* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.2 2002: Ble Elia tatt opp til himmelen?
Apologeten


*
*

Ble Elia tatt opp til himmelen?

Fred V. Hjortland

 

Mange tror at beretningen i 2. Kong. 2,- er en beskrivelse av hvordan profeten Elia avsluttet sitt liv med å fare i en ildvogn direkte opp til himmelen og den evige salighet. En slik forståelse av teksten stemmer imidlertid svært dårlig over ens med de bibelske fakta.

Det som først og fremst velter denne populære måten å lese dette skriftavsnittet på, er at Skriften fremstiller Elia som levende og aktiv flere år etter denne hendelsen med ildvognen! I 2.Krøn.21:11-12 leser vi nemlig:

"Han (Judas konge Joram) oppførte også offerhauger på Juda-fjellene og lokket Jerusalems innbyggere til utukt og forførte Juda. Da kom det et brev til ham fra profeten Elia, og i det stod det: Så sier Herren, din far Davids Gud: Fordi du ikke har vandret på din far Josafats veier og på Judas konge Asas veier, men har vandret på Israels kongers vei og lokket Juda og Jerusalems innbyggere til utukt, slik som Akabs hus lokket til utukt - og fordi du til og med har drept dine brødre, din egen fars sønner, som var bedre enn du, så vil Herren la et hårdt slag ramme ditt folk og dine sønner og hustruer og alt det du eier. Og selv skal du bli rammet av en svær sykdom, en sykdom i innvollene, slik at innvollene etter år og dag skal falle ut på grunn av sykdommen."

Domsprofetien går i oppfyllelse, Joram blir rammet av en forferdelig sykdom og dør 2 år senere. I vers 20 fortelles det at Joram regjerte i åtte år i Jerusalem. Brevet fra profeten Elia må derfor ha kommet omtrent i hans sjette regjeringsår.

Kongen som regjerte i Juda før Joram hette Josafat. I 2.Kong.3:11-12 ser vi at Elisa har overtatt som profet under denne kongens styre. Altså må Elias opptakelse i ildvognen ha skjedd en eller annen gang i løpet av kong Josafats 25 år lange regjeringsperiode. Dette gir oss følgende enkle oversikt:

Under Judas kong Josafat:

- Elias opptakelse i ildvognen

Under Judas kong Joram - Josafats sønn:

- brev fra profeten Elia

Noen bibelfortolkere mener at det kan dreie seg om et tidsrom på ca 10 år mellom disse to begivenhetene. Hva det nøyaktige årstallet enn er, så er det i hvert fall tydelig at brevet fra Elia kommer flere år etter hendelsen med ildvognen.

Dette forteller oss med all mulig tydelighet at Elia fremdeles befant seg på jorden etter opplevelsen med ildvognen. Alle spekulasjoner om at ildvognen førte ham direkte inn i den himmelske salighet, faller dermed til jorden. I følge Skriftens egen lære og undervisning ble ikke Elia tatt opp til den himmelske salighet, han ble bare forflyttet til et annet sted.

Egentlig kunne vi ha avsluttet vårt bibelstudium her siden vi har funnet svaret på spørsmålet vi stilte i overskriften, men da jeg tror det er i fleres interesse at vi ser litt nærmere på enkelthetene i teksten i 2.Kong.2, skal vi ta oss tid til dette.

Teksten forteller oss at Elia ble tatt opp til himmelen, men dette betyr ikke nødvendigvis at han ble tatt opp til Guds himmel! Det hebraiske ordet for himmel er "shamayim". Ofte betyr ikke dette ordet noe annet enn lufthimmelen. Her er noen få eksempler:

- De skal råde over havets fisker og over himmelens (shamayim) fugler (1.Mos.1:26)

- og regnet fra himmelen (shamayim) stanset (1.Mos.8:2)

- og i en håndvending mørknet himmelen (shamayim) til med skyer og storm (2.Kong.18:45)

Mangfoldige liknende eksempler kunne nevnes. At Elia blir tatt opp til shamayim i en storm, behøver derfor ikke å bety noe annet enn at han blir løftet opp i lufthimmelen.

Interessant er det også å legge merke til hva det er Gud har åpenbart for Elia selv og for Elisa og de andre profetdisiplene om hva det er som skal skje denne dagen.

Ingen av dem har fått noen åpenbaring om at Elia vil bli udødeliggjort eller tatt hjem til Gud!

Det eneste de vet er at Elia vil bli tatt bort denne dagen, og at det vil skje over hodet på Elisa. Etter borttakelsen vil profetdisiplene gjerne gå ut og lete etter Elia. De tror tydeligvis ikke at han er blitt herliggjort og opptatt til Guds himmel. De ser derimot for seg at Herrens Ånd "kanskje har tatt ham og kastet ham på et eller annet fjell eller i en eller annen dal." De er så overbeviste om dette at de begir seg ut på leting i tre dager. Det at de ikke klarer å finne Elia, viser ikke at han ble tatt opp til Guds himmel. Det viser bare at de ikke klarte å finne ham, at det var Guds vilje å skjule ham for profetflokken. Elisa synes å være klar over dette. Han vet ikke hvor Elia er, han har ikke fått noen åpenbaring om at Elia har gått inn til det evige liv - det eneste han synes å vite er at Gud vil skjule ham slik at de ikke vil klare å finne ham.

Teksten i seg selv sier altså ingen ting om forvandling, udødeliggjøring eller opptakelse i den evige salighet. De som får denne teksten til å si noe slikt, leser ting inn i den som ikke naturlig finnes der. Alt vi kan lese ut av 2.Kong.2, er at Elia får oppleve et Guds under i form av å bli løftet opp og ført bort til et ukjent sted på en glødende ildvogn. Når vi vet at Gud også i andre tilfeller har forflyttet mennesker på overnaturlig vis (Ez.3:12-15 og Ap.gj.8:39-40), og når vi i tillegg får vite at Elia skriver et brev til en ugudelig konge flere år senere, da skjønner vi at det er et forflytningsunder som beskrives for oss i denne teksten - og ikke noe annet!

Bibelens lære om at Kristus er den første og eneste som hittil har beseiret døden og gått inn til herligheten (Kol.1:18 og Joh.3:13) og at alle frelste fra alle tidsepoker først vil få møte Jesus og få del i det evige liv når Jesus kommer igjen og oppstandelsens under skjer (Hebr.11:39-40, 1.Kor.15:23 og 1.Tess.4:14-18), står dermed fast. Ingen tekst i Bibelen bryter med dette mønsteret, heller ikke 2.Kong.2 !* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.2 2002: Ble Elia tatt opp til himmelen?
Apologeten