* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Korsets og blodets evangelium - Noen tankevekkende uttalelser
Apologeten


*
*
Korsets og blodets evangelium
Et oppgjør med JDS-læren

Under kan du lese noen kapitler fra heftet "Korsets og blodets evangelium". Om du ønsker å bestille et eksemplar av hele heftet, kan du gå til bestillingssiden.

Noen bokomtaler

Innholdsfortegnelse:
* Innledning
* Hva går JDS-læren ut på?
* Det nye testamentets lære om forsoningen
* Korsets og blodets evangelium
* Gjennomgang av noen spesielle skriftsteder (ca. en tredel av kapitlet)
* Noen tankevekkened uttalelser
* Talsmenn og støttespillere
* Sluttapell
* Tillegg

*
*

Noen tankevekkende uttalelser

Forhåpentligvis har vårt bibelstudium på de foregående sidene hjulpet leserne til å se hvor fullstendig fremmed, ubibelsk og farlig JDS-læren er.

La oss nå lytte til noen interessante uttalelser fra en del kjente kristenledere:

 

Dersom du med klarest stemme legger ut hele Guds råd, uten det lille området djevelen i øyeblikket angriper, da forkynner du ikke Kristus, selv om du bruker hans navn. Det er hvor kampen raser soldatens lojalitet blir prøvet!

(Martin Luther, reformator)

 

Stor uvilje mot å gå inn i konflikter kan være en indikasjon på at en menighet ikke har noen følelse av å eie sannheter av stor verdi, og at den har sluttet å verdsette verdiforskjellen mellom sannhet og løgn. (James Stalker)

 

Det er avgjørende viktig at kristne ledere advarer sine folk mot falske læresetninger som vokser fram og trener dem opp i å kunne vurdere vranglærer i lys av Skriften. Å neglisjere Bibelens befaling om å vokte hjorden (Ap.gj.20:28) er ikke bare pastoralt uansvarlig, det er synd.

(Michael Moriarty, The New Charismatics, s.264)

Kristendom sentrerer seg rundt Jesu av Nasarets person og gjerning: Hans guddommelighet, hans menneskelighet og hans soningsdød i synderes sted. Å behandle det bibelske materialet på disse områdene på en uvøren og ansvarsløs måte, betyr intet mindre enn at man setter sin egen frelse på spill.

(R.Rosenbladt, Agony of Deceit, 1990, s.108)

 

Bibelen slår klart fast at vår evige frelse hviler på hva vi personlig tror angående Jesu Kristi blodsoffer. Det er på korset - og ikke i helvete - at vår frelse enten blir vunnet eller tapt! (H. Hanegraaff, Christianity in Crisis, s.152)

 

Amerikaneren Kenneth E. Hagin, en av representantene for herlighetsteologien, har gitt ut en bok med tittelen "Navnet Jesus". Følgende sitater er hentet fra bokens 3. kapittel sidene 26, 27 og 28:

"Hvorfor trengte han å bli avlet eller født? Fordi han ble slik som vi var: Atskilt fra Gud. Fordi han smakte åndelig død for alle mennesker. Hans ånd, hans indre menneske, gikk til helvete i vårt sted."

"En fysisk død ville ikke fjernet våre synder."

"Åndelig død betyr også å ha Satans natur."

"Djevelens natur er hat og løgn."

"Jesus ble gjort til synd. Hans ånd ble atskilt fra Gud. Han gikk ned i helvete i vårt sted."

"Åndelig død betyr noe mer enn atskillelse fra Gud."

"Nede i lidelsens fangehus - i selve helvete - oppfylte Jesus rettferdighetens krav på vegne av hver og en av oss, fordi han døde som vår stedfortreder."

 

Når Kenneth Hagin påstår at en fysisk død ikke ville fjernet våre synder - og dermed sikter til Jesu død på korset - så har han hele Skriftens vitnesbyrd mot seg! Det er denne misbruk av skriftord som er skyld i de mange avvik fra sannheten, og som har ført til de mange falske lærdommer som plager Guds menighet i dag, som de har gjort til alle tider...

(Lyder Engh, kjent predikant innen De frie venner,

sitat fra Det Gode Budskap, nr. 11, 1987)

 

Det som skjedde på korset forstås best ut fra GTs lære om blodets betydning og de stedfortredende offerhandlingene. De nytestamentlige skriftene bruker denne bakgrunn når Jesu soningsdød utlegges, ikke minst i Hebreerbrevet, kap. 9 og 10. Forbildet i den levittiske offertjeneste får sin fullkomne oppfyllelse i det som skjer på Golgata.

Helt grunnleggende var offerdyrets karakter som lyteløst og helliget Herren gjennom hele forløpet. (3.Mos.4:3,23,32)

.... Slik er det også med Jesu offer: selv da han representerte synden på korset ble han aldri syndig eller en synder! Ikke for tre dager, tre timer eller for et eneste sekund! Om så var, ville ikke virkeligheten svare til forbildet, og vi skulle fortsatt vente på Skriftenes Messias.

Men Jesus fra Nasaret er virkelig den som skulle komme. Han oppfylte alt som er skrevet om ham i Skriftene.

Derfor er det en "annen Jesus" (1.Kor.11:4) de forkynner som taler om en syndig Jesus og Jesus som synder.

.... Alt sett under ett blir min konklusjon at JDS-læren er spekulativ og ubibelsk. Jeg forstår dem som ikke føler seg vel i menigheter med slik forkynnelse.

(Hans Henrik Zimmermann, tidligere redaktør av

"Fyrtårnet", sitat fra Fyrtårnet nr.2, 1994)

 

De som ringeakter betydningen av Blodsoningen, slik JDS-lærerne gjør, trenger å bli advart og minnet om Skriftens ord om at "uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt "(Hebr. 9:22). De trenger også å bli minnet om hva det står om dem som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære! (Se 2.Joh.:9!) Jesu fysiske død var absolutt nødvendig! Bare slik kunne han bære straffen for våre synder PÅ SITT LEGEME. (1.Pet.2:24). Bare slik kunne han LIDE DØDEN I KJØDET. (1.Pet.3:18). Bibelen forteller oss ikke at vi ble kjøpt fri gjennom hans åndelige død - som aldri har skjedd - men "med Kristi DYRE BLOD, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam." (1.Pet.1:19). Bibelen slår fast at Jesu fysiske død var helt nødvendig for å bringe til veie Soningsblodet.

Vi må huske på, slik vi har påpekt tidligere, at selv om JDS-tilhengerne bruker bibelsk terminologi, som f.eks. "Jesu blod", "korset", "forsoningen" og så videre, er det åpenbart at de ikke alltid mener det samme som Skriften når de bruker disse begrepene.

(Dr. Hobart E. Freeman i "Did Jesus die spiritually?", s. 52-53)

 

Det greske ordet som blir oversatt med "rettferdiggjort"i vår Bibel, er et lov-uttrykk lånt fra det romerske rettssystemet som ganske enkelt betød å bli erklært "ikke skyldig". Det er helt klart at vi i dette bibelverset (1.Tim.3,16) blir fortalt at Jesus ble godtgjort å være rettferdig eller vist å være rettferdig, ikke at han ble gjort rettferdig, slik som Copeland mener. Å si at Guds Hellige Sønn, den andre personen i treenigheten, tok på seg Satans natur endog så mye som et tiendels sekund, for ikke å snakke om tre dager og netter, er grov vranglære og intet mindre enn blasfemi ...

(Greg L. Durand, Foundation for Christian Apologetics)

Dersom Jesus virkelig ble gjort til synd i den betydningen trosbevegelsens lærere hevder da ble en person i den hellige treenighet tatt bort fra Guddommen. Og dette medfører nødvendigvis at den treenige Gud opphørte å eksistere, i hvert fall for det tidsrommet.

Det medfører også ødeleggelsen av Kristi guddom. For hvordan kunne Gud, i Jesu Kristi person, ha Satans natur? Skriften avviser enhver slik ide, for Gud er en uforanderlig Gud (Mal.3,6; Hebr.13,8, som har "liv i seg selv"- Joh.5,26).

Bibelens klare vitnesbyrd er at Jesus aldri døde åndelig. Det var hans fysiske død som betalte prisen for vår synd.

(Hank Hanegraaff, nåværende leder for Christian Research

Institute, i boken " Christianity in Crisis", s.174 og s. 162)

 

Det er toppen på teologisk dårskap å redusere Guds Sønn, den andre personen i den Hellige Treenighet, til en fortapt synder med Satans natur og så sende ham til helvete med behov for gjenfødelse før han kan fullende forløsningsverket.

( Dr. Walter Martin, Agony of Deceit, 1990, s.104,

tidligere leder for Christian Research Institute)

 

En leker ikke med den hellige Gud. En forveksler ikke det syndige, falne menneske med den Gud som er rettferdig, som er fullkommen, som er ren, som er Faderen, Sønnen og Ånden. Hva hellighet er, forstår vi ut fra Guds ord. Vi må ta klar avstand fra blasfemiske uttrykk om Gud og hans hellige frelsesverk. Å si at Jesus fikk Satans natur, at Jesu hjerte ble fylt av synd, at Jesus ble født på ny i helvete, at han mistet sin guddommelighet, etc., er alvorlig spott av den hellige Gud.

( Dr. Norvald Yri i avisen "Norge i dag", uke 43, nr. 7, 1999)

Trosbevegelsen er absolutt like sekterisk i sin lære som mormonerne, Jehovas vitner og Christian Science er det! .....Vi kan bare be om at den kristne kirke endelig en gang vil skjønne hva trosbevegelsens ledere er: falske lærere som leder sine tilhengere bort fra den sanne tro og inn i sektenes verden.

(Hank Hanegraaff: Christianity in Crisis, s.14 og s.361)

 

Vi kunne tatt fram mange sider ved Kenyons og Hagins forsoningssyn, som vi avviser som ubibelsk. Men vi skal bare nevne en sentral side til i denne sammenheng. På side 60 i denne boken av Kenyon som vi siterte fra (What happened from the cross to the Throne?), står det rett ut: "Verket ble ikke fullbrakt på korset." Kenyon lærer at djevelen tok Jesu ånd da han døde på korset, og førte ham til helvete hvor han led åndelige lidelser, som førte til vår forløsning fra synden. Hagin følger opp i boken "Navnet Jesus", og sier at Jesus gikk til helvete i vårt sted (s.25), at han var nede i lidelsens fangehus i selve helvete og oppfylte rettferdighetens krav på vegne av hver og en av oss.....

Det er ganske utrolig at noen kan motsi Jesus så direkte og rett i ansiktet. Men like utrolig er det at mange forsvarer en slik lære, og sier at de som reagerer mot er negative. Men det er den som fornekter Jesu egne og klare ord som er negativ - som sier nei. Vi sier hundre prosent ja til at frelsen var fullstendig og fullbrakt på korset - alt er ferdig.

Vi tar med et sitat fra Hagins bok "Den troendes autoritet" s. 13: "Vårt problem er at vi har for mye forkynnelse om korset, derfor har folk trodd at det var der de skulle oppholde seg, men korset er egentlig et sted for nederlag."

Så kritiserer Hagin at "... noen pinsevenner ...har gått tilbake til korset og blitt der siden."

Derfor vil vi be om at ingen følger Kenyon og Hagins lære, men følger Guds klare ord!

(Ingulf Diesen i "Det Gode Budskap", nr. 4, 1987)* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Korsets og blodets evangelium - Noen tankevekkende uttalelser
Apologeten