* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.1 1999: Ulf Ekman og JDS-læren
Apologeten


*
*

Ulf Ekman og JDS-læren

Fred V. Hjortland

Som nevnt i innledningen vil denne artikkelen med søkelys på Ulf Ekman og hans forhold til JDS-læren utgjøre hovedoppslaget i denne utgaven av Apologeten. Forhåpentligvis vil leserne finne at dette søkelyset bringer fram i dagen ting som både er interessante og viktige for kristenfolket i hele Skandinavia å kjenne til. Vi har krav på å få vite hva denne mannen står for. Når vi retter søkelyset mot Ulf Ekman, ønsker vi å være seriøse. I alle deler ønsker vi å gjengi fakta og formidle sannheten. Et eksemplar av dette bladet vil bli sendt direkte til Ulf Ekman med spørsmål om han ønsker å svare på noen av spørsmålene eller kommentere det som står skrevet. Apologetens lesere vil bli holdt underrettet!

Før vi går videre skal jeg innledningsvis ganske kort si noen ord om JDS-læren generelt.

HVA GÅR JDS-LÆREN UT PÅ? De tre bokstavene står for "Jesus Died Spiritually", som betyr "Jesus døde åndelig". Denne læren hevder at Jesus døde åndelig mens han hang på korset (tre timer før han døde fysisk), at han fikk Satans natur, at han mistet sin guddommelighet, at han havnet i helvete (eller dødsriket) og ble pint av demoner i tre dager og netter, at forsoningen først og fremst skjedde der - i helvete(!) og at Jesus etter de tre dagene selv trengte frelse og ved et Guds inngrep ble født på ny - akkurat som vi blir det.

OPPHAV? Læren har sitt utspring hos E.W. Kenyon (jmfr. hans bok "What happened from the Cross to the Throne?") Han blir gjerne kalt for trosbevegelsens "bestefar" eller trosbevegelsens egentlige far.

UTBREDELSE? JDS-læren har blitt spredd verden rundt først og fremst gjennom Kenneth E. Hagins virksomhet. Både hans bibelskole i Tulsa og hans litteratur (f.eks. "Navnet Jesus") står sentralt i den forbindelse. Læren er i dag utbredt over alt innen trosbevegelsesmiljøet.

HVOR ALVORLIG ER DEN?

"Å si at Guds Hellige Sønn, den andre personen i treenigheten, tok på seg Satans natur endog så mye som et tiendels sekund, for ikke å snakke om tre dager og netter, er grov vranglære og intet mindre enn blasfemi." (Greg L. Durand, lederen for "Foundation for Christian Apologetics")

"Det er toppen på teologisk dårskap å redusere Guds Sønn, den andre personen i den Hellige Treenighet, til en fortapt synder med Satans natur og så sende ham til helvete med behov for gjenfødelse før han kan fullende forløsningsverket."

( Dr. Walter Martin, Agony of Deceit, 1990, s.104, tidligere leder for Christian Research Institute)

 

Læren er fullstendig ubibelsk og angriper og ødelegger selve kjernen i det kristne budskapet - ordet om korset og forsoningen. De som tror på og forkynner denne læren, setter seg selv utenfor det kristne fellesskap. De er ikke brødre og søstre i troen. De deler ikke den samme tro som oss. De tror på et helt "annet evangelium" og en helt "annen Jesus". De er ikke gode venner som man slår armene rundt og blir "ett i ånden" med! De er fiender av Kristi kors! De er mennesker som alle kristne burde advares mot. Jeg står inne for hvert ord jeg her sier, og jeg tror ikke en eneste evangelisk bibellærer vil finne noen grunn til å motsi meg på dette punkt. I så fall må vedkommende la høre fra seg! Når det gjelder JDS-læren, er det ikke snakk om kosmetikk - det er snakk om åndelig gift med dødelig virkning! alvorlig er denne læren, og det er det viktig å kjenne til før vi begynner å rette søkelyset mot Ulf Ekman og hans forhold til JDS- læren.

PS - For de som leser engelsk, har tilgang på internet og ønsker en grundig bibelsk gjennomgang av JDS-læren, kan jeg anbefale artikkelen "Did Jesus die Spiritually?" av Dr. Hobart E. Freeman, Th. D. Adressen er: http://www.stafford2000.freeserve.co.uk/freeman/jds/jds.htm. Artikkelen vil muligens bli oversatt til norsk og utgitt i hefteform. Mer om dette senere.

 

 

 

La oss nå begynne med å dokumentere at Ulf Ekman i hvert fall en gang i tiden har trodd på og forkynt JDS-læren. Derom kan det ikke herske noen tvil! I et opptak fra en bibeltime han holdt en gang på 80-tallet (sannsynligvis i 1986) finner vi blant annet følgende utsagn:

 

"I det sekundet som Gud forlot Jesus, i det sekundet døde Jesus - ikke fysisk, men åndelig."

"Da Adam døde åndelig, da døde hans ånd - inn i Adams ånd kom djevelens natur.

... I det sekundet Jesus døde, ... når Gud vendte ryggen til ham slik at han opplevde: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? - i det sekundet døde Jesus åndelig og djevelens natur kom over ham, dvs. som skriften sier, han ble gjort til synd. Synd er ikke gjerninger. Synd er menneskelig natur. I fra hjertet kommer synden, sier Jesus."

 

"For at ditt hjerte skal bli rent, så måtte Jesu hjerte bli fylt av synd!"

 

 

"Dette innebærer at Jesus ikke bare ble en synder, men at han ble gjort til synd, og når han ble gjort til synd, døde han åndelig sett."

 

"Synd er åndelig død."

 

"Når Gud så på Jesus da han hang på korset, da så han ikke sin elskede Sønn, men han så en som var helt igjennom - fullstendig - forbannet!"

 

"Om det bare var en fysisk død han døde, da skulle Abel ha kunnet sone vår synd. Da skulle et hvilket som helst menneske gjennom å gå i døden for noen andre, kunne sone."

 

"Fordi mennesket er en ånd, kan ikke en fysisk død alene sone eller gi liv, men det er en ånds død som gjør det."

 

"Da Jesus døde, kom hans ånd til helvete."

 

"At han (Jesus) ikke bare døde, hang på korset, bare opplevde lidelsen (der), men

at han også gikk lengst ned i helvete og bar den dypeste,

den hardeste straffen og opplevde de dypeste lidelsene

slik at intet menneske, hvor mye ondt, hvor mye bedrøvelig det enn har gjort, skal kunne unngå å bli benådet."

 

"Det som skjedde var at Guds Sønn var fullstendig overgitt i hans (djevelens) hender."

 

"Han (Jesus) smakte helvetes luer, han smakte de evig usaliges plager, det var det han smakte! Og han smakte det i tre dager."

 

"Da det hadde gått tre dager, kunne Gud si: er det nok - på grunn av dette offeret tilgir jeg hvert eneste menneske som har levd."

 

"Det som skjedde var at Guds Ånds arm strakte seg ned i dødsriket - i helvete - og fødte Jesus på nytt! Og når Jesus ble født på nytt i helvete, hva tror du skjedde da? Jo, hele helvete ble opplyst av Guds herlighet."

 

"Når han (Jesus) led for de urettferdige, da ble han gjort til urettferdighet og synd, noe som innebærer at Gud var tvungen til å rettferdiggjøre ham i ånden, og det var det vi leste her (1.Pet.3,18) - at han i helvete ble rettferdiggjort (rättferdigtförklarad) slik at han kunne bli født på nytt - for han var død åndelig sett."

"Hva han (djevelen) da gjorde var at alle djevelens demoner og åndefyrster og annet pakk som han rår over, bare hadde veltet seg over ham (Jesus) og fnist og ledd og sagt at endelig, endelig, endelig, endelig, endelig - endelig så har vi seiret over Gud slik at vi kan gjøre presis hva vi vil og utbre ondskapen uhindret over jorden - trodde han!"

"Og det han gjorde da (dvs. etter å ha lidt og seiret i helvete) var at han avvæpnet djevelen."


Ulf Ekman forkynte altså uten tvil JDS-læren på 80-tallet. Men så kommer det store spørsmålet - har han på et eller annet tidspunkt gått bort fra denne læren? Tror han ikke lenger på den? Er han blitt en vanlig evangelisk kristen nå?

Først må vi si: Gud gi at så hadde skjedd! Intet ville ha vært bedre.

Dernest må vi si: Alt tyder dessverre på at så ikke har skjedd!

La oss begynne med omvendelsesspørsmålet. Da Ulf Ekman trodde og forkynte slik som vi har sett ovenfor, var han ikke en sann kristen. Han trodde på et "annet evangelium" og forkynte en "annen Jesus". Skulle han bli et sant Guds barn, kunne det bare skje gjennom en radikal og fullstendig omvendelse fra den vranglæren han var involvert i. Han måtte erkjenne sin villfarelse og be både Gud og mennesker om tilgivelse! Tenk på alle de mennesker han har forført! Skulle han ikke under angerens tårer be dem om tilgivelse? Siden han offentlig har stått fram og forkynt denne vranglæren, er det ikke da også rimelig at han offentlig står fram og tar avstand fra både JDS-læren og alle som forkynner den? Vil noe annet og noe mindre være forenlig med en sann og ekte omvendelse? Kan han være omvendt dersom han ikke i ord og gjerning klart viser at han er omvendt? Og vil ikke hans gamle utsagn fremdeles stå ved lag og forføre nye mennesker dersom han ikke helt tydelig sier i fra om og viser at han har omvendt seg fra dem?

Jeg og mange med meg har speidet etter en omvendelse hos Ulf Ekman. Men vi har ikke sett noen! Når tid stod Ulf Ekman fram offentlig og ba Gud og mennesker om tilgivelse for sin forførende forkynnelse? Når? I hvilket møte? I hvilket TV-program? Hva heter videoen jeg kan bestille for å høre og se hans angrende bekjennelse og omvendelse? Om noen vet det, så vennligst gi meg beskjed!

Elisabeth Pedersen har bedt Ulf Ekman om å stå fram offentlig og erkjenne og bekjenne sin synd og fortelle om sin omvendelse. Hun har skrevet til ham offentlig gjennom avisen Dagen og også gjennom flere private brev. Her er noen smakebiter av hennes innlegg:

"Jesu fysiske død var ikke nok til frelse - han måtte dø åndelig", sier Ulf Ekman i sin bibeltime, innspilt på kassett som ble avskrevet, og som sto i Dagen, under debatt, den 25/4- 98. Han sier videre: "Da Jesus ble gjort til synd, i samme sekund døde Han åndelig og Faderen overlot Ham i djevelens hender. Hans ånd utsluktes og Han gikk direkte til helvete - fikk djevelens natur og Jesu hjerte ble fylt av synd - og dette varte i tre dager." .... Det er vanskelig å sette ord på en slik forferdelig vranglære. Det vil jo i realiteten si at Jesus var besatt. av djevelen i tre dager. Kan du tenke deg verre påstand?

... Thorbjørn Swartling (forfatteren av boken "Tankekontroll - trosbevegelsen slik jeg opplevde den") sier at: "Något klart uppgjørelse eller avstandtagende från den læran finns inte hos Ekman".

... Men noen sier at Ekman har forlatt denne lære. Dersom det er sant, burde dette forkynnes klart både skriftlig og fra trosmenighetenes talerstoler." (Dagen, 25.04.98 og 14.07.98)

I sitt private brev til Ulf Ekman 14.06.98 sier hun bl.a.: "Det føles vondt å lytte til det du underviser. ...... Dersom du har forlatt denne forføreriske læren, bør du stå frem og erkjenne at du har tatt feil. La både det svenske og norske kristenfolk få høre en klar basunlyd om Jesu soningsdød og oppstandelse. Du må ikke bare tie i denne saken. Det kan føre mange mennesker vill."

Den kjente kristenlederen Norval Yri støtter Elisabeth Pedersen i hennes påpekning av nødvendigheten av at Ulf Ekman må stå frem med en klar og tydelig avstandtagen fra JDS-læren. Under overskriften "Elisabeth Pedersen har rett" skriver han bl.a. følgende i avisen Dagen 10. november 1998:

"Elisabeth Pedersen skriv alvorlege ord om den liberale teologi i eit innlegg i Dagen 2. november 98. Den liberale teologien i frikyrkjeleg samanheng, er ikkje betre enn når den kjem fram innanfor statskyrkja. Spottande lære om Jesus Kristus vert ikkje rett om den vert framsett i samanhenger der ein har teke klar avstand frå eit bibelsyn som er kritisk til Bibelen. Dette må stå fast. Difor må no Elisabeth Pedersen få klare svar frå Ulf Ekman om han vil ta tilbake den liberale teologien som sirkulerer på kassettane hans i Norden. (sml. Eta Linnemann då ho vart omvendt frå liberalismen). Og leiarane for dei kristne sentra må stige fram og seie klårt ifrå at dei tek avstand frå vranglæra hos Kenyon, Hagin og Eidem. Dette har kristenfolket rett til å få vite. Og det vil tene heile kristenfolket til gode om dette kunne skje offentleg i den kristne dagspressa og i dei kristne sentra sine eigne blad. Dersom ikkje dette skjer, lever dei bibeltruande framleis i uvisse om desse kristenleiarane stillteiande vil støtte den liberale teologien som har etablert seg innafor mange evangelikale samanhengar."

 

Hva har så skjedd etter disse henvendelsene? Svaret er: Ingen ting! Ingen svarbrev! Ingen avisinnlegg! Hans taushet roper til oss! Den sier med sterke og tydelige ord at han står fast ved det han tidligere har sagt og lært! Sitatene ovenfor fra hans bibeltime på 80-tallet kan derfor - med all rett - betraktes som hans nuværende forståelse av forsoningen! Ingen urett blir begått. Ulf Ekman har sagt disse tingene selv - og han har aldri tatt dem tilbake! Jeg kan derfor ikke skjønne annet enn at det på denne bakgrunn må være både riktig og fullt ut forsvarlig å hevde at -

Ulf ekman tror på JDS-læren!

 

Man kan undres på hvorfor han ikke bryr seg om å svare en gang. Kanskje han skjønner at det ikke er så lurt å røre ved dette "vepsebolet" som JDS-læren er? Håper han at vinden skal legge seg og at ting etterhvert vil bli glemt? Ligger han lavt i terrenget for ikke å "støte" noen - mens han i sitt hjerte fremdeles henger fast ved JDS-læren? Er han en kynisk taktiker?

Man kan undres og stille spørsmål. De fleste får man vel ikke svar på før i evigheten - om da ikke Ulf Ekman selv velger å lette på sløret.

Det som i hvert fall synes å ligge fast, er at det ikke kan dokumenteres noen offentlig omvendelse fra JDS-læren hos Ulf Ekman. Noen omvendelsesvideo eller noe omvendelsesskriv finnes rett og slett ikke!

Om en genuin omvendelse virkelig hadde funnet sted, ville det ikke vært vanskelig for Ulf Ekman å svare på brevene fra Elisabeth Pedersen. Men nå synes det å være svært så vanskelig. Faktisk så vanskelig at han velger taushet som sitt svar! Etter mitt syn en svært så talende taushet!

Om noen vet noe som jeg ikke vet og kan dokumentere at Ulf Ekman virkelig har omvendt seg fra JDS-læren, ber jeg dere om snarest mulig å underrette meg og Apologetens lesere.

Et eksemplar av dette nummeret av Apologeten vil også bli sendt til redaktøren av "Magazinet", Ulf Ekmans blad i Norge. Kanskje han vet noe?

Vi vil vente i spenning. Dere skal få god spalteplass i neste utgave av Apologeten! (som kommer om ca tre måneder) dersom dere har noe å si.

Bok

Et annet forhold som gjør meg svært så tvilende i forhold til påstanden om at Ulf Ekman har omvendt seg fra JDS-læren, er at hans egne bibellærere den dag i dag får lov til å forkynne denne læren! Jeg tenker på Johnny Foglander og boken "Rettferdighet - nåde eller fortjeneste" (Bokens svenske tittel er: "Rättfärdighet - träldom eller frihet?") Denne boken er til salgs hos Ulf Ekman i Uppsala nå i dag! (Du må gjerne bestille den selv, adressen er: Livets Ords Förlag, Box 17, 751 03 Uppsala) Han beskytter ikke sine folk mot denne boken, men legger den tvert imot ut for salg! Han ønsker altså at folk skal kjøpe den og ta til seg de lærdommer som finnes i den. Han får gitt sine folk den undervisning han ønsker gjennom sine ansatte stråmenn. Han behøver ikke å si et eneste ord selv. Allikevel får menigheten hans undervisning om JDS -læren! Får vi igjen et glimt av den utspekulerte taktikeren?

Her er noen utdrag fra boken (tatt fra den norske utgaven):

Da jorden kom under djevelens herredømme, begynte hans rikes grunnleggende kraft å regjere: Død! ... Ikke bare det, men Adam ble selv forvandlet. Hans åndelige natur forandret seg, og han ble åndelig død. Satan ble hans åndelige "far". Det var dette Jesus mente da han sa til de religiøse fariseerne at de hadde djevelen til sin far (Joh.8,44). Det som gjør en person til far, er at han blir opphav til et avkom. Åndelig død er altså en natur som har Satan til far. (s.19)

Så da du ble født, hadde du åndelig liv, men ikke i den forstand du har det som gjenfødt kristen i dag. Nå bor Jesus i deg, og Guds nåde er virksom i ditt liv. Slik var det ikke da du ble født, men ditt liv befant seg i en tilstand av uskyld, slik det var med Adam og Eva. Du har blitt åndelig død gjennom synd som du personlig har begått, akkurat som Adam. (s.20)

1.Tim. 3,16 - Ordet "rettferdiggjort" kan bare brukes på en måte. Det er et adjektiv som betyr at man var i urettferdighet, og ble ført til rettferdighet. (s.25)

(dvs. at Jesus var syndig og urettferdig! - min kom.)

Du forstår, dette var ingen lek. Jesus var virkelig død - ikke bare fysisk, men også åndelig. (s.25)

(sml. definisjonen over - Jesus er åndelig død fordi han er syndig og får en natur som har Satan til far! - min kom.)

Det betyr at Jesus på noen dager måtte sone det som ville vært en evig straff i helvete for deg og meg. (s.23)

(Forsoningen fullbyrdes ikke i løpet av noen timer på Golgata kors, men i løpet av noen dager - mest sannsynlig siktes det her til demonenes tortur av Jesus tre dager og netter i helvete - slik som andre trosforkynnere lærer. - min kom.).

 

Vi kan altså slå fast at JDS-læren bl.a. gjennom denne boken blir forkynt den dag i dag hos Ulf Ekman i Uppsala. Hvordan kan man få dette forholdet til å harmonere med at Ulf Ekman skal ha gått bort fra denne læren? Er ikke dette et klart vitnesbyrd om akkurat det motsatte?

Sett at en person ble omvendt fra Jehovas Vitner og siden ble leder for en evangelisk bibelskole. Jeg er overbevist om at en slik person nøye ville se til at ingen av hans bibellærere forkynte noen av Jehova Vitners ubibelske læresetninger! Og om han ikke skulle gjøre det, men tvert imot begynte å tillate slik forkynnelse og endog selv begynte å selge bøker med klart Jehovas Vitne innhold, ville det garantert føre til sterke reaksjoner og nokså snart til hans avgang!

Som en parallell til dette eksemplet leder Ulf Ekman en bibelskole og selger litteratur som inneholder den livsfarlige JDS-læren! Den store forskjellen er at i dette tilfellet er det merkelig stille. Nesten ingen synes å se den alvorlige åndelige faren han representerer. Advarslene burde ha gått ut med stor styrke og stor tydelighet, men det som skjer, er at bibelskolen hans får rikelig med annonseplass i mange evangeliske blader og aviser! Kristenfolket blir dermed lurt, og foreldre sender sine barn til Uppsala i den tro at de kommer til en fin, evangelisk skole!

Situasjonen er tragisk!

 

La oss gå videre. Mange tror at Ulf Ekman har tatt avstand fra JDS-læren i sin bok "Doktriner" (norsk utgave 1995). Personlig finner jeg ingen slik avstandtagen. Det jeg ser, er at han tar avstand fra noen ekstreme og karikerte synspunkter. Han tror således ikke at Jesu ånd ble utslukket og byttet ut med djevelens ånd, eller at djevelen danset ringdans i helvete. (s.170). Det er greit nok. Ingen har vel heller beskyldt ham for ordrett å si noe av dette. Saken er imidlertid den at det er fullt mulig å tro på JDS-læren uten å tro på disse ekstreme tingene! Hadde Ulf Ekman omvendt seg, ville man ha funnet et generelt og kraftig oppgjør med denne læren i "Doktriner". Men det finner man ikke! Ikke noen sted sier Ekman med klare ord at han generelt tar avstand fra JDS-læren. Derimot finner vi uttalelser som disse:

"De kristne har imidlertid til forskjellige tider sett forskjellige sider ved det som skjedde på korset uten at de av den grunn har fornektet de grunnleggende elementene i Jesu lidelseshistorie og Bibelens åpenbaring av forsoningen.

Diskusjonen om hvorvidt Jesus døde åndelig eller ikke er ofte forvirrende. Dersom vi mennesker på grunn av synden er åndelig døde, så må den som gjenløser oss rimligvis på en eller annen måte få del i denne åndelige døden.

(s.169)

... Når forbindelsen med Gud er borte, da inntreffer den åndelige død. Når Gud lar sin vredes flodbølge skylle over den synd som Jesus bar da han ble gjort til synd på korset (2.Kor.5,21), fikk Jesus oppleve gudsforlatthet og åndelig død: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" (Matt 27: 46) (s.170)

 

For å sammenfatte hva Bibelen sier om Jesu død og oppstandelse, kan vi slå fast: .... Han gikk virkelig ned i dødsriket. Han fikk både smake dødens veer, og han gikk bort for å preke for åndene som var i varetekt." (Min kommentar: - på det omtalte båndet der han underviser om JDS-læren, blir uttrykket "dødens veer" klart knyttet til Jesu lidelser i dødsriket)

 

Det jeg ser i Ulf Ekmans forsoningslære i boken "Doktriner", er en bekreftelse av læren om Jesu åndelige død! Han sier at:

- Jesus ble gjort til synd!

- Jesus døde åndelig!

- Jesus opplevde lidelse i dødsriket!

Og det er jo nettopp dette som utgjør grunnelementene i JDS-læren!

Videre har han i boken "Doktriner"

- ikke ett angerens ord å si i forhold til hva han selv har forkynt tidligere om Jesu åndelige død!

- ingen kritiske ord mot kjente trosforkynnere som lærer om Jesu åndelige død!

- ingen kritiske merknader til noen litteratur som lærer dette!

- ikke ett generelt og klart utsagn der han tar avstand fra JDS-læren!

Gir dette inntrykk av en troverdig omvendelse og et oppgjør med JDS - læren?

Aldeles ikke!

 

La meg nå til slutt trekke fram et siste moment. Om Ulf Ekman virkelig hadde omvendt seg fra JDS-læren, ville han tatt klar avstand fra alle som forkynte denne læren og advart mot dem. Gjør han det?

Bok

I en av sine nyere bøker med tittelen "Salvelse - den Hellige Ånds manifestasjoner" som ble utgitt i 1996(!) - (altså 2-3 år etter "Doktriner"!) - kan vi bl.a. lese følgende:

"På 1970-tallet bodde jeg i Uppsala, der jeg studerte teologi. Samtidig var jeg med i en kristen organisasjon som het Navigatørene, der en la vekt på evangelisering og bibelmemorering. En dag fikk jeg tak i noen kassetter med Kenneth Copeland, og da jeg lyttet til dem, skjedde det noe helt overnaturlig. Jeg hadde sikkert ikke lyttet i mer enn noen minutter før det var som alle de hundrevis av bibelversene jeg hadde lært meg utenat, fullstendig eksploderte og begynte å brenne i mitt indre. Takket være salvelsen som fantes over den tjenestegaven som forkynte og salvelsen som var over bibelversene jeg hadde memorert, fikk ordene liv, og jeg fikk en veldig tørst etter mer av slik forkynnelse som var salvet av Ånden.

Jeg leste bøker og lyttet til taler for å finne det jeg søkte, for jeg visste at jeg bare måtte ha det. Så fikk jeg tak i noen flere bånd, og jeg og min kone hadde en fantastisk tid da vi bare lyttet til disse kassettene, priste Gud, slo opp alle bibelversene og begynte å leve ut fra dem." (s. 64-65, understrekningene er mine- red.)

Kenneth Copeland blir altså fremstilt som en salvet Guds mann hvis bøker og kassetter det absolutt er verd å lese og lytte til. Kenneth Copeland blir helt tydelig anbefalt av Ekman - uten noen form for reservasjon!

Dette er svært skremmende og avslørende for de som vet litt om hva Kenneth Copeland står for. For de som måtte ønske å sette seg litt mer inn i Kenneth Copelands mange absurde og blasfemiske utsagn, kan jeg anbefale mitt hefte "Fokus på trosbevegelsen". La meg her bare ta med noen få uttalelser som går direkte på forsoningen og JDS-læren:

Legg merke til dette. I Getsemanehagen vet Jesus hva det er som holder på å skje. Verdens synd ble ikke lagt på ham. Bibelen sier i 2.Kor.5,17-21: "Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss ...
(Copeland: tape #00-0303)

Satan vant over Jesus på korset og tok hans ånd til helvetes mørke regioner.
(Copeland, Holy Bible, Kenneth Copeland Reference Edition, 1991, s.129)

... og (Jesus) fikk samme natur som Adam (da han syndet.)
(Copeland: The Incarnation, tape #01-0402)

Jesus måtte gi slipp på sin rettferdighet.
(Copeland: The Incarnation, tape #01-0402)

Da Jesus ropte ut "Det er fullbrakt!" talte han ikke om forløsningens store plan. Det var fremdeles tre dager og netter å gå igjennom ...
(Jesus Our Lord of Glory, Believers Voice of Victory, april 1982.)

Jesus gikk til helvete for å fri menneskeheten fra straffen for Adams høyforræderi. Da hans blod ble utgytt, brakte det ingen forsoning. .. Jesus tilbrakte tre grusomme dager og netter i denne jordens indre og gjorde slik at du og jeg fikk tilbake våre rettigheter innfor Gud.
(Fra et personlig brev til D.R. McConnel, datert 12.03.79, sitert i "A Different Gospel",rev. utg. 1995, s.118.)

De (demonene) torturerte ham mer enn noen noensinne kan tenke seg. I tre dager led han alt det går an å lide.
(Copeland: "The Price of It All", s. 3 )

Det var ikke en fysisk død på korset som betalte syndens pris .. hvem som helst kan gjøre det.
(Copeland: What Satan Saw on the Day of Pentecost, tape #BCC-19, side 1.)

Det som er nødvendig for en kristens liv, er kunnskap om hva som skjedde mellom korset og kronen. ... Det er den mest fasinerende tingen i hele Bibelen.
(Copeland: What happened from the Cross to the Throne, lydkassett #02-0017)

.... og det samme skjedde med Ham (Jesus) som med Adam åndelig død!

Nå, hør på meg! Hvis det bare var en fysisk død, ville det ikke ha virket. ... Husker du hva Bibelen sier i 1.Tim. 3,16 , "Gud ble åpenbart i kjød og rettferdiggjort i Ånden". Vel, du kan ikke rettferdiggjøre noen eller gjort rettferdig noen i Ånden dersom han ikke først var urettferdig (unrighteous). Guds rettferdighet ble gjort til synd. Han aksepterte Satans syndenatur i sin egen ånd, og i det øyeblikket han gjorde det, ropte han "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?"
(Copeland: What happened from the Cross to the Throne, lydkassett #02-0017)

 

 

Velkommen til å lese bøker og lytte til bånd av Kenneth Copeland!!! Du har Ulf Ekmans varmeste anbefalinger! De påvirket Ekman og vil sikkert også påvirke deg!

Men neppe i positiv retning!

Denne anbefalingen av Kenneth Copeland i 1996(!) viser med stor tydelighet at Ulf Ekman aldeles ikke har omvendt seg fra JDS-læren!

En liten oppsummering til slutt:

Ulf Ekman hadde en klar JDS-forkynnelse på 80-tallet!

Han forkynner stadig vekk JDS-læren gjennom de kassettopptak som sirkulerer blant folk.

Han har aldri kalt tilbake noe av det han sier på denne kassetten!

Han har bibellærere hos seg som forkynner JDS-læren den dag i dag!

Han selger bøker som formidler JDS-læren den dag i dag!

Han bekrefter sin tro på de grunnleggende elementer i JDS-læren i sin bok "Doktriner"!

Han anbefaler i en av sine nyere bøker i sterke ordelag en ledende trosforkynner som klart og tydelig står for JDS-læren!

Han har aldri noe sted gitt uttrykk for anger og omvendelse i forhold til JDS-læren generelt!

På denne bakgrunn synes jeg personlig at konklusjonen er tindrende klar og lett å trekke:

 

Ulf Ekman er en eksponent for JDS-læren!

 

Om noen vil prøve å overbevise meg om noe annet, må de legge fram grundig dokumentasjon. Inntil den foreligger, vil ovenfornevnte konklusjon ligge fast!

En slik konklusjon har selvfølgelig vidtrekkende konsekvenser. Først og fremst betyr det at jeg må verne om Guds folk og klart og tydelig advare mot denne mannen og si at han står for en bibelfremmed og ødeleggende forsoningslære. En del kristenledere i dag slår dessverre sine armer rundt Ekman og kaller ham sin venn og bror. (Navn kunne nevnes og bilder kunne vises - noe jeg ikke vil gjøre - i hvert fall ikke i denne omgang!)

Med ovenfornevnte konklusjon i minne er jeg for min del tvunget til å beskrive ham som en vranglærer og en falsk profet! Jeg gjør det ikke med lett hjerte. Men "her står jeg, og kan ikke annet!" Bundet av min samvittighet, Guds ord og de faktiske forhold!* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.1 1999: Ulf Ekman og JDS-læren
Apologeten