* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.2 2004: Kristenledere som lyver?
Apologeten


*
*

Kristenledere som lyver?

av

Fred V. Hjortland

 

Det burde være nokså innlysende at Guds folk umulig kan ha løgnere som åndelige veiledere! En kristenleder som farer med åpenbar løgn, bryter nemlig med:

 

- Guds moralske grunnlov slik den er gitt oss i de 10  bud   (2.Mos.20:16)

- profetenes klare formaninger i GT (Jer.9:1-6, Sak.  8:16)

- apostlenes klare formaninger i NT (Rom.1:18, 1.Kor.13:4.6., Ef.4:25, 5:9,  6:14,  Kol.3:9)

 

En løgner diskvalifiserer seg selv i forhold til tjenesteoppgaver i Guds rike, for løgnere verken kan eller skal man ha tillit til! 

Men, vil du kanskje si, det er vel og bra alt du her sier, men det er da ingen kristenledere som farer med åpenbare løgner?  Ja, tenk om det hadde vært så vel!

Nedenfor har jeg samlet en del uttalelser av en og samme kristenleder som i hvert fall ikke jeg får til å passe sammen. Men jeg overlater til  Apologetens våkne lesere å avgjøre om vi her står overfor en person som virkelig fortjener betegnelsen løgner eller ikke.

I et intervju Tarjei Gilje har med Ulf Ekman i avisen Dagen 16. juli 2004 leser vi:

Har den utviklingen du selv beskriver ført til at du har gått bort fra en del av de teologiske særegenhetene som trosbevegelsen tidligere har vært kjent for?

Hva tenker du på da?

Dere blir jo for eksempel stadig kritisert for JDS-læren (læren om at Jesus døde åndelig, red.anm.)

Nei, men jeg har da aldri forkynt JDS, nærmest utbryter pastoren.

Jeg har funnet gode ting hos mennesker som også har forkynt dette, men jeg har aldri forkynt JDS, understreker Ekman.

 

Ulf Ekman hevder altså med styrke at han aldri noen sinne har forkynt JDS-læren. La oss nå se litt nærmere på hvordan dette utsagnet stemmer med de faktiske forhold.

I et kassettopptak fra 1986 kan man høre Ulf Ekman komme med følgende utsagn (om du ønsker å høre disse utsagnene med egne ører, kan du få låne denne kassetten av meg - tlf. 64925679)

 

"Når Gud vendte ryggen til ham slik at han opplevde: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? - i det sekundet
døde Jesus åndelig og djevelens natur kom over ham, dvs. som skriften sier, han ble gjort til synd."

 

"For at ditt hjerte skal bli rent, så måtte Jesu hjerte bli fylt av synd!"

 

"Dette innebærer at Jesus ikke bare ble en synder, men at han ble gjort til synd, og når han ble gjort til synd, døde han åndelig sett."

 

"Når Gud så på Jesus da han hang på korset, da så han ikke sin elskede Sønn, men han så en som var helt igjennom - fullstendig -  forbannet!"

 

"At han ikke bare døde, hang på korset, bare opplevde lidelsen, men at han også gikk lengst ned i helvete og bar den dypeste,den hardeste straffen og opplevde de dypeste lidelsene slik at intet menneske, hvor mye ondt, hvor mye bedrøvelig det enn har gjort, skal kunne unngå å bli benådet."

 

"Da det hadde gått tre dager, kunne Gud si:      er det nok - på grunn av dette offeret tilgir jeg hvert eneste menneske som har levd."

 

"Det som skjedde var at Guds Ånds arm strakte seg ned i dødsriket - i helvete - og fødte Jesus på nytt!  Og når Jesus ble født på nytt i helvete, hva tror du skjedde da? Jo, hele helvete ble opplyst av Guds herlighet."

 

Den 20. desember 1999 mottok jeg følgende brev fra Livets Ords Forlag i Sverige:

 

Hej Fred!

Vi har boken "Befria mitt folk" av Sten Nilsson på engelsk (Liberate my people). Pris:  SEK 55,-. Boken är slut på svenska. Kontakta oss om du vill beställa den engelska.

Vänligen
Livets Ords Förlag

 

Den 3. januar år 2000 hentet jeg den engelske utgaven på posthuset.  Her er noen utdrag av hva vi finner i denne boken av Sten Nilsson (oversatt til norsk):

 

"Dette betydde at da han ble gjort til synd for oss, måtte han dø både fysisk og åndelig og bli skilt fra sin Far.  Jesus måtte drikke Guds vredesskål for våre synder fullt ut og gå ned i helvetes dyp."  (s.9)

 

"Det var ikke korset som utgjorde høydepunktet i Jesu lidelser. Dette kan være vanskelig for oss å forstå. Korset var inngangsdøren til noe uendelig mye verre (se Salme 88). Vi forstår sikkert alle at fysisk lidelse ikke kan betale for en åndelig forbrytelse. Ingen utfrielse kan finne sted før Noen går inn i åndeverdenen og betaler syndens pris. Jesu dypeste lidelser begynte etter døden i dødsrikets pine. Det var der han betalte den virkelige prisen for vår forløsning. Han gjorde for oss det vi aldri kunne klare selv. Han tok vår straff etter døden."  (s.10)

 

Slik skriver altså Ulf Ekmans svigerfar! Boken ble oversatt til engelsk av Livets Ord forlag så sent som i1998! Og boken selges altså med stor åpenhet og frimodighet i hvert fall så sent som i januar år 2000!

 

I boken "Doktriner", som selges den dag i dag, tar ikke Ulf Ekman avstand fra JDS-læren (som noen tror), men underviser derimot om de grunnleggende elementene i denne læren. Her er noen smakebiter:

 

Diskusjonen om hvorvidt Jesus døde åndelig eller ikke er ofte forvirrende. Dersom vi mennesker på grunn av synden er åndelig døde, så må den som gjenløser oss rimligvis på en eller annen måte få del i denne åndelige døden.    (s.169)

 

Når forbindelsen med Gud er borte, da inntreffer den åndelige død. Når Gud lar sin vredes flodbølge skylle over den synd som Jesus bar da han ble gjort til synd på korset (2.Kor.5,21), fikk Jesus oppleve gudsforlatthet og åndelig død: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" (Matt 27: 46)      (s.170)

 

For å sammenfatte hva Bibelen sier om Jesu død og oppstandelse, kan vi slå fast:     ....  Han gikk virkelig ned i dødsriket. Han fikk både smake dødens veer, og han gikk bort for å preke for åndene som var i varetekt."   

(Min kommentar:  - på kassetten nevnt ovenfor  der han underviser om JDS-læren, blir uttrykket  "dødens veer" klart knyttet til Jesu lidelser i dødsriket)

 

Ulf Ekman sier altså i boken "Doktriner"

- at Jesus døde åndelig!

- at Jesus ble gjort til synd!

- at Jesus ble forlatt av Gud

- at Jesus opplevde lidelse i dødsriket!

 

Og det er jo nettopp dette som utgjør grunnelementene i JDS-læren!

 

Som et siste punkt kan nevnes at Ulf Ekmans egne bibellærere forkynner JDS-læren den dag i dag. Johnny Foglander har f.eks. skrevet en bok som heter "Rettferdighet - nåde eller fortjeneste" (Bokens svenske tittel er: "Rättfärdighet - träldom eller frihet?")  Denne boken er til salgs på Livets Ords Forlag i Uppsala nå i dag!  (Du må gjerne bestille den selv, adressen er:  Livets Ords Förlag, Box 17, 751 03 Uppsala).  Her er noen utdrag fra denne boken (tatt fra den norske utgaven):

 

Åndelig død er altså en natur som har Satan til far.   (s.19)

 

Du forstår, dette var ingen lek. Jesus var virkelig død - ikke bare fysisk, men også åndelig.    (s.25)

 

1.Tim. 3,16   -  Ordet "rettferdiggjort" kan bare brukes på en måte. Det er et adjektiv som betyr at man var i urettferdighet, og ble ført til rettferdighet.  (s.25)          (dvs. at Jesus var syndig og urettferdig! - min kom.)

 

Det betyr at Jesus på noen dager måtte sone det som ville vært en evig straff i helvete for deg og meg.   (s.23)

(Forsoningen fullbyrdes ikke i løpet av noen timer på Golgata kors, men i løpet av noen dager -  mest sannsynlig siktes det her til demonenes tortur av Jesus tre dager og netter i helvete - min kom.)

 

La meg helt til slutt få presisere hvilket spørsmål det er vi reiser i denne artikkelen, nemlig dette: Er det sant det Ulf Ekman sier om seg selv at han aldri har forkynt eller formidlet JDS-læren, eller står vi her overfor en kristenleder som faktisk lyver?

Om svaret er at vi her står overfor en kristenleder som lyver, kan jeg ikke skjønne annet enn at dette må få alvorlige følger og konsekvenser i forhold til denne personens fremtidige engasjementer i kristen sammenheng!

For, som jeg sa innledningsvis, Guds folk kan umulig akseptere å ha løgnere som sine åndelige veildere!* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.2 2004: Kristenledere som lyver?
Apologeten