* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.4 2000: Åge Åleskjær
Apologeten


*
*

Åge Åleskjær

Fred V. Hjortland

"Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det gjerne. .... For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger." (2.Kor.11:3-15)

*

 

La meg gå rett på sak. Spørsmålet jeg reiser i denne artikkelen, er om Åge Åleskjær forkynner et annet evangelium eller ikke. Siden tusener av mennesker i mange forskjellige menighetssammenhenger berøres av hans virksomhet, er det livsviktig å få en avklaring på dette spørsmålet! Om vi kan dokumentere at Åleskjær står for et fremmed og falskt evangelium - noe jeg mener vi kan - står vi overfor intet mindre enn et bedrag. Da finnes det mange forførte mennesker rundt omkring i vårt land. Da finnes det også mange pastorer og ledere med et stort ansvar på sine skuldre. Reservasjonsløst har de stått fram og omfavnet, rost og anbefalt Åge Åleskjær og hans virksomhet. Dermed har de blitt medskyldige i forførelsen.

 

Åge Åleskjær tilhører trosbevegelsen, en bevegelse med utspring i USA der Kenyon, Hagin og Copeland er sentrale navn. Internasjonale ledere og bibellærere som har studert denne bevegelsen, kommer med klare advarsler:

I lys av "health and wealth" evangeliets kultiske opprinnelse, vranglærende kristologi, dets ødeleggende effekt på menneskeliv og dets falske bilde av kristendommen til verden, vil denne artikkelen gjerne kalle hele det større evangeliske fellesskap til å engasjere seg i et trosforsvar som skiller Jesu Kristi evangelium fra de som i sannhet fremmer et annet evangelium.

(H.Terris Newman, Bible Professor at Southeastern
College of the Assemblies of God, i magasinet
"Pneuma", våren 1990, s.32-35)

 

Jeg betrakter trosbevegelsen som en dyp ulykke for kristenheten og ser på den som åndelig forførelse..... Det er uhyggelig at djevelen også har sin kristendom. På overflaten kan den ha felles trekk med den sanne, men når man virkelig går ned i dypet og undersøker hva det er tale om, så er den en åndelig forførelse som fører vill og farer vill.

(Hans Erik Nissen, dansk forkynner og bibel -skolerektor, fra et intervju i Dagen , 1994)

 

Trosbevegelsen er absolutt like sekterisk i sin lære som mormonerne, Jehovas vitner og Christian Science er det! ..... Vi kan bare be om at den kristne kirke endelig en gang vil skjønne hva trosbevegelsens ledere er: falske lærere som leder sine tilhengere bort fra den sanne tro og inn i sektenes verden.

(Hank Hanegraaff, leder for verdens største
pologetiske organisasjon, Christian Research
Institute, i boken "Christianityin Crisis",
s.14 og s.361)

 

Trosbevegelsens "evangelium" er "et annet evangelium", og bevegelsen må derfor bli avslørt som det den er: En alvorlig trussel mot bibelsk kristendom!

(Greg L. Durand, Foundation forChristian Apologetics)

 

 

Dette er seriøse og dyktige menn. Hvorfor konkluderer de slik som de gjør? Hva er det som er så galt med trosbevegelsen?

Det er flere ting (jmfr. mitt hefte "Fokus på trosbevegelsen"), men bevegelsens forsoningslære er sannsynligvis et av de viktigste punktene. Deres grusomme JDS-lære kan ikke stemples som noe annet enn et fullstendig falskt og fremmed evangelium (du kan lese mer om dette i mitt hefte "Korsets og blodets evangelium - Et oppgjør med JDS-læren").

Nå hersker det ingen tvil om at Kenyon, Hagin og Copeland står for denne læren. Men hva med Åge Åleskjær? Står han også for JDS-læren? Om han gjør det, da må de konklusjoner som er referert ovenfor også gjelde ham!

La oss begynne vårt dokumentasjonsarbeide.

 

Som første punkt skal jeg ta for meg en helt fersk dokumentasjon. For noen ganske få dager siden (12. november) besøkte jeg Åge Åleskjærs forsamling på Kjeller utenfor Oslo. Der fant jeg en bok jeg ikke hadde sett før. Tittelen var "Forsoningens vei - Jesu død og oppstandelse" og den var skrevet av Finn-Olav Pedersen. På omslaget står det at Finn-Olav Pedersen er medlem i Oslo kristne senter, at han underviser på bibelskolen og at han reiser rundt som forkynner. Boken ble utgitt høsten 1998.

Det vi står overfor er altså en relativt ny bok skrevet av en av Åge Åleskjærs egne medarbeidere og en bok som blir solgt i Åge Åleskjærs egen bokkiosk i hans eget menighetslokale. Hva denne boken sier om forsoningen, må derfor antas å representere Åge Åleskjærs og OKS sitt offisielle syn på forsoningen.

*

Hva finner vi så i denne boken? Her er noen utdrag:

 

Den andre siden av Guds rettferdighet ble derimot ikke fullført og avsluttet på korset, som vi etter hvert skal se. ..... Det Jesus mente da han sa dette, var at han nå overlot sin ånds skjebne i Faderens hender, til resten av straffen var fullført. Da kunne Faderen føre hans ånd (den indre skapningen) opp fra dødsriket..... Det som altså skjedde med Jesus i hans død, var at Djevelens fangevoktere sto klar, tok tak i ham, og førte ham til dødsriket. .... Det handler om ofringen på den store forsoningsdagen i Israel, og underbygger altså påstanden om at Jesus, etter at han utåndet, ble ført som fange til dødsriket. (s.118-119)

 

Peter begynte sin tale med å fortelle at det var Gud som oppreiste Jesus. Det gjorde han idet han løste dødens veer. Det vil si at Gud opphevet den dødens smerte og pine som Jesus led under i dødsriket. (s.130)

 

Det var dette blodet som hadde kraft til å føre Jesus opp fra dødsriket (Hades) på oppstandelsens morgen. Da straffens tid var til ende, løste Gud ham ut. Han førte så Jesu sjel opp fra dødsriket. (s.133)

 

"Dødsriket (Hades) er altså oppholdssted for de som er åndelig døde. (s.134)

 

Det var på korset Jesus ble gjort til synd for oss (2.Kor.5:21). Da det skjedde, forlot Faderen ham. Det skjedde altså ved at Den Hellige Ånd forsvant ut av Jesu indre. Resultatet av det, var at det ble mørkt der inne. Det er nok ingen tvil om at Jesus kom i en tilstand av det vi kaller åndelig død etter at dette hadde skjedd. Denne tilstand varte så til oppstandelsens morgen. Da hans eget blods kraft tok synden bort fra hans ånd, kom livet tilbake (Hebr.13:20). Han som inntil da hadde vært mørke og i mørke, begynte igjen å skinne. (Ef.5:8) (s.181)

 

Jesus var ikke bare legemlig død, men også åndelig død. Derfor måtte han fødes på ny. Det å bli født på ny ... har heller ingen ting å gjøre med Jesu legemlige oppstandelse fra graven. En ny fødsel er en åndelig oppstandelse, fra mørke til lys, og fra død til liv. ... Da Jesu eget blod, på Faderens ord, renset ham ren fra verdens synd, ble han født på ny og løst ut fra dødsriket. (s.182)

 

 

 

Det vi har lest ovenfor, er klar JDS-lære. Frelsesverket fullbyrdes ikke på korset. Jesus må også gjennomgå lidelser som Djevelens fange i dødsriket. Den åndelige døden fjerner ham så totalt fra Gud at han selv har behov for å bli født på ny!

 

 

Dette er grov vranglære. Dette er et annet evangelium.

Åge Åleskjær formidler dette budskapet. Han ønsker at folk skal lese og tro dette.

Er det ikke da riktig å kalle ham en falsk profet!

Han fører jo folk vill. Han forkynner ikke Bibelens evangelium, men noe helt annet. Er det ikke på høy tid at kristenfolket i Norge våkner opp for alvoret i det denne mannen står for!

 

 

 

Men det finnes mer dokumentasjon!

Her er noen flere punkter:

 

Punkt 1:

I et kassettopptak fra et møte i slutten av 1986 kan vi høre Åge Åleskjær komme med følgende utsagn:

 

"Hvis ikke Jesus døde åndelig, hadde ingen av oss vært frelst."

 

"Åndelig død er å være skilt fra Gud, å være i sine synder."

 

"Han (Jesus) hadde vært skilt fra Gud for vår skyld."

 

"Jesus led den åndelige død - den 2. død - i vårt sted."

 

"For da han smakte døden for oss alle - verre går det ikke an å testes og prøves, hele helvete var løs - og hva gjorde Jesus med det? Han seiret over dem og kom ut og viste at hans oppstandelseskraft er større enn alle djevler."

 

"Da Gud sa: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag - ble Jesus åndelig oppreist fra de døde. Han ristet av seg makter og myndigheter, stilte dem åpenlyst til skue i hele dødsriket, låste opp for dem som var i Abrahams skjød, stod opp fra graven, gikk innom graven og hentet kroppen, men da hadde han vært aktiv en god stund."

 

Dette er JDS-lære og ingen ting annet!

 

 

Punkt 2:

Åleskjær har ingen motforestillinger mot Hagins undervisning. Han ser ikke på Hagin som en farlig vranglærer, men som en stor Guds mann! Dette sier jo en god del når vi vet at Hagin er en av hovedeksponentene for JDS-læren.

"Spørsmålet om han (Åge Åleskjær) ikke har hatt noen motforestillinger til det som er lært her (hos Kenneth Hagin), besvarer han med et meget klart nei.

(Vårt Land: 01.06.85)

 

"Guds menn som Smith Wiggelsworth, Kenneth Hagin, Lester Sumrall og andre forkynnere ... Priskje Gud for de som har vært før oss"

(Åge Åleskjær: "Storme himmelen", s.14)

 

Åge Åleskjær kaller Tulsa (der bl.a. Hagin holder til og hvor Åleskjær har gått på bibelskole) for "kristenhetens hovedstad".

(Professor ved menighetsfakultetet,
Tormod Engelsviken, sagt på seminar
om trosbevegelsen, 24/25 april 1998)

 

Hagins bøker utgjør hovedlitteraturen på bibelskolen til Åge Åleskjær

(Professor ved menighetsfakultetet,
Tormod Engelsviken, sagt på seminar
om trosbevegelsen, 24/25 april 1998)

 

 

 

Punkt 3:

Åleskjær har inntil nylig solgt i hvert fall fire boktitler som alle forkynner JDS-læren åpent og klart.

Disse er:

1. - "What happened from the Cross to the Throne?" av

Kenyon.

2. - "Navnet Jesus " av Hagin.

3. - "Rettferdighet - nåde eller fortjeneste?" av Johnny

Foglander.

(Jeg kunne ha fremlagt mange og sterke uttalelser fra disse bøkene. Av plasshensyn velger jeg imidlertid i denne sammenheng å ikke gjøre det. Den interesserte leser henvises til mitt hefte "Korsets og blodets evangelium")

4. - "Forsoningens vei" av Finn-Olav Pedersen (jmfr.

gjennomgåelsen over)

 

Den JDS-undervisning som finnes i disse bøkene, er altså noe Åleskjær ønsker at hans menighetsmedlemmer, hans bibelskolestudenter og tilfeldig besøkende skal få del i! Dette viser med all mulig tydelighet at Åge Åleskjær er en formidler av JDS-læren.


Punkt 4:

I boken "Hellig og feilfri for Gud" (1993) skriver han:

 

"Dermed kommer det aktuelle spørsmålet: Døde Jesus åndelig?

Det er klart at Jesus døde åndelig. Hadde ikke Jesus dødd åndelig, ville det ikke vært noen frelse å få. For hvis Jesus bare døde fysisk, ville det være umulig for oss å være døde med ham, og forenet med ham i hans død." (s.76-77)

Vi ser at Åge Åleskjær gjør seg til en talsmann for JDS-læren både i tale og skrift!

 

 

 

Punkt 5:

Åge Åleskjær bekrefter sin tro på JDS-læren så sent som i juni 1999:

"Er det noe bibelsted som viser at Jesus døde åndelig? Ja, det er så enkelt som det, vet du, at hvis du tar når Jesus dør på korset og han roper: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg - det viser at Jesus døde åndelig! For det å være åndelig død, er å være atskilt fra Gud. Jesus kunne aldri ha ropt: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg, hvis han ikke døde åndelig."

(Åge Åleskjær, bibeltime på OKS, 3. juni 1999)

 

"Jesus led døden i kjødet, står det, så ble han gjort levende i ånden - det igjen viser at han var åndelig død, ikke sant? Han blir levendegjort i ånden. Han behøvde ikke blitt levendegjort i ånden hvis han var levende hele tiden, ikke sant?"

(Åge Åleskjær, bibeltime påOKS, 3. juni 1999)

 

 

Punkt 6:

I september 1999 skriver Åge Åleskjær i Ulf Ekmans blad Magazinet:

"Den måten å sitere Jesus på som jeg har vist ovenfor, er den "sitatmetoden" forfatteren av det nevnte heftet bruker når han siterer Kenneth Hagin, Benny Hinn, Ulf Ekman, Kenneth Copeland og andre herlige brødre. Da vil jeg gjerne stå opp for mine brødre og si ifra!"

...like lite behøver trosforkynnere å stå til rette for enkelte uttalelser fra Kenyon. La disse herlige brødre hvile i fred, så er vi mer enn villige til å stå til rette for vår tro.

(Åleskjærs artikkel samt en del kommentarartikler finnes i Apologeten nr.2)

Åge Åleskjær kaller altså Kenyon, Hagin og Copeland for herlige brødre! Dette hadde han ikke gjort dersom han hadde skjønt alvoret i det syn på forsoningen som disse menn forfekter. Men det skjønner han tydligvis ikke! Uttalelsene ovenfor sier derfor en god del om hans eget ståsted!

(Du kan lese hva disse tre "herlige brødrene" sier om forsoningen i kapitlet "Hva går JDS-læren ut på?" i mitt hefte "Korsets og blodets evangelium"!)

 

 

På bakgrunn av den dokumentasjon som her har blitt framlagt, kan det umulig herske noen tvil om at Åge Åleskjær er en talsmann for JDS-læren!

 

Derfor må kristenfolket i Norge advares mot denne mannen.

Dette er alvor. Dette er åndelig kamp på liv og død.

Det er nemlig ikke likegyldig hva vi lærer om Jesu forsoningsdød.

Det er intet mindre enn vår evige frelse som står på spill!

 

Gjør vi rett mot Gud og våre medmennesker dersom vi bare sitter stille og ser på at Åge Åleskjær leder mennesker inn i et falskt evangelium? Er det helt OK å ha fellesmøter med denne mannen? Skal vi uten betenkeligheter sende våre unge til hans bibelskole? Er det OK å la ham slippe til med annonsering i våre blader og magasiner?

 

Kjære Gud! Dette kan ikke være rett. Hjelp oss! Vi kan ikke sove og late som om alt er idyll, når det i virkeligheten ikke er det! Salv våre øyne og gi oss den frimodighet vi trenger! I Jesu navn! Amen!* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.4 2000: Åge Åleskjær
Apologeten