* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Korsets og blodets evangelium - Bokomtaler
Apologeten


*
*
Korsets og blodets evangelium
Et oppgjør med JDS-læren

Under kan du lese noen kapitler fra heftet "Korsets og blodets evangelium". Om du ønsker å bestille et eksemplar av hele heftet, kan du gå til bestillingssiden.

Noen bokomtaler

Innholdsfortegnelse:
* Innledning
* Hva går JDS-læren ut på?
* Det nye testamentets lære om forsoningen
* Korsets og blodets evangelium
* Gjennomgang av noen spesielle skriftsteder (ca. en tredel av kapitlet)
* Noen tankevekkened uttalelser
* Talsmenn og støttespillere
* Sluttapell
* Tillegg

*
*
Noen uttalelser om "Korsets og blodets evangelium""Broder Hjortlands kommentarer og forklaringer til noen bibeltekster, som mange synes er vanskelige å forstå, ble for meg spesielt berikende og opplysende. Det gjelder de bibelvers som sier "at Jesus ble gjort til synd", at han "ble en forbannelse for vår skyld" samt Jesu ord på korset: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?". Dette er god, oppbyggende evangelisk teologi som kan leses og bli forstått av alle.
(Misjonær Stig Andreasson)

"Jeg har nettopp lest Fred V. Hjortlands nye bok "Korsets og blodets evangelium", hvor han på en dyp teologisk måte imøtegår JDS-læren med Skriftens ord. Han har nedlagt et enormt arbeid i dette. For noen vil muligens første delen av boken virke noe tung, men så går han over til på en uredd måte å avsløre kjente personer som mer eller mindre sympatiserer med denne læren, eller i hvert fall denne bevegelsen. Jeg kan varmt anbefale boken, til like med de to foregående: "Fokus på trosbevegelsen" og "Hellig(?) latter".
(Erling Bergshaven, redaktør for Maran Ata Bladet)

"Korsets og blodets evangelium" er navnet på et nytt hefte, eller en bok om du vil, på 100 sider av Fred V. Hjortland. Den er et oppgjør med den forsoningslære som trosbevegelsen har introdusert for oss, nemlig JDS-læren. Denne læren går i korthet ut på at Jesus også døde åndelig , fortsatte lidelsen i dødsriket, og måtte bli født på nytt før han igjen kunne stå opp fra graven. Forfatteren tar for seg hva forkynnere som Kenyon (død i 1948), Kenneth E. Hagin og Kenneth Copeland har å si om dette. De to sistnevnte som de mest sentrale og toneangivende forkynnere innen trosbevegelsen. Og dette er rystende lesning angående det mest sentrale i vår kristne tro. En slik forkynnelse av forsoningen får jo naturligvis også følger for synet på Jesu person. Men forfatteren tar her en grundig gjennomgang av hva nettop Bibelen har å si om emnet. Og det synes jeg han har lykkes med. Likeledes blir spesielle skriftsteder som blir brukt til støtte for JDS-læren tatt opp i lys av hele Bibelens sammenheng, og hvordan de blir oversatt i forskjellige bibeloversettelser. Dette er også veldig interessant, da det å lage en lære på enkelte og ofte litt vanskelige skriftsteder ikke er noe ukjent fenomen. Dette er jo nettopp tilfellet med JDS-læren. Det er tatt med noen uttalelser av forskjellige kristenledere fra inn og utland, og også et kapittel om JDS-lærens talsmenn og støttespillere i vårt land. Dette burde være tankevekkende lesning for noen hver. Jeg tror ikke at det før er utgitt en så grundig og informativ behandling av dette emnet på norsk. Jeg tror boka er nødvendig i den situasjonen norsk kristenhet befinner seg i. Hvor langt skal vi strekke oss i iveren etter fellesskap og samarbeid mellom kristne? At ikke alle sider ved Jesu forsonergjerning kan behandles innenfor rammen av en slik bok er jo klart, men forfatteren har, ved hjelp av Guds eget ord, lykkes med å ta et nødvendig oppgjør med JDS-læren. Jeg vil på det varmeste anbefale boka og håper den kan nå langt ut,og vekke opp mange for den utglidning vi opplever på det læremessige området i vår tid.
(Cato Iversen, Sarpsborg.)

"Korsets och blodets evangelium", är en efterlängtad, nödvändig och välbehövlig uppgörelse med rötterna i Trosförkunnelsen och JDS - läran. Boken visar också förtjänstfullt på den direkta kopplingen mellan JDS - läran och Trosrörelsen i både Norge och Sverige. Visar att det än idag är en villfarelse som utgör kärnan i Trosrörelsens lärosystem. Bokens Fokusering, på hur försoningen sker i Jesu jordiska kropp och fullbordas med syndfrie Jesu oskyldiga blodsoffer på korset, är väl underbyggt utifrån Bibelordet. Människor bör idag allvarligt fråga sig, om de församlingsledningar, som inte kraftigt tar avstånd från Trosrörelsens falska lärosystem och företrädare, verkligen är tillsatta av Gud att vara herdar för fåren. (Harry Forsgren - Sverige) "Vil gi boken "Korsets og blodets evangelium" min varmeste anbefaling. Den er grunnlagt på Guds ord og en spydspiss mot noen av vår tids mest forførende læresetninger."
(Evangelist John-Willy Lien)

Boken "Korsets og blodets evangelium" skrevet av Fred V. Hjortland og utkommet i januar 2000, er en ringende alarm! Guds motstanders aller viktigste målsetning er å forkludre kunnskapen om Jesu sanne natur og om det rettferdige blods kraft til å sone for synd. Det er derfor en lettelse å få denne boken i hende som så oversiktlig og veldokumentert avslører JDS-lærens dødelige angrep mot selve kristentroens hjerte. Hjortland går hardt ut med navns nevnelse både av dem som står for denne læren og av dem som tilsynelatende uten motforestillinger samarbeider med slike. Og det er nødvendig, for den er besnærende, infiltrerende og overtar halvsovende menigheter ved sin selvsikkerhet og ved sin litteratur. Disse menn trommer sammen til vekkelses (!) -konferanse i september 2000! HVA er det de vil vekke mennesker til? Tenk om de selv først kunne våkne og ta et sviende oppgjør med sin falske lære eller halvbevisste øyenlukking og sitt medløperi. En slik selverkjennelse kunne gi støtet til en verdivekkelse i Guds menighet. Boken inneholder sann, frigjørende, bibelsk forkynnelse nettopp av korsets og blodets evangelium, slik tittelen sier. Den gir dyp innsikt i hva Bibelens samlede vitnesbyrd gir av lys over Jesu utrop på korset: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" Hjortland drøfter også en rekke spesielle skriftsteder som JDS-forkynnere finner til støtte for sin lære, f.eks. 2.Kor.5:21 og 1.Tim3:16. Foreldre! Pass på hvor dere sender ungdommene deres! Også Ungdom i Oppdrag fører i sitt undervisningsmateriell denne læren om Jesu såkalte juridiske gjenvinnelse av autoritet over jorden fra Djevelen i dødsriket! (Dean Sherman: "Spiritual Warfare", s.31). Hjortland er i godt selskap i sin kamp for sannheten. Lederen for "Christian Research Institute", Hank Hanegraaff, sier i sin bok "Christianity in Crisis": "Trosbevegelsen er absolutt like sekterisk i sin lære som Mormonerne, Jehovas vitner og Christian Science er det! .... Vi kan bare be om at den kristne kirke endelig en gang vil skjønne hva trosbevegelsens ledere er: falske lærere som leder sine tilhengere bort fra den sanne tro og inn i sektenes verden." "Bibelens klare vitnesbyrd er at Jesus aldri døde åndelig. Det var hans fysiske død som betalte prisen for vår synd."
(Liv Ringvold, Åsgreina)

Med stor interesse har jeg lest boken " Korsets og blodets evangelium" av Fred Vidar Hjortland. Jeg er meget glad for at den er kommet ut slik at Bibelens grunnsannheter kommer klart frem, spesielt i denne tid hvor det ellers hersker en villfarelse imot Guds eget ord om Jesu forsoningsverk på Golgata. Jeg er takknemlig for at Hjortland velger å stå på muren for å fremheve sannheten i Guds ord fremfor et annet evangelium. Det er det slett ikke mange som våger. Hjortland tar et klart oppgjør med J.D.S. læren. Trosforkynnernes uttalelser om at Jesus døde åndelig er meget grundig dokumentert og viser at forfatteren har lagt ned et seriøst arbeide for å få dette frem, noe som gir boken troverdighet. Som en motpol til J.D.S. læren tar Hjortland frem hva Det Nye Testamentet lærer om forsoningen. Han henviser til 40 forskjellige bibelvers, slik at det ikke skal herske noen tvil om at leseren står på blodets grunn. Dette er frigjørende, godt og ikke minst trygt! Bokens alvorlige innhold er skremmende og jeg vil derfor rette en spesiell takk til Hjortland for at han så klart får frem viktigheten av at leseren kommer på trygg og sikker grunn når det gjelder den fundamentale undervisningen om Jesu død og oppstandelse. Derfor vil jeg anbefale boken på det varmeste. Les den og spre den videre! Den vil absolutt være til hjelp for mange som har kjørt seg fast i trosforkynnelsens snarer. Til slutt noen ord fra Paulus: "Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! Vi har sagt det før og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!"
(Keth Rasmussen, har tidligere vært aktivt med i trosbevegelsen)

Jeg har lest boken, og vil gjerne være med og anbefale den til kristenfolket i Norge.
(Thorstein Grotbæk, mangeårig forstander i Evangeliesalen i Oslo)


* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Korsets og blodets evangelium - Bokomtaler
Apologeten