* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.1 2000: Ble Jesus gjort til synd?
Apologeten


*
*

Ble Jesus gjort til synd?

Fred V. Hjortland

JDS-tilhengere tror at Jesus ikke bare bar vår synd, men at han selv ble syndig.! De fremholder at Jesu hjerte ble fylt av synd, at han ble råtten tvers igjennom og at han fikk Satans natur. Er dette blasfemi, eller viser det en dyp forståelse av forsoningen? Denne artikkelen vil gi deg svar

 

2.Kor.5:21

Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

 

 

Innenfor trosbevegelsen blir dette skriftstedet brukt som bevis på at det skjedde en meget dramatisk forandring med Jesus på korset. En forandring som innebar at han døde åndelig. De tror nemlig at Jesus bokstavlig talt ble gjort til synd! Og med det mener de at Jesus, som før var hellig og ren og syndfri, på korset plutselig ble gjennomsyret av en syndig, råtten og satanisk natur!

 

Her er noen sitater som belyser deres tenkemåte:

 

"Når han ble gjort til synd, ble Satan hans herre."

(Kenyon: "What happened...." s. 47)

 

"Han ble gjort til ett med Satan da han ble gjort til synd."

(Kenyon: Identification. A romance in

Redemption. s. 23)

 

"Han ble syndebæreren i det øyeblikk som Gud tok våre synder og la dem på hans ånd. Da gjennomgikk hele hans ånd en forandring, og han kom inn under den åndelige dødens og Satans makt."

(Kenyon: "The Father and his Family", s. 135)

 

"Han ble som vi var, for at vi skulle bli slik som Han er. 2.Kor.5:21. Jesus ble gjort til synd. Hans ånd ble atskilt fra Gud. Og han gikk ned i helvete i vårt sted."

(Hagin: Navnet Jesus, s. 27)

 

"1.Tim 3:16. Vel, du kan ikke rettferdiggjøre noen eller få gjort rettferdig noen i Ånden dersom han ikke først var urettferdig. Guds rettferdighet ble gjort til synd. Han aksepterte Satans syndenatur i sin egen ånd... "

(Copeland: What happened ... , tape #02-0017)

"Når Gud vendte ryggen til ham slik at han opplevde: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? - i det sekundet døde Jesus åndelig, og djevelens natur kom over ham, dvs. som Skriften sier, han ble gjort til synd."

(Ulf Ekman, lydbåndopptak fra en

bibeltime en gang på 80- tallet)

 

Jesus tok ikke bare vår synd på seg, men også vår syndige natur. Dette kan i første omgang høres grotesk ut - at Jesus ble gjennomsyret av syndig natur. Noen vil kanskje mene at det er gudsbespottelig å påstå noe slikt. Men faktum er at det er en mektig, frigjørende sannhet. Og sannheten er (hvor grusomt det enn måtte høres) at våre synder rammet Jesus, både til ånd, sjel og kropp. Jesus ble av vår synd gjort syndig og råtten tvers igjennom! Eller som E.W.Kenyon sier det: "Han ble gjort til ett med djevelens natur."

(Frank Eidem: "Hva forsoningen tilbyr deg", s. 11)

Så langt trosbevegelsen og deres fortolkning av 2. Kor. 5:21. La oss nå anføre noen grunner til at disse utsagnene ikke kan representere en sann forståelse av dette bibelverset:

 

Grunn nr. 1:

Det er vranglære å hevde at Jesus gjennomgikk et radikalt naturskifte eller en vesensforandring på korset.

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid." (Hebr. 13:8)

Å påstå noe slikt er direkte i strid med Skriften!

 

 

Grunn nr. 2:

Det er spottende og fullstendig ubibelsk å si at Guds hellige Sønn ble gjort syndig, fikk et hjerte fullt av synd, ble like syndig som vi var, ble urettferdig, fikk Satan til Herre og Far, fikk Satans natur og ble gjort råtten tvers igjennom!

Om dette var sant, ville Golgatas offer ha vært et vanhellig offer! Offerlammet ville da ikke ha vært et lyteløst lam, men et uhyrlig syndbefengt og satanisk vesen! At noen kan få seg til å tro på noe slikt, er for meg en gåte. Ikke minst når vi tenker på det opphøyde og hellige bildet Bibelen ellers tegner av Jesus og hans soningsverk.

Her er noen eksempler:

"Når noen vil ofre til Herren... da skal det være uten lyte, for at Herren skal ha velbehag i det. Det skal slett ikke være noe lyte på det.

(3.Mos. 22:21)

"For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam."

(1.Pet. 1:18-19)

"Han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer." (Hebr. 9:14)

"For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige ....." (1.Pet.3:18)

"For en slik yppersteprest var det vi måtte ha - hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene." (Hebr. 7:26)

"han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn" (1.Pet.2:22)

"Dere vet at han er åpenbaret for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham" (1.Joh.3:5)

"Heretter skal jeg ikke tale mye med dere. For denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg." (Joh.14:30)

Vi ser altså at Bibelen har et samstemt vitnesbyrd om Jesus som den Hellige , uskyldige, rene og rettferdige! Å påstå det motsatte, er en grov forvrengning og fornektelse av Skriftens vitnesbyrd om Jesus. Resultatet blir en helt annen Jesus og et helt annet evangelium!

Grunn nr. 3:

Det er fullstendig ubibelsk og ulogisk å si at han som var "lydig til døden" noen gang fikk Satans ulydige natur!

"Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset." (Fil.2:8)

Jesus var lydig mot Faderen helt inn i døden. Et grunnelement i Satans natur er ulydighet. Hvordan kan da noen si at Jesus fikk Satans natur tre timer før han døde på korset? Jesus kan da ikke både være lydig mot Faderen og ha Satans ulydige natur samtidig? Viser ikke dette hvor fullstendig absurd JDS-lærernes tolkning av 2.Kor.5:21 er!

 

 

Grunn nr. 4:

Det er vranglære å hevde at synd og Djevel seiret over Jesus på korset når Bibelen sier akkurat det motsatte!

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. (Kol.2:15)

 

 

Grunn nr. 5:

Det er fullstendig ubibelsk å si at han som innfor døden ber til og fortrøster seg til sin himmelske Far, har fått Satan til Herre!

"Far, i dine hender overgir jeg min ånd."

(Luk.23:46)

Det siste Jesus gjør på korset, er fortrøstningsfullt å overgi seg i sin himmelske Fars hender. Jesus sier ikke: Satan, du har vunnet over meg og er blitt min Herre. Nå kommer jeg til deg i helvete! Se selv! Du finner ingen slike ord fra Jesu munn! Dette siste utsagnet av Jesus viser derimot med all mulig tydelighet at han aldeles ikke har fått noen satanisk natur eller Djevelen til Herre. Alle vanlige bibellesere ser og skjønner dette. Alle unntagen JDS-tilhengerne!

 

 

Grunn nr. 6:

Det kan ikke stemme at Gud så med velbehag på gjerninger utført av en person som var fylt av synd og urettferdighet og som var ett i natur med ondskapens fyrste!

"likesom også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft. (Ef. 5:2, 1930 overs.)

Kristi offer steg opp som en velbehagelig duft for Faderen. Det betydde at Faderen aksepterte og gledet seg over alt som skjedde på Golgata. Det var godt i Herrens øyne! Men da kan ikke Jesus ha fått satanisk natur og blitt råtten tvers igjennom! Faderens velbehag ville ikke ha hvilt over et satanisk vesen! Ef.5:2 viser derfor hvor fullstendig ubibelsk og uholdbart JDS-tilhengerne tolker 2.Kor.5:21!

 

 

Grunn nr. 7:

Det er vranglære å si at Jesus døde to ganger!

"For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud.

(Rom. 6:9-10)

Bibelens klare lære er at Jesus bare døde én gang! Aldri sies det om Jesus at han døde to ganger - først åndelig gjennom å bli syndig og få satanisk natur, og så fysisk ca 3 timer senere. Læren er fullstendig bibelfremmed!

Det Bibelen sier, er at vi ble frelst ved at "Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle" (Hebr. 10:10) og at forlikelsen med Gud skjedde gjennom Jesu "kjøds legeme ved døden" (se Kol.1:22). Den ene død som Bibelen omtaler, er Jesu legemlige død. Noen annen død kjenner Bibelens forfattere ikke til. Å si at Jesus døde åndelig og fikk Satans natur, er derfor fri fantasi fullstendig løsrevet fra Guds ord.

 

 

Grunn nr. 8:

Det er ubibelsk og ulogisk å si at frelsesverket var en "rettferdig gjerning" dersom det ble utført av en person som var fylt av synd og urettferdighet!

"Altså, likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle menneske". (Rom. 5:18)

Hele frelsesverket blir her beskrevet som en rettferdig gjerning fordi Kristus var hellig, ren, lydig og rettferdig under hele sin stedfortredende soning! Golgataverket var en rettferdig gjerning fordi det ble utført av en rettferdig mann! Om Jesus hadde vært satanisk, syndig og urettferdig i sin natur, ville jo de gjerninger som en slik natur frambrakte ikke hatt noe med hellighet og rettferdighet å gjøre. En person som er ett med Satan og har Satan som Herre, gjør ikke hellige og rettferdige gjerninger! Rom. 5:18 viser derfor at JDS-tilhengernes forståelse av 2.Kor.5:21 både er ulogisk og uholdbar.

Grunn nr. 9:

Det er bespottelig å snakke om synd og råttenhet og satanisk natur i forbindelse med Kristi gjerning på korset siden denne gjerning også blir beskrevet som Guds gjerning!

"Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste."

( 2. Kor.5:18)

Det er Gud Fader som forliker oss med seg selv - gjennom Kristus. Korsets gjerning - der forlikelsen skjedde - er altså i høyeste grad også Guds gjerning! (Jmfr. Joh.3:16 - for så høyt har Gud elsket verden at han gav ......) Kristi gjerning og Guds gjerning er ett!

De som sier at Kristi gjerning var preget av synd, urettferdighet, råttenhet og satanisk natur, sier derfor samtidig at dette også var noe som kjennetegnet Guds gjerning!

Gud selv blir spottet og vanhelliget!

Personlig er jeg ikke i tvil om at JDS-læren representerer et alvorlig angrep på den kristne tro. Den henter sin inspirasjon fra den mørkeste avgrunn!

 

 

Grunn nr. 10:

Språklige betraktninger gir en helt annen forståelse av 2.Kor.5:21 enn den som JDS-lærerne kommer med.

Det hebraiske ordet "chatta't" kunne bety både synd og syndoffer. I 3. Mosebok blir ordet f.eks. brukt flere ganger om synd, men også over 50 ganger om syndoffer. (Jmfr. Dr. Hobart E. Freeman, "Did Jesus die spiritually", s.16)

Når lærde jøder skulle oversette "chatta't" til gresk (Septuagintaoversettelsen), brukte de ett gresk ord, nemlig "hamartia". Av dette skjønner vi at ordet "hamartia" må bære i seg både betydningen synd og syndoffer - akkurat som det hebraiske "chatta't"!

At det forholder seg slik, kan man bl.a. se eksempler på i Septuagintas oversettelse av 3.Mos.5:11, 3.Mos.6:25 og 3.Mos.7:27. "Hamartia" brukes på disse stedene i betydningen syndoffer.

Ut fra ovenfornevnte bakgrunn skulle man forvente at ordet "hamartia" også ble anvendt i betydningen syndoffer i det Nye Testamente. Slik forholder det seg også!

Hebr. 10:6 har f.eks. ikke noe eget ord for offer på gresk, men kun ordet "hamartia" (se Studiebibelen, bind 4, s.486). Ut fra sammenhengen i verset går det imidlertid klart fram at ordet "hamartia" alene og i seg selv betyr syndoffer. Ordet "hamartia" blir derfor helt riktig og legitimt oversatt med syndoffer i dette bibelverset:

"brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til, ....."

I Rom.8:3 oversettes "hamartias" med "for syndens skyld" på norsk. I American Standard Version står det "as an offering for sin" - som et syndoffer. De amerikanske oversetterne vet at "hamartia" fullt ut og helt riktig kan oversettes med syndoffer!

 

En del bibeloversettelser velger å oversette 2.Kor.5:21 med syndoffer. Således f.eks. Complete Jewish Bible,translation by David Stern:

"God made this sinless man be a sin offering on our behalf, so that in union with him we might fully share in Gods righteousness."

Se også 1) The NT, Williams 2) Revised Version, 1881 3)New International Version og 4) Greek-English NT, Marshall.

 

 

Det vi har anført ovenfor, blir også bekreftet av dr. Sven Reichman fra Sverige. Han sier at "når vi går til det Gamle Testamente, kan vi konstatere at på hebraisk anvendes samme ord for både synd og syndoffer. ... Det må derfor anses som fullt mulig å oversette (2.Kor5:21) slik:

"Han som ikke visste av synd, ble for vår skyld gjort til syndoffer."

(Sven Reichman, "Det er ikke fra

Gud alt som glimrer", s.92)

Den kjente forfatteren og bibellæreren Michael Moriarty sier:

"Det hebraiske ordet for "synd" og "syndoffer" er ett og det samme. Det hebraiske ordet "chatta't" kan enten oversettes med synd eller syndoffer, sammenhengen avgjør meningen. Når "chatta't" ble brukt om det stedfortredende dyreofferet (som forble hellig både før og etter sin død), ble det forstått av jødefolket som et "syndoffer". Det samme gjelder det greske ordet for synd, "hamartia", som er brukt i 2.Kor.5:21. Apostelen Paulus, en hebreer av hebreere, hadde helt klart synoffer i tankene og ikke bokstavlig synd. ... For jødene betegnet ikke det gammeltestamentlige syndofferet noe syndfullt i sin død, slik som Hagin og andre karismatikere beskriver Kristus. Derimot betegnet det et "lyteløst (syndfritt) offer for synd". Jesus ble ikke vanhellig på korset, men var et hellig syndoffer som "elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud" (Ef.5:2)."

(M. Moriarty, The New Charismatics, 1992, s. 362)

En slik oversettelse harmonerer perfekt med Bibelens lære ellers om Jesus og forsoningen. Gang på gang slår jo Bibelen fast at Jesus var det hellige, rene og lyteløse Guds Lam som ble gitt som et syndoffer for oss (en rettferdig for urettferdige osv, jmfr. bibelversene som ble referert ovenfor!). Alle forbildene i Det Gamle Testamente pekte også fram mot et lyteløst lam!

Personlig er jeg derfor ikke i tvil om hvilke bibeloversettelser som er mest riktige her. Jesus ble et syndoffer for meg - ikke en synder med satanisk natur!

 

 

Av og til kan dårlige bibeloversettelser føre til unødige vanskeligheter for Guds folk. I en del gamle oversettelser ble det f.eks. sagt at Moses hadde horn da han kom ned fra Sinaifjellet! Flotte kunstverk ble laget der Moses ble framstilt med horn i pannen! Senere har man skjønt at den riktige oversettelsen skulle være at det strålte fra Mose ansikt da han kom ned fra Sinai!

Kanskje framtidige norske oversettelser av 2.Kor.5:21 vil komme til å lyde litt annerledes enn det de gjør i dag?

 

 

Forøvrig vil ingen evangeliske kristne - selv om de bare har dagens norske oversettelse å holde seg til - tolke 2.Kor.5:21 til å bety at Jesus på noen som helst måte ble gjort syndig på korset. Skriftens totale vitnesbyrd gjør det umulig for dem å tenke slik. Tolkningene vil derimot gå i retning av at Jesus ble gjort til bæreren av all synd, den som ble rammet av all verdens synd. Man vil se en parallell i Gal 3:13 - "en forbannelse for oss". Jesus - den elskede - var aldri selv forbannet av Faderen, men han ble en "forbannelsesbærer" for oss. Syndens ultimate forbannelse og lønn var døden, og den forbannelsen tok den Velsignede i vårt sted!

Den Velsignede bar vår forbannelse, og den Syndfrie bar vår synd!

Vi har nå sett at det i hvert fall finnes 10 gode grunner til ikke å tro på JDS-tilhengernes tolkning av 2.Kor.5:21. Tolkningen deres er totalt ødeleggende for forståelsen av Jesu Kristi person og for forståelsen av evangeliets innhold og budskap. Gjennomgangen ovenfor har vist at vi med stor frimodighet kan tilbakevise og avvise deres blasfemiske og ubibelske tolkning av dette bibelverset.* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.1 2000: Ble Jesus gjort til synd?
Apologeten