunn varer hele tiden

 

Salme139:24

se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei

se om jeg er på den onde vei, og led meg fremover på de (gode) gamle stier

Salme143:3

lik dem som for lengst er døde

OK

Salme145:1

jeg vil lovsynge deg ... og velsigne ditt navn til evig tid  (olam wa ad)

jeg vil lovsynge deg ... og velsigne ditt navn så lenge jeg lever

Salme145:2

jeg vil love deg hver eneste dag og prise ditt navn til evig tid

(olam wa ad)

jeg vil love deg hver eneste dag og prise ditt navn hele min livstid

Salme145:13

ditt rike står gjennom alle tider, ditt herrevelde gjennom alle slekter

(olamim)

ditt rike står gjennom kommende tider, ditt herrevelde gjennom alle slekter

Salme145:21

til evig tid skal alt som lever love hans hellige navn  (olam wa ad)

så lenge de er til skal alt som lever love hans hellige navn

Salme146:6

Herren er trofast til evig tid

Herren er alltid trofast

Salme146:10

Herren er konge til evig tid, din Gud gjennom alle slekter, Sion

Herren er konge gjennom alle tider, din Gud gjennom alle slekter, Sion

Salme148:6

han lot dem (himmellegemene) få sin plass for alltid og gav dem en lov de ikke bryter  (olam wa ad)

han lot dem få sin faste plass og gav dem en lov de ikke bryter

Ordspr.8:23

i opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til

(OK)  - i en fjern fortid ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til

Ordspr.10:25

den rettskafne mann har en grunnvoll som varer

OK

Ordspr.10:30

rettferdig mann skal alltid stå støtt

OK

Ordspr.22:28

flytt ikke gamle grensesteiner

OK

Ordspr.23:10

flytt ikke gamle grensesteiner

OK

Ordspr.27:24

for rikdom varer ikke evig, et diadem går ikke alltid fra slekt til slekt

for rikdom varer ikke gjennom alle tider, et diadem går ikke alltid fra slekt til slekt

Fork.1:4

slekter går og slekter kommer, men jorden står alltid ved lag

slekter går og slekter kommer, men jorden står stadig ved lag

Fork.1:10

helt fra eldgammel tid   (olamim)

helt fra eldgamle tider

Fork.2:16

for minnet om den vise lever ikke lenger enn ...

OK

Fork.3:11

også evigheten har han lagt i menneskenes hjerter

også erkjennelse av tiden har han lagt i menneskenes hjerter

Fork.3:14

jeg skjønte at alt det Gud gjør, varer til evig tid

jeg skjønte at alt det Gud gjør, står fast og varer ved

Fork.9:6

aldri i evighet skal de få del i alt det som skjer under solen

aldri mer skal de få del i alt det som skjer under solen

Fork.12:5

for mennesket går til sin evige bolig

for mennesket går til det sted som vil bli dets bolig for uoverskuelig framtid

Jes. 9:7

... fra nå og til evig tid

... både nå og i uoverskuelig framtid 

Jes.14:20

avkommet etter ugjerningsmenn skal aldri nevnes mer

OK

Jes. 24:5

de har ... brutt den evige pakt

de har ... brutt den faste pakt

Jes. 25:2

den (byen) skal aldri bygges opp igjen

den skal i uoverskuelig framtid ikke bygges opp igjen

Jes. 26:4

Herren er en evig klippe   (olamim)

Herren er en klippe gjennom alle tider

Jes.30:8

riss det inn på en tavle ... så det i kommende tider kan være et evig vitnesbyrd   (olam wa ad)

riss det inn på en tavle ... så det i kommende tider kan være et fast og varig vitnesbyrd

Jes. 32:14

haugen og vakttårnet er for alltid blitt til åpne marker

haugen og vakttårnet er blitt til varige åpne marker

Jes. 32:17

dens frukt blir evig ro og trygghet

dens frukt blir varig ro og trygghet

Jes.33:14

hvem kan bo ved de evige flammer?

hvem kan bo ved stadig brennende flammer?

Jes. 34:10

verken dag eller natt skal det slokne, evig skal røken stige fra det

verken dag eller natt skal det slokne, hele tiden skal røken stige opp fra det

Jes. 34:17

de skal ta det (landet) i eie for alle tider og bo i det fra slekt til slekt

de skal ta det (landet) i eie for kommende tider og bo i det fra slekt til slekt

Jes. 35:10

de kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne

de kommer til Sion med jubel, med varig glede om sin panne

Jes. 40:8

men ordet fra vår Gud står fast for evig

men ordet fra vår Gud står fast for alle tider

Jes. 40:28

Herren er den evige Gud

Herren er Gud gjennom alle tider

Jes. 42:14

i lange tider har jeg vært rolig ...

OK

Jes. 44:7

helt fra jeg skapte det første folk

helt fra jeg skapte urtidens folk

Jes. 45:17

en evig frelse skal det være

(olamim) (olam wa ad)

en frelse som står fast gjennom kommende tider

Jes. 46:9

tenk på det som hendte før, helt fra eldgammel tid

OK

Jes. 47:7

du sa: jeg skal for alltid være dronning

OK

Jes. 51:6

min frelse skal vare evig, min rettferd skal aldri få ende

min frelse skal vare ved, min rettferd skal aldri få ende

Jes. 51:8

min rettferd skal vare evig, min frelse fra slekt til slekt

min rettferd skal vare ved, min frelse fra slekt til slekt

Jes. 51:9

våkn opp som i gamle dager, som i svunne tider

OK

Jes. 51:11

de kommer til Sion ... med evig glede om sin panne

de kommer til Sion ... med varig glede om sin panne

Jes. 54:8

nå forbarmer jeg meg over deg med evig miskunn

nå forbarmer jeg meg over deg med stadig miskunn

Jes. 55:3

jeg vil slutte en evig pakt med dere og vise dere varig troskap

jeg vil slutte en fast  pakt med dere og vise dere varig troskap

Jes. 55:13

et evig tegn som aldri slettes ut

et varig tegn som aldri slettes ut

Jes. 56:5

et evig navn som ikke skal slettes ut

et varig navn som ikke skal slettes ut

Jes. 57:11

fordi jeg tidde i lange tider

OK

Jes. 57:16

for jeg vil ikke evig føre klagemål, og ikke alltid være harm

for jeg vil ikke føre klagemål hele tiden, og ikke alltid være harm

Jes. 58:12

du skal bygge opp igjen gamle ruiner

OK

Jes. 59:21

mine ord ... skal aldri fra nå og til evig tid vike fra din munn

mine ord ... skal aldri, verken nå eller senere i ditt liv, vike fra din munn

Jes. 60:15

nå gjør jeg deg stor for alltid, til en glede fra slekt til slekt

nå gjør jeg deg stor for kommende tider, til en glede fra slekt til slekt

Jes. 60:19

for Herren skal være ditt lys for evig

for Herren skal være ditt lys for alle tider

Jes. 60:20

for Herren skal være ditt lys for evig

for Herren skal være ditt lys for alle tider

Jes. 60:21

de skal eie landet til evig tid

de skal eie landet i kommende tider

Jes. 61:4

de skal bygge opp igjen gamle ruiner

OK

Jes. 61:7

evig glede skal de ha

varig glede skal de ha

Jes. 61:8

slutte en evig pakt med dem

slutte en fast pakt med dem

Jes. 63:9

... bar dem alle dager fra gammel tid av

OK

Jes. 63:11

da tenkte de på gamle dager

OK

Jes. 63:12

for å skape seg et evig navn

for å skape seg et varig navn

Jes. 63:16

fra gammel tid er ditt navn vår forløser

OK

Jes. 63:19

som om du aldri hadde rådd over oss

OK

Jes. 64:3

fra gammel tid har ingen hørt

OK

Jes. 64:4

du ble harm, og vi syndet - slik har det alltid vært

OK

Jer. 2:20

fra første stund har du brutt ditt åk

OK

Jer. 3:5

vil han være vred for evig, og alltid bevare sin harme

vil han være vred hele tiden, og alltid bevare sin harme

Jer. 3:12

jeg vil ikke for evig være vred

jeg vil ikke være vred hele tiden

Jer. 5:15

et folk fra gammel tid

OK

Jer. 5:22

en evig ordning

en fast ordning

Jer. 6:16

spør etter de gamle stiene

OK

Jer. 7:7

da vil jeg for alle tider la dere bo på dette sted  (fra olam - til olam)

da vil jeg la dere bo på dette sted gjennom alle skiftende tider

Jer. 7:7

da vil jeg for alle tider la dere bo på dette sted   (fra olam - til olam)

da vil jeg la dere bo på dette sted gjennom alle skiftende tider

Jer. 10:10

en levende Gud og en evig konge

en levende Gud og en konge gjennom alle tider

Jer. 17:4

for min vrede flammer som ild, og den skal brenne for alltid

for min vrede flammer som ild, og den skal stadig brenne

Jer. 17:25

det skal alltid bo folk i denne byen

det skal stadig bo folk i denne byen

Jer. 18:15

på de eldgamle stiene

OK

Jer. 18:16

og til evig spott

og til stadig spott

Jer. 20:11

en vanære som aldri blir glemt

en vanære som varer ved og ikke blir glemt

Jer. 20:17

så min mor kunne bli min grav og alltid gå med barn

OK

Jer. 23:40

jeg legger på dere evig skam og evig vanære

jeg legger på dere en stadig skam og en vedvarende vanære

Jer. 23:40

jeg legger på dere evig skam og evig vanære

jeg legger på dere en stadig skam og en vedvarende vanære

Jer. 25:5

så skal dere evig og alltid få bo ....

(fra olam - til olam)

så skal dere gjennom alle skiftende tider få bo...

Jer. 25:5

så skal dere evig og alltid få bo ....

(fra olam - til olam)

så skal dere gjennom alle skiftende tider få bo...

Jer. 25:9

... til evig vanære

til en stadig vanære

Jer. 25:12

gjør det til ørken for alltid

gjør det til en ørken for lange tider

Jer. 28:8

helt fra gamle dager

OK

Jer. 31:3

med evig kjærlighet har jeg elsket deg

med en stadig kjærlighet har jeg elsket deg

Jer. 31:40

aldri mer skal byen rives eller brytes ned

OK

Jer. 32:40

jeg slutter en evig pakt med dem

jeg slutter en fast pakt med dem

Jer. 33:11

evig varer hans miskunn

hans miskunn varer hele tiden

Jer. 35:6

dere skal ikke drikke vin

OK

Jer. 49:13

skal ligge i ruiner for alltid

skal stadig ligge i ruiner

Jer. 49:33

en ørken for alle tider

en vedvarende ørken

Jer. 49:36

hvor det ikke finnes folk som ....

OK

Jer. 50:5

i en evig pakt ...

i en fast pakt ...

Jer. 51:26

til evig ørken skal du bli

til en vedvarende ørken skal du bli

Jer. 51:39

de faller i en evig søvn

de faller i en vedvarende søvn

Jer. 51:57

de skal falle i en evig søvn

de skal falle i en vedvarende søvn

Jer. 51:62

det skal bli til ørken for alltid

det skal bli til en vedvarende ørken

Klag. 3:6

lik dem som døde for lenge siden

OK

Klag. 3:31

for Herren støter ikke bort for alle tider

OK

Klag. 5:19

men du, Herre, troner til evig tid, din trone står fra slekt til slekt

men du, Herre, troner i kommende tider, din trone står fra slekt til slekt

Ez. 16:60

opprette en evig pakt med deg

opprette en fast pakt med deg

Ez. 25:15

på grunn av gammelt fiendskap

OK

Ez. 26:20

folk som levde før

OK

Ez. 26:20

ruiner fra gamle dager

OK

Ez. 26:21

aldri mer finne deg

OK

Ez. 27:36

borte er du for alltid

OK

Ez. 28:19

borte er du for alltid

OK

Ez. 35:5

eldgammelt fiendskap

OK

Ez. 35:9

en evig ørken

en vedvarende ørken

Ez. 36:2

de gamle haugene

OK

Ez. 37:25

de ... skal bo i det gjennom alle tider

de ... skal bo i det i kommende tider

Ez. 37:26

en evig pakt

en fast pakt

Ez. 37:26

jeg reiser min helligdom blant dem for alltid

jeg reiser min helligdom slik at den hele tiden kan stå der blant dem

Ez. 37:28

når min helligdom er hos dem for alltid

når min helligdom er hos dem hele tiden

Ez. 43:7

her vil jeg bo ... til evig tid

her vil jeg bo ... hele tiden

Ez. 43:9

da vil jeg bo iblant dem til evig tid

da vil jeg bo iblant dem hele tiden

Ez. 46:14

en fast ordning

OK

Dan.2:20

Lovet være Guds navn fra evighet til evighet ... han lar år og tider skifte ...    (fra olam - til olam)

Lovet være Guds navn gjennom alle skiftende tider... han lar år og tider skifte ...

Dan.2:20

Lovet være Guds navn fra evighet til evighet ...   han lar år og tider skifte ...  (fra olam - til olam)

Lovet være Guds navn gjennom alle skiftende tider... han lar år og tider skifte ...

Dan. 7:18

("til olam og til olamers olam" - et uttrykk som kun forekommer denne ene gangen i GT)

Den Høyestes hellige skal overta riket og beholde det for alle tider, i evigheters evighet

Den Høyestes hellige skal overta riket og få det i eie i en kommende tid. Det vil bli den beste av alle tider!  (Hebraisk polytotonisk superlativ, jmfr. kongenes konge)

 

Dan. 9:24

det kommer en evig rettferd (olamim)

rettferd skal bli oss til del

i kommende tider

Da. 12:2

noen til evig liv

noen til varig liv (eller: liv i den kommende tidsalder - Daniel kan muligens bruke ordet "olam" i betydningen tidsalder)

Da. 12:2

andre til skam og evig avsky

andre til skam og varig avsky (eller: skam og avsky i den kommende tidsalder)

Dan. 12:3

skinne som stjernene, evig og alltid

(olam wa ad)

skinne som stjernene, i uoverskuelig framtid

Dan. 12:7

sverget ved Den evige

sverget ved ham, den levende gjennom alle tider

Hos. 2:19

jeg vil trolove meg med deg for alltid

jeg vil hele tiden være trolovet med deg

Joel 2:2

et stort og mektig folk ... det har aldri hatt sin like

OK

Joel 2:26

mitt folk skal aldri bli til skamme

OK

Joel 2:27

mitt folk skal aldri bli til skamme

OK

Joel 3:25

men i Juda skal det alltid bo folk, og i Jerusalem skal slekt følge slekt

men i Juda skal det stadig bo folk, og i Jerusalem skal slekt følge slekt

Amos 9:11

som i gamle dager

OK

Obad. 1:10

skal utryddes for alltid

OK

Jonas 2:7

jordens bommer lukket seg etter meg for alltid

jordens bommer var fast lukket etter meg

Mika 2:9

dere har for alle tider tatt min ære fra deres barn

OK

Mika 4:5

vi skal for evig og alltid vandre i Herrens vår Guds navn

(olam wa ad)

vi skal i uoverskuelig framtid vandre i Herrens vår Guds navn

 

Mika 4:7

Herren skal være konge over dem på Sion fra nå og til evig tid

Herren skal være konge over dem på Sion, både nå og i tider som kommer

Mika 5:2

han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager

OK

Mika 7:14

som de gjorde i gamle dager

OK

Hab. 3:6

eldgamle åser synker sammen

OK

Sef. 2:9

en ødemark til evig tid

en vedvarende ødemark

Sak. 1:5

og profetene, lever de til evig tid?

og profetene, lever de til alle tider?

Mal. 1:4

det folk som Herren for alltid er harm på

det folk som Herren stadig er harm på

Mal. 3:4

som i eldgamle dager

OK

 

Helt til slutt en interessant liten bemerkning. I senere jødedom utvikles begrepene "ha olam hazzæh" (den nuværende tidsalder) og "ha olam habba" (den kommende tidsalder) som faste teologiske termer (jmfr. f.eks. alle forekomstene i den Babylonske Talmud). Dette bekrefter alt vi har sagt ovenfor om at "olam" er et ord som beskriver ulike tidsperioder. Det blir jo helt meningsløst om man skulle prøve å si "den nuværende evighet" og "den kommende evighet". Jeg har da heller ikke sett noen forsøk på en slik gjengivelse av disse termene i noen teologisk sammenheng.

 

Vennlig hilsen,

Fred V. Hjortland,

Svartholvn. 38,

1404 Siggerud

 


 * Hovedside Apologeten / Hefte: Olam
Apologeten