* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2002: Ingen teologisk forskjell?
Apologeten


*
*

Ingen teologisk forskjell?

Fred V. Hjortland

 

I pinsevennenes riksorgan "Korsets seier" kunne man på s. 9 i 21. juni utgaven nå i sommer lese følgende uttalelse av bladets ansvarlige redaktør, Oddvar Johansen:

 

"Vi takker Gud for trosmenighetenes dynamikk, men rent teologisk er det ingen ting som skiller oss."

 

Jeg ser bare to alternativer når det gjelder å forstå dette rystende utsagnet av Oddvar Johansen. Det ene alternativet er at utsagnet skyldes manglende kunnskap. I så tilfelle burde noen så raskt som mulig opplyse ham om de faktiske forhold slik at han kunne få anledning til å beklage og korrigere sin uttalelse - så ikke pinsebevegelsen blir ført vill. Det andre alternativet er at han vet hva trosbevegelsen står for, og allikevel sier det han gjør. Dette er det mest alvorlige alternativet! Det innebærer nemlig at trosbevegelsens ubibelske læresetninger blir vurdert som ufarlige og fullt ut akseptable i pinsevennsammenheng! Om redaktøren tenker slik, da er virkelig pinsebevegelsen ille ute og kjøre. Da kan jeg ikke skjønne annet enn at den må beskrives som en forført og vranglærende bevegelse! For å underbygge denne påstanden, vil jeg minne om hva slags teologi det er vi finner i trosbevegelsessammenheng. Uttalelsene nedenfor av kjente forkynnere innen trosbevegelsen burde tale sitt tydelige språk. For gamle lesere av Apologeten vil alt dette være kjent stoff. Jeg håper imidlertid at jeg kan nå noen nye lesere - og kanskje også for Oddvar Johansen - med litt informasjon og opplysning som kanskje kan føre til litt ettertanke og refleksjon. Her er noen smakebiter på trosvevegelsesteologi:

 

KENNETH HAGIN:

"Åndelig død betyr også å ha Satans natur."

(Navnet Jesus, s.26)

"Han ble som vi var, for at vi skulle bli slik som Han er."

(Navnet Jesus, s.27)

"Han (Jesus) gikk til helvete for å bringe oss til himmelen."

(The Resurrection! What it gives us, "The Word of Faith", hans eget magasin, april 1977, s.5)

 

"Nede i lidelsens fangehus i selve helvete oppfylte Jesus rettferdighetens krav på vegne av hver og en av oss, fordi han døde som vår stedfortreder."

(Navnet Jesus, s.28)

 

"Jesus er den første som noensinne har blitt født på ny. Hvorfor trengte hans ånd å bli født på ny? Fordi den var fremmendgjort fra Gud. Husker du hvordan han ropte ut på korset: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?"

(The Name of Jesus, s. 29-31)

 

 

KENNETH COPELAND:

"Han (Jesus) aksepterte Satans syndenatur i sin egen ånd, og i det øyeblikket han gjorde det, ropte han "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?"

(What happened from the Cross to the Throne, lydkassett #02-0017)

 

"Jesus gikk til helvete for å fri menneskeheten fra straffen for Adams høyforræderi. Da hans blod ble utgytt, brakte det ingen forsoning. .. Jesus tilbrakte tre grusomme dager og netter i denne jordens indre og gjorde slik at du og jeg fikk tilbake våre rettigheter innfor Gud."

(Fra et personlig brev til D.R. McConnel, datert 12.03.79, sitert i "A Different Gospel",rev. utg. 1995, s.118)

 

"Det var ikke en fysisk død på korset som betalte syndens pris .. hvem som helst kan gjøre det."

(Copeland: What Satan Saw on the Day of Pentecost, tape #BCC-19, side 1.)

 

"Satan vant over Jesus på korset og tok hans ånd til helvetes mørke regioner."

(Copeland, Holy Bible, Kenneth Copeland Reference Edition, 1991, s.129)

 

"Det var ikke nok med Jesu død på korset for å frelse oss."

(Believers Voice of Victory, sept. 1991)

"Da Jesus ropte ut "Det er fullbrakt!" talte han ikke om forløsningens store plan. Det var fremdeles tre dager og netter å gå igjennom...."

(Jesus Our Lord of Glory, Believers Voice of Victory, april 1982.)

 

"De (demonene) torturerte ham mer enn noen noensinne kan tenke seg. I tre dager led han alt det går an å lide."

(The Price of It All, s. 3)

 

 

ULF EKMAN:

Punkt 1:

I et kassettopptak fra ca 1986 kan man høre ham komme med bl.a. følgende utsagn:

"Når Gud vendte ryggen til ham slik at han opplevde: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? - i det sekundet døde Jesus åndelig og djevelens natur kom over ham, dvs. som skriften sier, han ble gjort til synd."

 

"For at ditt hjerte skal bli rent, så måtte Jesu hjerte bli fylt av synd!"

 

"Dette innebærer at Jesus ikke bare ble en synder, men at han ble gjort til synd, og når han ble gjort til synd, døde han åndelig sett."

"Når Gud så på Jesus da han hang på korset, da så han ikke sin elskede Sønn, men han så en som var helt igjennom - fullstendig - forbannet!"

 

"At han (Jesus) ikke bare døde, hang på korset, bare opplevde lidelsen (der), men at han også gikk lengst ned i helvete og bar den dypeste,den hardeste straffen og opplevde de dypeste lidelsene slik at intet menneske, hvor mye ondt, hvor mye bedrøvelig det enn har gjort, skal kunne unngå å bli benådet."

 

"Da det hadde gått tre dager, kunne Gud si: er det nok - på grunn av dette offeret tilgir jeg hvert eneste menneske som har levd."

 

"Det som skjedde var at Guds Ånds arm strakte seg ned i dødsriket - i helvete - og fødte Jesus på nytt! Og når Jesus ble født på nytt i helvete, hva tror du skjedde da? Jo, hele helvete ble opplyst av Guds herlighet."

 

Dette er utsagn som Ulf Ekman aldri har gitt uttrykk for noen anger eller avstandtagen i forhold til - på tross av gjentatte henvendelser og forespørsler. De må derfor anses som formidlere av Ulf Ekmans nuværende teologiske syn på forsoningen!

 

 

Punkt nr. 2:

Ulf Ekmans egne bibellærere forkynner JDS-læren den dag i dag. Johnny Foglander har f.eks. skrevet en bok som heter "Rettferdighet - nåde eller fortjeneste" (Bokens svenske tittel er: "Rättfärdighet - träldom eller frihet?") Denne boken er til salgs hos Ulf Ekman i Uppsala nå i dag! (Du må gjerne bestille den selv, adressen er: Livets Ords Förlag, Box 17, 751 03 Uppsala). Han beskytter ikke sine folk mot denne boken, men legger den tvert imot ut for salg! Han ønsker altså at folk skal kjøpe den og ta til seg de lærdommer som finnes i den.

Her er noen utdrag fra boken (tatt fra den norske utgaven):

 

Åndelig død er altså en natur som har Satan til far. (s.19)

 

Du forstår, dette var ingen lek. Jesus var virkelig død - ikke bare fysisk, men også åndelig. (s.25)

 

1.Tim. 3,16 - Ordet "rettferdiggjort" kan bare brukes på en måte. Det er et adjektiv som betyr at man var i urettferdighet, og ble ført til rettferdighet. (s.25)

(dvs. at Jesus var syndig og urettferdig! - min kom.)

 

Det betyr at Jesus på noen dager måtte sone det som ville vært en evig straff i helvete for deg og meg. (s.23)

(Forsoningen fullbyrdes ikke i løpet av noen timer på Golgata kors, men i løpet av noen dager - mest sannsynlig siktes det her til demonenes tortur av Jesus tre dager og netter i helvete - slik som andre trosforkynnere lærer. - min kom.).

 

 

Punkt nr. 3:

I boken "Doktriner" tar ikke Ulf Ekman avstand fra JDS-læren (som noen tror), men underviser derimot om de grunnleggende elementene i læren. Her er noen smakebiter:

 

Diskusjonen om hvorvidt Jesus døde åndelig eller ikke er ofte forvirrende. Dersom vi mennesker på grunn av synden er åndelig døde, så må den som gjenløser oss rimligvis på en eller annen måte få del i denne åndelige døden. (s.169)

 

Når forbindelsen med Gud er borte, da inntreffer den åndelige død. Når Gud lar sin vredes flodbølge skylle over den synd som Jesus bar da han ble gjort til synd på korset (2.Kor.5,21), fikk Jesus oppleve gudsforlatthet og åndelig død: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" (Matt 27: 46) (s.170)

 

For å sammenfatte hva Bibelen sier om Jesu død og oppstandelse, kan vi slå fast: .... Han gikk virkelig ned i dødsriket. Han fikk både smake dødens veer, og han gikk bort for å preke for åndene som var i varetekt."

(Min kommentar: - på det omtalte båndet der han underviser om JDS-læren, blir uttrykket "dødens veer" klart knyttet til Jesu lidelser i dødsriket)

Ulf Ekman sier altså i boken "Doktriner"

- at Jesus døde åndelig!

- at Jesus ble gjort til synd!

- at Jesus ble forlatt av Gud

- at Jesus opplevde lidelse i dødsriket!

Og det er jo nettopp dette som utgjør grunnelementene i JDS-læren!

 

Punkt 4:

I en av sine nyere bøker med tittelen "Salvelse - den Hellige Ånds manifestasjoner" som ble utgitt i 1996 kan vi bl.a. lese følgende:

"På 1970-tallet bodde jeg i Uppsala, der jeg studerte teologi. Samtidig var jeg med i en kristen organisasjon som het Navigatørene, der en la vekt på evangelisering og bibelmemorering. En dag fikk jeg tak i noen kassetter med Kenneth Copeland, og da jeg lyttet til dem, skjedde det noe helt overnaturlig. Jeg hadde sikkert ikke lyttet i mer enn noen minutter før det var som alle de hundrevis av bibelversene jeg hadde lært meg utenat, fullstendig eksploderte og begynte å brenne i mitt indre. Takket være salvelsen som fantes over den tjenestegaven som forkynte og salvelsen som var over bibelversene jeg hadde memorert, fikk ordene liv, og jeg fikk en veldig tørst etter mer av slik forkynnelse som var salvet av Ånden.

Jeg leste bøker og lyttet til taler for å finne det jeg søkte, for jeg visste at jeg bare måtte ha det. Så fikk jeg tak i noen flere bånd, og jeg og min kone hadde en fantastisk tid da vi bare lyttet til disse kassettene, priste Gud, slo opp alle bibelversene og begynte å leve ut fra dem."

(s. 64-65, understrekningene er mine- FVH.)

Kenneth Copeland blir altså uten reservasjoner av noe slag fremstilt som en salvet Guds mann hvis bøker og kassetter det absolutt er verd å lese og lytte til!

Dette er svært avslørende. Denne mannen - som har et slikt syn på forsoningen - er det altså Ulf Ekman gir sin varmeste anerkjennelse og anbefaling. Og det gjør han i 1996 - i en nyere bok som stadig er til salgs! Dette forteller svært mye om Ulf Ekmans eget syn på forsoningen! Hadde han vært fundamentalt uenig med Copeland, hadde han selvfølgelig ikke rost og anbefalt ham. Men det gjør han altså!

 

 

Punkt 5:

I et påskespill som ble vist på Livets Ord i 1996, foregikk det en lang boksekamp mellom Gud og Djevelen i dødsriket. Bladet "Petrus" ved redaktør Daniel Värn spurte i den forbindelse Ulf Ekman om den avgjørende kampen skjedde på korset eller i dødsriket. Til det svarte Ekman blant annet: "Hvor Carman, som har laget musikken til det omdiskuterte stykket, står i forhold til JDS-læren, vet jeg ikke, men jeg har sagt til våre ungdommer at de nok må være forberedt på en del kritikk akkurat på det her punktet."

Hadde Ulf Ekman ment at dette påskespillet formidlet et fullstendig feilaktig bilde av forsoningen, hadde han selvfølgelig stoppet det og satt seg ned og undervist ungdommene om de grunnleggende sannhetene i evangeliet. Men det gjorde han ikke! Spillet ble vist! Det eneste han gjorde var å forberede de unge på at det sannsynligvis ville komme en del kritikk fra enkelte hold! Ekmans handlemåte i denne saken sier mer enn mange ord!

 

 

Punkt 6:

La meg som et siste punkt ta med en helt fersk dokumentasjon. Den 20. desember 1999 mottok jeg følgende brev fra Livets Ords Forlag i Sverige:

Hej Fred!

Vi har boken "Befria mitt folk" av Sten Nilsson på engelsk (Liberate my people). Pris: SEK 55,-. Boken är slut på svenska. Kontakta oss om du vill beställa den engelska.

Vänligen

Livets Ords Förlag

 

Den 3. januar hentet jeg den engelske utgaven på posthuset. Og her er noen utdrag av hva vi kan lese i denne boken (oversatt til norsk):

"Dette betydde at da han ble gjort til synd for oss, måtte han dø både fysisk og åndelig og bli skilt fra sin Far. Jesus måtte drikke Guds vredesskål for våre synder fullt ut og gå ned i helvetes dyp." (s.9)

 

"Det var ikke korset som utgjorde høydepunktet i Jesu lidelser. Dette kan være vanskelig for oss å forstå. Korset var inngangsdøren til noe uendelig mye verre (se Salme 88). Vi forstår sikkert alle at fysisk lidelse ikke kan betale for en åndelig forbrytelse. Ingen utfrielse kan finne sted før Noen går inn i åndeverdenen og betaler syndens pris. Jesu dypeste lidelser begynte etter døden i dødsrikets pine. Det var der han betalte den virkelige prisen for vår forløsning. Han gjorde for oss det vi aldri kunne klare selv. Han tok vår straff etter døden." (s.10)

 

Slik skriver altså Ulf Ekmans svigerfar! Boken ble oversatt til engelsk av Livets Ord forlag så sent som i 1998! Og boken selges altså med stor åpenhet og frimodighet i januar år 2000!

Hvem kan etter en slik dokumentasjonen si at Ulf Ekman og Livets Ord ikke formidler JDS-læren?

 

 

 

ÅGE ÅLESKJÆR:

Punkt 1:

I et kassettopptak fra et møte i slutten av 1986 kan vi høre Åge Åleskjær komme med følgende utsagn:

 

"Hvis ikke Jesus døde åndelig, hadde ingen av oss vært frelst."

 

"Åndelig død er å være skilt fra Gud, å være i sine synder."

 

"Han (Jesus) hadde vært skilt fra Gud for vår skyld."

 

"Jesus led den åndelige død - den 2. død - i vårt sted."

 

"For da han smakte døden for oss alle - verre går det ikke an å testes og prøves, hele helvete var løs - og hva gjorde Jesus med det? Han seiret over dem og kom ut og viste at hans oppstandelseskraft er større enn alle djevler."

 

"Da Gud sa: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag - ble Jesus åndelig oppreist fra de døde. Han ristet av seg makter og myndigheter, stilte dem åpenlyst til skue i hele dødsriket, låste opp for dem som var i Abrahams skjød, stod opp fra graven, gikk innom graven og hentet kroppen, men da hadde han vært aktiv en god stund."

Dette er JDS-lære og ingen ting annet!

Punkt 2:

Åleskjær har ingen motforestillinger mot Hagins undervisning. Han ser ikke på Hagin som en farlig vranglærer, men som en stor Guds mann! Dette sier jo en god del når vi vet at Hagin er en av hovedeksponentene for JDS-læren.

 

"Spørsmålet om han (Åge Åleskjær) ikke har hatt noen motforestillinger til det som er lært her (hos Kenneth Hagin), besvarer han med et meget klart nei.

(Vårt Land: 01.06.85)

 

Guds menn som Smith Wiggelsworth, Kenneth Hagin, Lester Sumrall og andre forkynnere ... Priskje Gud for de som har vært før oss

(Åge Åleskjær: "Storme himmelen", s.14)

 

Åge Åleskjær kaller Tulsa (der bl.a. Hagin holder til og hvor Åleskjær har gått på bibelskole) for "kristenhetens hovedstad".

(Professor ved menighetsfakultetet, Tormod Engelsviken, sagt på seminar om trosbevegelsen, 24/25 april 1998)

 

Hagins bøker utgjør hovedlitteraturen på bibelskolen til Åge Åleskjær

(Professor ved menighetsfakultetet, Tormod Engelsviken, sagt på seminaret om trosbevegelsen, 24/25 april 1998)

 

 

Punkt 3:

Åleskjær selger i hvert fall tre boktitler som alle forkynner JDS-læren åpent og klart. Disse er:

"What happened from the Cross to the Throne? av Kenyon.

"Navnet Jesus " av Hagin.

"Rettferdighet - nåde eller fortjeneste?" av Johnny Foglander.

 

Den JDS-undervisning som finnes i disse bøkene, er altså noe Åleskjær ønsker at hans menighetsmedlemmer, hans bibelskolestudenter og tilfeldig besøkende skal få del i!

 

Punkt 4:

I boken "Hellig og feilfri for Gud" (1993) skriver han:

 

"Dermed kommer det aktuelle spørsmålet: Døde Jesus åndelig?

Det er klart at Jesus døde åndelig. Hadde ikke Jesus dødd åndelig, ville det ikke vært noen frelse å få. For hvis Jesus bare døde fysisk, ville det være umulig for oss å være døde med ham, og forenet med ham i hans død." (s.76-77)

Vi ser at Åge Åleskjær gjør seg til en talsmann for JDS-læren både i tale og skrift!

 

 

Punkt 5:

Åge Åleskjær bekrefter sin tro på JDS-læren så sent som i juni 1999:

"Er det noe bibelsted som viser at Jesus døde åndelig? Ja, det er så enkelt som det, vet du, at hvis du tar når Jesus dør på korset og han roper: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg - det viser at Jesus døde åndelig! For det å være åndelig død, er å være atskilt fra Gud. Jesus kunne aldri ha ropt: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg, hvis han ikke døde åndelig." (Åge Åleskjær, bibeltime på OKS, 3. juni 1999)

 

"Jesus led døden i kjødet, står det, så ble han gjort levende i ånden - det igjen viser at han var åndelig død, ikke sant? Han blir levendegjort i ånden. Han behøvde ikke blitt levendegjort i ånden hvis han var levende hele tiden, ikke sant?"

(Åge Åleskjær, bibeltime på OKS, 3. juni 1999)

 

 

Punkt 6:

I september 1999 skriver Åge Åleskjær i Ulf Ekmans blad Magazinet:

"Den måten å sitere Jesus på som jeg har vist ovenfor, er den "sitatmetoden" forfatteren av det nevnte heftet bruker når han siterer Kenneth Hagin, Benny Hinn, Ulf Ekman, Kenneth Copeland og andre herlige brødre. Da vil jeg gjerne stå opp for mine brødre og si ifra!

... like lite behøver trosforkynnere å stå til rette for enkelte uttalelser fra Kenyon. La disse herlige brødre hvile i fred, så er vi mer enn villige til å stå til rette for vår tro.

Åge Åleskjær kaller altså Kenyon, Hagin og Copeland for herlige brødre! Dette forteller en god del om hans eget ståsted!

 

ENEVALD FLÅTEN:

Punkt 1:

Han utgir et eget blad som heter "Flammende ild", og i den nylig utkomne utgaven nr.4 i 1999 (s.5) skriver han:

"Vi forvalter den samme kraften som brakte Jesus ut av Helvete og tilbake til livet."

Enevald Flåten tror altså - slik som andre JDS-forkynnere - at

Jesus var i Helvete mens han var død!

 

 

Punkt 2:

I det samme bladet, nr.1, 1999 har redaktøren av bladet, Ingar Åkerlund, en varm anbefaling av boken "Navnet Jesus" av Hagin:

"Dette er en klassiker fra trosforfatteren Kenneth Hagin. En fantastisk bok om et fantastisk emne.

Boken kom for første gang på norsk i 1982, men opplag nr. to som selges nå, ble trykket i 1995. Boken er på 138 sider, og i 23 kapitler løfter Hagin frem de mest vidunderlige sannheter om navnet Jesus. Det er for de fleste av oss vanskelig å forstå hvilken autoritet og makt som tilhører den som kjenner kraften i dette navnet.

Noen vil kanskje si at dette er en gammel bok, men det betyr ingen ting. De skatter denne boken skjuler, er like aktuelle til alle tider.

"Navnet Jesus" støtter seg på E.W. Kenyon sin bok "The Wonderful Name of Jesus", og man aner en frigjørende og nærmest eksplosiv åpenbaring som ligger og venter på den som begynner å livnære seg av denne undervisningen.

PS! Jeg må snart kjøpe meg et nytt eksemplar, for min er det snart bare filler igjen av.

Anbefales!

Enevald Flåten er bladets ansvarlige utgiver. Alle hans menighetsmedlemmer og abonnenter forøvrig blir dermed indirekte oppmuntret av Enevald Flåten til å "livnære seg" av den forkynnelse som finnes i denne boken - og det inkluderer selvfølgelig også den klare JDS-undervisningen!

 

Punkt 3:

Det kan ikke være noen tvil om hvor Enevald Flåten og Levende Ord i Bergen står i forhold til JDS-læren når de selv trykker og selger en bok som inneholder denne læren! Jeg tenker på Johnny Foglanders bok "Rettferdighet - nåde eller fortjeneste?" som ble trykt på Levende Ords forlag i 1990.

Punkt 4:

Boken "Hva forsoningen tilbyr deg" av Frank Eidem har vært til salgs hos Levende Ord (en venn av meg kjøpte den der). Sitatene nedenfor tjener derfor som ytterligere dokumentasjon på hva Enevald Flåten har vært villig til å formidle til folk:

Jesus tok ikke bare vår synd på seg, men også vår syndige natur. Dette kan i første omgang høres grotesk ut - at Jesus ble gjennomsyret av syndig natur. Noen vil kanskje mene at det er gudsbespottelig å påstå noe slikt. Men faktum er at det er en mektig, frigjørende sannhet. (s.11)

 

Og sannheten er (hvor grusomt det enn måtte høres) at våre synder rammet Jesus, både til ånd, sjel og kropp. Jesus ble av vår synd gjort syndig og råtten tvers igjennom! Eller som E.W.Kenyon sier det: "Han ble gjort til ett med djevelens natur." (s.11)

 

Forkynnelsen om Jesu åndelige død har skapt en del debatt i det siste, og det påstås at det er å bortforklare Jesu guddommelighet. Men det er det absolutt ikke. ....... Hvis Jesus ikke døde åndelig, hvordan kunne han da kjøpe oss åndelig døde mennesker fri?....... Tenk deg den grusomme smerte det må ha vært både for Jesus og for Faderens hjerte, da Kristus ble kastet ut av guddommens treenige fellesskap. Jesus visste at det var nettopp det det innebar når han sa: Far, i dine hender overgir jeg min ånd.

........ Så Jesus døde åndelig (mistet kontakten med Gud) før han døde fysisk. Da han til slutt døde fysisk, .... gikk han til dødsriket og opplevde ... fortapelsen, ja, helvetes gru. (s.18)

 

 

 

OPPSUMMERING:

Mye mer kunne sies om trosbevegelsens teologi, men dette får holde som en påminnelse nå i denne omgang. Det store spørsmålet er altså om dette er en teologi som ikke er forskjellig fra pinsevennenes teologi? Hva sier dere pinsevenner? Er det slik dere tror og lærer?

Et eksemplar av denne utgaven av Apologeten vil bli oversendt Oddvar Johansen. Kanskje vi får en reaksjon og en tilbakemelding til neste utgave?

La meg for kuriositetens skyld til slutt ta med en liten uttalelse av Åge Åleskjær i Korsets Seier 28. juni nå i sommer (s.3):

"Vi er veldig glad for pinsevennene, men det er klart at det er stor forskjell på hvordan vi driver menighet og også på teologien."* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2002: Ingen teologisk forskjell?
Apologeten