* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Hellig (?) latter - Vurdering av fenomenet
Apologeten


*
*
Hellig (?) latter


Under kan du lese noen kapitler fra heftet "Hellig (?) latter". Om du ønsker å bestille et eksemplar av hele heftet, kan du gå til bestillingssiden.

Innholdsfortegnelse:

* Forord
* Lattervekkelsen - sett fra innsiden
* Vurdering av fenomenet
* Røtter og kontekst
* Uttalelser til ettertanke
* "Vi må være åpne!"

*
*

Vurdering av fenomenet

I de utdrag fra boken "Hellig latter" som har blitt gjengitt på de foregående sidene, ligger det etter min mening flere momenter som burde få den våkne troende til å reagere. La oss begynne med å se litt nærmere på denne spesielle latterens vesen og egenart.

Det første som slår meg ut fra beskrivelsen til Frances og Charles Hunter, er at det her ikke er snakk om en vanlig latter! Latteren oppstår ikke spontant og naturlig, men overføres ved håndspåleggelse eller på annen måte. Det er snakk om overføring av og mottakelse av en spesiell latterens ånd. Har man først fått latteren, er det umulig å stoppe den! Den tvinger seg fram. Den overmanner folk på en overnaturlig måte. Man vet ikke hvorfor man ler, man får bare en spesiell latteropplevelse! Noen søker og får ikke latteren før ved sjette forsøk! (Når tid måtte du sist prøve seks ganger for å få til en vanlig, normal latter?) Latteren er hysterisk, voldsom og ukontrollerbar og varer unormalt lenge. Det er snakk om en helt spesiell type latter - folk som ser fenomenet har aldri sett noe liknende før (!) og lurer på om de som opplever det har gått fra forstanden!. Ofte ledsages latteren av svært underlige og tvilsomme fenomener så som bevissthetstap, rulling på gulvet, "følging" av slips, stivning på alle fire, osv.

En slik latter er ikke normal! Den er "milevis" fra den vanlige, gode latteren hjemme i sofakroken som vi alle kjenner til. Den er også milevis fra et ekte og naturlig gledesutbrudd i kristen sammenheng. Fenomenet er helt klart noe annet enn vanlig latter. Noe helt annet! (Les gjerne utdragene fra boken en gang til!).

Men hvis det ikke dreier seg om en vanlig latter, hva er det da?

 

Forfatterne av boken taler selv i helt klare ordelag om at det dreier seg om noe overnaturlig. Gjentatte ganger blir det sagt rett ut at det dreier seg om overføring av en spesiell ånd. Og slik som fenomenet blir beskrevet i boken, tyder alt på at det her ikke er snakk om tomme ord, men at det i høysete grad svarer en virkelighet til beskrivelsene! Alle vitnesbyrdene i boken bygger sterkt opp under dette. Det samme gjør vitnesbyrdene fra vårt eget land. Likeså alle undrene og miraklene og underlige fenomenene som skjer i tilknytning til lattermanifestasjonene. Og ikke minst latterens egen svært spesielle profil og karakter! Det er også mitt personlige inntrykk ut fra egne observasjoner i enkelte møter at det her dreier seg om noe som går langt ut over det man med all rimelighet kan forvente av den menneskelige natur - selv om denne nok ofte kan spille oss mange puss. Uten å gjøre krav på noen vitenskapelig dokumentasjon (hvem kan egentlig det i spørsmål som dette?) , mener jeg med bakgrunn i de her gitte betraktninger at det er all god grunn til å hevde at -

den latteren vi står overfor i lattervekkelsen, er en overnaturlig latter.

Personlig aksepterer jeg i hvert fall dette som en grunnleggende beskrivelse av lattervekkelsen. Jeg tror ikke det kun er en bølge av menneskelig opphisselse og tilgjorthet som brer seg over verden, men er overbevist om at mennesker som blir berørt av denne vekkelsen, virkelig opplever noe ekstaordinært og åndelig.

Går vi videre fra dette utgangspunktet, står vi overfor to muligheter. Dette er noe alle Bibellesere kjenner til. Enten er fenomenet et produkt av Guds Ånd, eller så er det et produkt av urene, demoniske åndsmakter. I åndeverdenen er det snakk om lys eller mørke. Enten-eller! Åndsmaktene er ikke nøytrale eller hjemmehørende i ingenmannsland! Videre i studiet må vi derfor se om det finnes grunnlag for å si noe om hva slags åndsmakt det er som står bak latterfenomenet. Har vi noen holdepunkter? Finnes det indikasjoner?

Av avgjørende betydning i denne forbindelse vil det være å finne ut av i hvilken grad det finnes dekning for fenomenet i Guds ord. Står det omtalt og anbefalt der, er saken grei. Blir fenomenet derimot ikke omtalt eller anbefalt i Guds ord, da har vi all grunn til å være på vakt! Apostelen Paulus gir en klar formaning til de troende om "ikke gå ut over det som skrevet er" (1.Kor.4,6) Så lenge vi holder oss innenfor Bibelens veiledning og rammer, er vi trygge. Men søker vi åndsopplevelser utenfor Bibelens rammer, er vi straks på usikker og farlig grunn. Før man vet ordet av det, kan man bli forført og fanget i et djevelsk nett av demonisk påvirkning. Dessverre er det mange som har gjort bitre erfaringer av dette. Ting virket så forlokkende! Men de var ikke bibelske, og derfor ble de over tid til åndelig ulykke og ruin i steden for til velsignelse.

Når det gjelder vurdering av hellig latter i forhold til Bibelen, er det helt nødvendig at man har evnen til å "se bak ordene". Fenomener som bærer samme navn, kan nemlig være like forskjellige som natt og dag. Tenk f.eks. på den rike mann i Luk.16 som levde hver dag i "herlighet og glede." Hvor forskjellig er ikke denne gleden fra "gleden i Herren"! Glede er altså ikke nødvendigvis det samme som glede! På samme måte er heller ikke latter nødvendigvis det samme som latter! Om vi tror det, er vi svært godtroende og et lett bytte for forførende krefter. Mormonerne kaller seg selv for "Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige". Betyr det at de virkelig er hellige? Tror du med en gang at de er hellige fordi de selv sier at de er det? Eller innser du at ordet kan være misbrukt? Jeg kan ikke sterkt nok presisere hvor utrolig viktig det er at vi ikke lar oss blende av ordbruk. Vi må teste innholdet av sekken - ikke bare lese skriften utenpå!

Utenpå den "sekken" vi har foran oss i dette studiet står det "LATTER" med store bokstaver. Men det er ikke dermed sagt at vi nødvendigvis finner sann og sunn bibelsk glede på innsiden!

Utfordringen vi står overfor er å "dykke ned i" og virkelig vurdere denne sekkens innhold! Vi må ta for oss denne helt spesielle typen latter og vurdere den som et eget, selvstendig fenomen. Glem den gode, vanlige latteren du kjenner fra før! Det vi skal vurderer nå, er en overnaturlig, hysterisk og ukontrollerbar latter!

Spørsmålet er om denne typen latter er omtalt i Skriften?

Og svaret på dette spørsmålet er kort og godt nei! Denne spesielle typen latter er overhodet ikke omtalt i Skriften. Mottakelse av og overføring av en hysterisk og ukontrollerbar latterånd, er helt klart noe som ligger utenfor Bibelens rammer. Et slikt fenomen blir hverken eksemplifisert eller læremessig omtalt i Skriften (undersøk selv ved hjelp av en bibelordbok - ordet latter forekommer ca 40 ganger, det tar ikke så veldig lang tid å gå gjennom dem). Bibelen taler om glede (Fil.4,4) og latter (Salme 126,2) , men aldri om denne typen latter! Aldri!

 

Som et punkt nummer to må vi derfor anføre at

fenomenet klart må stemples som utenombibelsk!

 

Her kan også anføres at dersom vi har "tilbake til urkristendommen" som vårt motto, burde vi vokte oss vel for å søke opplevelser som urkristendommen ikke kjente til! Peter og Paulus overførte aldri en hysterisk latterånd til noen!

 

Vi har slått fast at den "hellige" latteren er et overnaturlig og utenombibelsk fenomen. Varselklokkene burde allerede nå begynne å ringe! Men la oss gå videre i vårt studium og nå prøve å vurdere den opp mot de bibelske prinsipper. Fungerer latteren i tråd med disse? Vel, la oss undersøke.

Jeg gjør oppmerksom på at bruken av skriftsteder der demoners virksomhet blir beskrevet, ikke automatisk betyr at jeg setter likhetstegn mellom ting. Snarere mener jeg å bruke disse skriftstedene som indikatorer på hva motsatsene til det gudgitte er.

 

 

Noe av det som kjennetegner den "hellige" latteren, er blant annet at:

Den er ukontrollerbar!

Rett som det er griper en ånd ham .... (Luk.9,39). I Skriften lærer vi at profeters ånder er profeter lydige (1.Kor.14,32) og at Åndens frukt er selvkontroll! (Gal.5,22 - avholdenhet heter på gresk "egkrateia" og betyr egentlig selvkontroll!)

Den er hysterisk!

Vår Gud blir kalt for fredens Gud (se f.eks. 1.Kor.14,33).I tråd med sitt eget vesen gir han sine barn fred (Fil.4,7) og en "sindighets ånd"! (2.Tim.1,7). Åndens attrå er fred! (Rom.8,6)

 

Den er støyende!

Rett som det er griper en ånd ham. Den setter i et skrik og river og sliter i ham ....(Luk.9,39) Allslags skrik være langt borte fra dere (Ef. 4,31)! I stillhet og tillit skal deres styrke være (Es.30,15). Deres pryd skal ikke være......., men en mild og stille ånd som er dyrebar for Gud (1.Pet.3,3-4)

 

Den skaper uorden!

Men la alt skje sømmelig og med orden! (1.Kor.14,40) ...en om gangen (1.Kor.14,27). For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud (1.Kor.14,33)

Den er uverdig!

Før deres liv således som verdig er for Kristi evangelium! (Fil.1,27) Bad dere inderlig å vandre verdig for Gud (1.Tess.2,12). Ær da Gud i deres legemer! (1.Kor.6,20)

Bisarre ting følger i dens kjølvann!

Av deres frukter skal dere kjenne dem .... et dårlig tre kan ikke bære gode frukter (Mat.7,16-17) Den onde ånd rev mannen over ende midt iblant dem ...... (Luk.4,35)

Den blir ikke talt vel om!

Alt som er ære verdt, alt som det tales vel om - gi akt på det! (Fil.4,8. Mange skal følge dem efter i deres skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet (2,Pet.2,2. (Ufrelste mennesker jeg har snakket med som har sett en del av lattervekkelsen på TV eller andre steder, er rystet og sjokkert og føler avsky for den).

 

Vi stilte spørsmålet om den "hellige" latteren fungerte i tråd med de bibelske prinsipper? Ut fra punktene anført ovenfor, skulle det kanskje ikke være så vanskelig å svare på dette spørsmålet. Personlig synes jeg i hvert fall ikke det er særlig vanskelig å konkludere med at -

den hellige latteren fungerer ikke i tråd med de bibelske prinsipper!

 

 

Så langt i vår vurdering av latterfenomenet har vi altså kommet til at:

1. Latteren er et overnaturlig fenomen.

2. Latteren er et utenombibelsk fenomen

3. Latteren fungerer ikke etter de bibelske prinsipper

 

Egentlig er disse tre punktene fullt ut tilstrekkelige som basis for en bibelsk prøving av lattervekkelsen. Man har her fullt ut det nødvendige grunnlag for å ta stilling til fenomenet. Jeg skal allikevel supplere med ytterligere litt materiale I det neste kapitlet vil jeg ta for meg litt "omkringliggende" stoff som indirekte også sier noe om den "hellige" latteren.* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Hellig (?) latter - Vurdering av fenomenet
Apologeten