* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2002: Trollkvinnen i Endor
Apologeten


*
*

Trollkvinnen i Endor

Fred V. Hjortland

 

Fra enkelte hold får man av og til høre at trollkvinnens fram-maning av den døde Samuel i 1. Sam.28:3-25 er et bevis for at alle mennesker har en udødelig sjel. En slik tolkning av teksten synes imidlertid å være bygd på et heller skrøpelig fundament.

Det man går ut fra, er at det er den virkelige Samuel som snakker og kommer til syne. Men hvor sannsynlig er egentlig en slik forståelse?

La oss for det første ha helt klart for oss hva slags hendelse dette dreier seg om. Det er ikke noe annet enn en spiritistseanse der en avdøds ånd blir manet fram for angivelig å snakke gjennom et medium. Hendelsen er typisk okkult i sitt vesen. Alle som har lest litt om det okkulte, vet at slike hendelser også forekommer i stor skala i vår tid. Folk søker til spiritistiske seanser og sier at de har hatt kontakt med avdøde. Det kan dreie seg om avdøde slektninger eller kjente personer som Jesus, Buddha, Djengis Khan o.a. Men alle som har litt innsikt i dette feltet, vet at det ikke er tante Thea eller Jesus eller Buddha de møter i sine seanser. Det er derimot bedrageriske løgnånder som gir seg ut for å være disse personene! Interessante vitnesbyrd fra spiritister som har blitt omvendt til kristen tro avslører disse løgnåndene og deres forskjellige løgnbudskap. Et felles trekk ved mange av disse vitnesbyrdene er at åndebudskapene ofte virket så troverdige - i hvert fall i startfasen! Djevelen og hans demoner kan nemlig omskape seg til "lysets engler" for å bedra menneskene. De presenterer seg ikke i en spiritistisk seanse som Hr. demon så og så, men som en kjær slektning eller en eller annen berømt og vel ansett person. Gjennom dette bedrageriske spillet søker demonene å få innflytelse og kontroll over mennesker.

Med denne kunnskap kan ingen oppegående kristen finne på å feste noen lit til et budskap fremkommet i en spiritistisk seanse nå i våre dager - uansett hvor tilforlatelig åndebudskapet måtte virke! Spørsmålet er om det er noen større grunn til å feste lit til et budskap som fremkom i en spiritistisk seanse for ca 3000 år siden? Jeg mener at det absolutt ikke er det.

 

For meg er det like lite sannsynlig at profeten Samuel talte gjennom et spiritistisk medium på kong Sauls tid som det er at Jesus taler gjennom et spiritistisk medium nå i våre dager! Guds sønn og Guds profeter formidler ikke budskaper til oss mennesker på denne måten! Spiritistiske medier er urene kanaler for løgn og bedrag fra avgrunnen, ikke hellige kanaler for himmelske åpenbaringer. Guds ord gir aldri noen oppfordring til oss mennesker om å søke hjelp og veiledning hos spiritister og dødningemanere. Derimot advares det på det sterkeste mot å gjøre noe slikt:

Dere skal ikke vende dere til dødningemanere og ikke gå til spåmenn, så dere gjør dere urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud." (3.Mos.19:31)

Når noen vender seg til dødningemanere og spåmenn og driver utroskap med dem, da vil jeg sette mitt åsyn mot den mannen og utrydde ham av hans folk. (3.Mos.20:6)

Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikke noen som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann. Heller ikke noen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde. For hver den som gjør slikt, er en styggedom for Herren. Og for disse motbydelige tings skyld er det Herren din Gud driver dem bort for deg. (5.Mos.18:10-12)

 

Skriftstedene ovenfor tilsier at kong Saul befinner seg på ondskapens og mørkets arena når han i nattens ly oppsøker trollkvinnen i Endor. Selve handlingen - det å gå til et spiritistisk medium - representerer et klart svik og et opprør mot Gud, det er en motbydelig handling i Guds øyne. Hva kan Saul forvente seg når han gjør noe slikt? En åndelig opplevelse? Ja, kanskje det. Men kontakt med og åpenbaring fra den levende Gud? Neppe!

Hvorfor skulle Gud lønne ulydighet og opprør med å gi en direkte åpenbaring? Hvorfor skulle Gud komme ham i møte nå - på ulydighetens vei - når han ikke tidligere har villet åpenbare seg for Saul gjennom de vanlige, gudgitte kanalene (se v. 6)? Vanligvis er det onde ånder som taler gjennom spiritistiske medier. Jeg kan ikke se noen tungtveiende grunner til å tro at det er noe annet som skjer i dette tilfellet? Saul er på mørkets arena og opplever mørkets bedrag - i likhet med alle andre som søker til spiritistiske medier.

 

Onde ånders budskap består ofte av delsannheter eller av en blanding av løgn og sannhet. Slik også i dette tilfellet. I vers 19 sier den såkalte Samuel at Saul og hans sønner neste dag vil være "hos ham", dvs. bli drept. Dette ble delvis oppfylt i det Saul og tre av sønnene ble drept, men den fjerde sønnen, Isboset, overlevde (se 1.Sam.31:6; 2.Sam.2:8-10 og 1.Krøn.8:33). Kanskje en indikasjon på hvilken åndsmakt det er som står bak budskapet?

 

Generelt tror jeg ikke det står i noen spiritists makt å "uroe" de døde og få dem til å manifestere seg et eller annet sted på jorden. De døde lar seg nemlig ikke kommandere eller mane frem av hekser og trollmenn. I følge Bibelen hviler de i dødens søvn inntil oppstandelsens morgen (se Dan.12:13). Før den dagen kommer, vet de ingen ting om det som skjer rundt dem (se Pred.9:5). Selve ideen om at noen mennesker skal kunne klare å uroe og mane fram døde, er derfor helt ubibelsk. Ingen mennesker har makt til å gjøre noe slikt. De døde vil det kun være mulig å få kontakt med etter oppstandelsen! Det at Samuel tilsynelatende kommer "opp av jorden" (v. 13) til trollkvinnen i Endor, står derfor i direkte motsetning til Skriftens lære om de døde - dersom vi tror at det virkelig var Samuel. Skjønner vi derimot at det dreier seg om et vanlig spiritistisk og satanisk bedrag, representerer ikke hendelsen noe som helst problem eller motsetning til det Bibelen ellers sier om de døde. Personlig velger jeg derfor å tro på og vektlegge Skriftens øvrige lære framfor å bli undervist av en spiritistisk hendelse! Det Bibelen lærer er sant, det skuespill trollkvinnen ved onde ånders hjelp klarer å få til, er ikke sant! Det er jo ikke noe problem for en ond ånd å gi seg ut for å være profeten Samuel. En ond ånd kan også tale et meget fromt og religiøst språk. Bibelens helhetsbudskap om de døde og generell kunnskap om onde ånders falske opptreden i spiritistiske seanser taler derfor for en forståelse av opptrinnet i trollkvinnens hus som et satanisk bedrag. Det er jo nettopp slike bedrag spiritistene opplever og kan fortelle om når de blir kristne.

 

Men dersom det ikke er den virkelige Samuel som taler i trollkvinnens hus, da sier heller ikke dette skriftavsnittet oss noe om hva som skjer bak død og grav! Skriftstedet er således uegnet som bevistekst både i forhold til mellomtilstanden og i forhold til om menneskene har en udødelig sjel eller ikke.

La meg til slutt avrunde med Skriftens egen alvorlige oppsummering av Sauls liv:

 

Slik døde Saul på grunn av den troløshet som han hadde vist mot Herren, fordi han ikke hadde holdt seg etter Herrens ord, og likeså fordi han hadde spurt dødningemanere til råds. Men han spurte ikke Herren. Derfor lot han ham dø og førte kongedømmet over til David, Isais sønn. (1.Krøn. 10:13-14)* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2002: Trollkvinnen i Endor
Apologeten